Prabhoe Jiesoe Kriest ke pathaawal waalan ke kaam
Pahiela baat
Ie poestak daaktar Loekaas liekhies hai. Oe aapan pahiela poestak me liekhies raha kaise Prabhoe Jiesoe aapan djiewan bietaawat raha, tab mar gail aur djie oethal.
Jiesoe aapan tjela logan se bolies raha doenia bhar me djaaike khoes khabar bataawe khaatien kie oe djie oethal hai. Aur ie poestak me liekhal hai kaise okar bieswaasie log Pawietr Aatma ke sahaaita se pahiele Jeroesaalem sahar me, tab Saamaaria diehaat me, tab doenia bhar me gail okare biese me gawaahie dewe khaatien. Aur tjaahe dher iesaai log aapan bieswaas dwaara sataawal kie to maar dhaaral gail hai, tabbo khoes khabar Prabhoe Jiesoe ke biese me aadj talak partjaar karal dja hai.
1
Loekaas ke doesara poestak ke soeroe
Bhaai Teofielas djie,
Ham aapan pahiela poestak me Jiesoe ke sab kaam aur partjaar ke biese me liekhlie hai. Ham sab liekhlie hai okar kaam ke soeroe se oe dien talak djab oe swarag me lei lewal gail. Djaai se pahiele oe aapan pathaawal waalan ke Pawietr Aatma dwaara bolies raha kaise Parmeswar ke kaam kare ke tjaahat raha. Oe to oesabke tjoenies raha aur oe kaam oesabke oeppar saup deis raha. Djab oe djie oethal raha, tab oe tjaalies rodj apane ke dekhaais aur bhie sab rakam tjienha se dekhaais kie oe sattje ke djieje hai. Aur oe bhie Parmeswar ke aane waala raadj ke biese me sab tjiedj bataais raha.
Parmeswar ke waada Pawietr Aatma ke biese me
Tab ek dien djab Jiesoe oesabke sanghe bhodjan karat raha, tab bolies: „Ham toelogse Pieta Parmeswar ke waada ke biese me batailie hai. Toelog Jeroesaalem sahar me agoriehe djab talak ie waada na poera hoi. Ohie se sahar tjhorke na djaihe. Ab dher dien na rahie gail hai kie toelog Pawietr Aatma se dopoe karal djaihe. Johaanas paanie se dopoe karat raha, bakie ham toelogke Pawietr Aatma se dopoe karab.”
Jiesoe kaise swarag me lewal gail
Ek dien djab Jiesoe phien aapan tjela log ke sanghe raha, tab oesab poetjhies: „Prabhoe djie, aap ab Israel ke raadja banieho?” Tab oe bolies: „Toelogke ie djaane ke kaam na hai. Ie Pieta Parmeswar ke haath me hai. Bakie djab Pawietr Aatma toelogke oeppar aai, tab toelogke saktie mieliega hamaar baare me gawaahie dewe ke. Tab toelog Jeroesaalem sahar me, Joedea aur Saamaaria diehaat bhar me, aur doenia ke tjaaro kona talak partjaar kariehe.”
Tab djab oe batiaai tjoekal raha, tab tjela log dekhies kie Jiesoe oeppar dja hai. Bas ek toekkara baadar oke aar kar leis aur oesab oke na dekh paais.
10 Tab djab oesab oeppar takte raha, tab atjakke me doeigo aadmie oeddjar kapra pahienke oesabke paas thara hoi gail. 11 Oesab bolies: „Gaalielea diehaat waalan, toelog kaahe ke oeppar taake hai? Jiesoe toelogke bietj me se swarag me lewal gail hai. Djaise toelog oke swarag ke or djaat dekhle, oisane oe phien lautke aaiga.”
Matiaas Joedaas Eskaariot ke darie par tjoenal gail
12 Tab tjela logan Djaitoen pahaar se Jeroesaalem sahar lautal. Oe pahaar sahar se doer na hai. 13 Tab djab oesab sahar me pahoetjal, tab oeppar kamra me gail djaaha oelog rahat raha. Oesab Petras, Johaanas, Jaakobas, Andreas, Fielepas, Tomaas, Baartolomeas, Mateas, Alfeas ke beta Jaakobas, Siemon kamaasoet waala, aur Jaakobas ke beta Joedaas raha. 14 Oesab ekattha hoike hardam praatna karat raha. Oelogke sanghe koetjh aurat aur Jiesoe ke maai aur okar bhaai log bhie raha.
15 Ek dien lagbhag ek sau bies bieswaasie log ekattha bhail raha. Tab Petras thara bhail aur 16-17 bolies: „Bhaai aur bahien, pahiele Pawietr Aatma Daawied dwaara koetjh baat Joedaas ke biese me liekhwaais raha aur ab oe baat poera hoi gail hai. Oe pathaawal waalan me se ekgo raha. Parmeswar oke aur hamlogke ekahie kaam deis raha. Bakie oe Jiesoe ke doesman logan ke dekhaais oesab oke kaaha pakar sakat. 18 Oke ie kharaab kaam khaatien koetjh paisa mielal aur oe paisa se ek toekkara djamien kienaail raha. Aur oe phaasie lagaaike nietje gieral aur pet phaatke okar attrie niekas gail. 19 Ie baat Jeroesaalem bhar ke pata miel gail. Tab oesab aapan bhaasa me oe djamien ke ‘Aakeldaama’ bolaais. Ekar matlab hai: ‘Khoen ke djamien.’ 20 Aisane to Parmeswar aapan gaana ke poestak me liekhwaais hai kie:
‘Okar ghar-dwaar ekdam se bielaai djaain deihe
aur hoewa par koi na rahiega.’
Aur oe bhie liekhwaais hai kie:
‘Okar kaam ab doesar koi ke tjaahie kare ke.’
21-22 Ohie khaatien hamlog koi ke khodjab djaun hamlog me saamiel rahat raha oe dien se djab Jiesoe dopoe bhail djab talak oe swarag me na lewal gail. Tab oe hamlogke saath gawaahie dei sakie kie Jiesoe djie oethal hai.” 23 Tab oesab doei aadmie ke naam leis. Ekgo ke naam Josaf raha. Manai log oke bhie Baarsaabaas aur Jastas bolaawat raha. Ekwa Matiaas raha. 24-25 Tab oesab praatna karies kie: „Prabhoe djie, toe sab manai ke diel djaane hai. Aap hamlogke dekhaaw kaun waala ke tjoenle baate Joedaas ke darie par pathaawal waalan ke kaam kare khaatien. Oe to aapan kaam tjhorke ek djagaha gail sadja paawe khaatien.” 26 Tab oesab oe doeno ke naam se baadjie lagaais aur Matiaas tjoenal gail. Tab se oe gjaaraago pathaawal waalan me saamiel raha.