6
Kaise ek doesare se rahe ke tjaahie
Larkan, Prabhoe ke sahaaita se aapan maai-baap ke baat soen. Ie thiek hai. 2-3 Oe bolies hai kie: „Aapan maai-baap ke barka maan, tab toelog dhartie par dher dien soekh se rahiehe.” Ie pahiela hoekoem hai djaun me ek waada hai.
Aur baap log, aapan larkan ke na goeswaaw, bakie oelogke aise posiehe kie oesab Parmeswar ke baat soene.
Goelaam log, toelogke tjaahie aapan sardaar ke ieddjat karke okar baat soene ke. Djaise toelog Kriest ke barka maane hai, oisane aapan sardaar ke bhie safa diel se barka maan, na khaalie okar aage, bakie bhie djab oe toke na dekhe hai. Ohie se Kriest ke goelaam ghat aapan kaam na kariehe dekhaawe khaat, bakie diel bhar se Parmeswar ke hiettjha poera kare khaatien. Aapan sab kaam khoesiaalie se kar, na manai khaat bakie Parmeswar ke khaatien. Aur toelog djaane hai kie tjaahe goelaam kie na goelaam, sab koi ke bhala kaam ke ienaam Parmeswar deiga.
Aur sardaar log, toelogke tjaahie aapan goelaam logan se bhie attjha se rahe ke. Oesabke dhamkie na de. Jaad kar kie toelogke aur oelogke Prabhoe swarag me rahe hai. Aur oe koi ke moeh na taake hai.
Soerdjaatie ke samaan
10 Ek tjiedj auro. Prabhoe ke oeppar bharosa kar, tab oe aapan biesaal saktie se toelogke dwaara aapan barka kaam kariega. 11 Ek soerdjaatie laraai djaai se pahiele aapan samaan tajaar kare hai. Aisane toelogke tjaahie apane ke tajaar kare ke saitaan se djiet lewe ke. Aur Parmeswar dher tjiedj deis hai kaam me laawe khaatien. 12 Hamlogke na iensaan logan se lare ke pare hai, bakie bhoet ke barkwan aur saitaan ke saktie waalan se. Ie andhiaar tem me oesab doenia par aur aasmaan me hoekoem tjalaawe hai. 13 Ohie se djab hamlogke doesman soeroe kariega laraai kare ke, tab batj djaai khaatien toelogke tjaahie Parmeswar ke sab dewal tjiedj kaam me laawe ke. Tab toelog aapan kaam poera karke djiet leihe.
14 Thara how aur Parmeswar ke sattjaai djaise soerdjaatie ke tjamotie lagaaw. Hamlog bieswaas kariela kie Parmeswar hamlogke be-kasoerie aur apane se ek banaais hai. Ie bieswaas tor diel aar kariega djaise soerdjaatie ke djhielam, jaane loha ke soth. 15 Aur djaise toe djoeta pahiene hai kahoe djaai ke, oisane apane ke tajaar kar doesare ke khoes khabar soenaawe ke kaise ek iensaan Parmeswar se ek hoi sakiega. 16 Ekare saath Parmeswar ke oeppar bharosa kar. Bieswaas kare djaise soerdjaatie ke dhaal hai. Djab saitaan aapan djarat tier daagiega, tab tor bharosa dwaara boetaawat djaaiga. 17 Parmeswar toke paap aur sadja me se batjaais hai. Ie baat se aapan sotj-bietjaar aar kar djaise soerdjaatie aapan loha ke topie pahiene hai. Aur Parmeswar ke baat ek talwaar ghat kaam me laaw. Pawietr Aatma ese saitaan ke djietiega.
18 Aur bhie har ek mauka par Pawietr Aatma ke sahaaita se sab tjiedj ke biese me praatna karte rahiehe. Sab iesaai log khaatien hardam bientie kariehe biena hiemmat haare se. 19 Aur hamaar khaatien bhie praatna kar kie Parmeswar hamme mauka par aapan baat dei okar tjhiepal khoes khabar be-dar se bataawe khaatien. 20 Oe hamke pathaais hai aapan khoes khabar soenaawe khaatien, aur ohie se ham ketie se baanhal baatie. Djab toelog aise praatna kariehe tab ham biena dar se khoes khabar bataai sakab djaise hamke tjaahie bataawe ke.
Tjietthie ke ant
21 Toelog bhie maange hai djaane kie ham kaise baatie. Ohie se ham aapan pjaara bhaai Tiekiekas ke pathaaila. Oe Prabhoe ke kaam me ek bharosaadaar sahaaita kare waala hai aur oe toelogse sab baat bataaiga. 22 Ham oke toelogke paas pathaaila djeme toelog hamaar haal djaan djaihe aur oe toelogke diel me tieha dewe.
23 Bhaai-bahien, Pieta Parmeswar aur Prabhoe Jiesoe Kriest toelogke bieswaas ke sanghe sjaantie aur prem dewe.
24 Dje hamlogke Prabhoe Jiesoe Kriest ke hardam tjaahat rahe hai, Parmeswar ke bhalaai okar saath rahe.