Jaakobas ke tjietthie
Pahiela baat
Jaakobas apane ke „‘Parmeswar aur Prabhoe Jiesoe ke goelaam” ’ bolaawat raha. Hoi sake hai kie oe Prabhoe Jiesoe ke ekgo bhaai raha. Oe aapan tjietthie liekhies hai Israel ke iesaai log khaatien djaun doesar doesar des me rahat raha. Oe samdjhaais kie djab koi ke bieswaas aapan tjaal-tjalan se na dekha hai, tab be-kaamiel hai. Iesaai log ke tjaahie aapan safa djiewan dwaara dekhaawe ke kie Parmeswar kharaab manai log ke badal sake hai.
1
Tjietthie ke soeroe
Ham Jaakobas baatie aur ham ie tjietthie liekhiela. Ham Parmeswar ke aur Prabhoe Jiesoe Kriest ke ek goelaam baatie.
Ham ie tjietthie liekhiela sab iesaai log khaatien djaun Israel ke baara koel me ke hai aur doenia bhar me rahe hai.
Toelogke haal kaise hai?
Bieswaas aur gjaan
He bhaai logan, djab toelog har ek rakam moesiebat dwaara bharmaawal djaihe, tab toelog ie soekh se leihe. Toelog to djaane hai kie djab toelog moesiebat me aapan bieswaas pakarle rahiehe, tab toelogke bieswaas auro barka hoiga. Aur aapan barka bieswaas se toelog ekdam poera hoi djaihe aur pakka iesaai rahiehe djaun me koetjh kamtie na rahie.
Bakie djab toelogke gjaan kamtie hoi, tab Parmeswar se praatna karke mangiehe. Tab toelogke gjaan mieliega. Oe sab koi ke bahoet gjaan dewe hai biena daate-poetjhe se. Aur djab toelog praatna kariehe, tab toelogke tjaahie bieswaas kare ke kie Parmeswar toelogke praatna soeniega. Dje sotje hai: „Mieliega kie na mieliega?”, oe samoendar ke halfa es hai djaun hauwa se ie kait se oe kait bahal dja hai. Aisan manai ke na tjaahie sotje ke kie Parmeswar oke koetjh deiga. Oe to belna ghat hai aur hardam aapan man badale hai.
Garieb aur dhanie logan
Iesaai bhaai logan djaun nietja manai hai, oelogke tjaahie khoesie rahe ke kie oelog Parmeswar ke aakhie me barka manai maanal dja hai. 10 Aur djaun iesaai dhanie hai, oelogke tjaahie khoesie rahe ke kie oelogke dhan-daulat Parmeswar ke aakhie me koetjh na hai. Djaise ekgo phoel djhoeraai dja hai, oisane oelogke dhan to miet djaaiga. 11 Djab soeroedj oegie aur sab ghaas djhoeraai djaai, tab phoel bhie djhoeraai djaai aur okar soendarta na rahie djaaiga. Oisane ek dhanie aadmie aur okar pasiena ke kaam miet djaaiga.
Doekh ke matlab
12 Soekhie hai dje moesiebat dwaara bharmaawal dja hai aur tabbo bieswaas karte rahe hai. Djab oe kausies karke dekhaais hai kie oe ekdam se Parmeswar ke oeppar bharosa kare hai, tab oe madjoerie paaiga hardam ke lieje okare sanghe aapan djiewan bietaawe khaatien. Parmeswar ie baat sab ke waada karies hai djaun oke tjaahe hai.
13 Djab koi ke doekh oethaawe ke pare hai, tab oke na tjaahie bole ke kie: „Parmeswar hamke bharmaawe hai.” Koi na Parmeswar ke bharmaai sakie koetjh kharaabie kare khaat, aur oe doesare ke bhie na bharmaawe hai. 14 Djab koi bharmaawal dja hai, tab ie tjiedj hardam okar kharaab laalietj me se niekare hai. 15 Laalietj koi ke paapie ke diel me se oetpan howe hai, tab djab poera karal djaai, tab oe manai boeraai kariega. Aur dje kharaabie karat rahe hai, oe maut ke rasta par tjale hai.
16 Pjaara bhaai logan, apane ke dhokha na khawaihe! 17 Parmeswar khaalie attjha tjiedj aur barhia daan dewe hai. Oe tjaan, soeroedj aur tarai banaais hai. Ie sab badale hai, bakie Parmeswar kabhie na badaliega. 18 Djaise oe sallaah karies raha oe aapan sattja baat se hamlogke naawa djiewan deis hai. Ohie se iesaai logan ek per ke pahiela phal ghat okar khaatien alag karal gail hai.
Soene aur kare waala logan
19 Pjaara bhaai log, ie tjiedj thiek se djaan le kie sab manai logan ke tjaahie haalie se soen lewe ke, na haalie se batiaai ke, aur na haalie se goessaai ke. 20 Dje goessaai dja hai, okar goessa oke to na sahaaita kariega Parmeswar ke man waala kare ke. 21 Ohie se toelog aapan djiewan safa kar aur sab rakam kharaabie niekaar de. Aur apane ke nietja karke Parmeswar ke baat aapan diel me dhar le, djaise bia djamien me bowal dja hai. Okar baat se toelog paap ke goelaamie me se batjaawal djaai sake hai.
22 Apane ke dhokha na khawaihe ek kaan se soenke ekwa se niekaar dewe ke. 23 Dje soene hai djaun Parmeswar bolies hai aur tabbo okar baat na maane hai, oe ekgo aadmie ghat hai djaun aina me taakke, 24 tjal gail aur toerant bhoelaai gail kie oe kaun rakam ke lage hai. 25 Bakie dje Parmeswar ke barhia baat par dhiaan lagaawe hai, djaun se oe batj djaai sake hai, aur dje ie baat jaad kare hai aur na bhoelaai dja hai, oe bhala kaam karke soekh se rahiega.
26 Djab koi sotje hai kie oe ek bieswaasie hai aur tabbo aapan moeh na samhaar paawe hai, tab oe apane ke dhokha dewe hai aur okar bieswaas be-kaamiel hai. 27 Pieta Parmeswar ke aakhie me ek sattja bieswaasie oe hai djaun wiedhwa aur anaat log ke moesiebat me sahaaita kare hai. Aisan manai ek safa djiewan bietaawe hai aur doesar log ke sanghe boeraai na kare hai.