Khoes khabar djaise Markas liekhies hai
Pahiela baat
Markas Jiesoe ke tjela Petras ke sanghatia raha. Aur oe ose bataais raha kaise Prabhoe Jiesoe dher atjambho kaam karke Parmeswar ke hiettjha poera karat raha. Aisane dekhaat raha kie Jiesoe na khaalie iensaan hai, bakie bhie Parmeswar ke Beta.
Pahiele manai logan ke barhia lagat raha kie Jiesoe bemarian ke attjha karat raha aur bhoet logan ke niekaarat raha. Bakie oesab na samdjhat raha kie oke ek nietja kamkarta ghat doekh oethaawe ke paral. Aur dher manai na bieswaas karat raha kie oe Parmeswar ke aane waala Raadja hai. Ohie se Markas aapan poestak me okar biesaal saktie aur hoekoem ke biese me liekhies dekhaawe khaat kie oe sattje ke Parmeswar hai.
1
Johaanas dopoe kare waala
(Mateas 3:1-12; Loekaas 3:1-9, 15-17; Johaanas 1:23-27)
Ie poestak me khoes khabar Jiesoe Kriest ke biese me liekhal hai.
Parmeswar ke sanesia Jasaaja ke poestak me liekhal hai kaise Pieta Parmeswar koi ke biese me aapan Betwa se bolies kie:
„Dekh, oe hamaar sanesia hai. Eke ham tor aage pathaaila manai logan ke diel tore khaatien tajaar kare ke.
Soen! Koi maidaan me gohoraawe hai:
‘Prabhoe khaat rasta tajaar aur sodjha kar kie oe opar aai sake.’ ”
Aisane Johaanas maidaan me partjaar karat raha aur manai log se bolies: „Aapan paap pastaaw aur kharaabie tjhor de. Tab Parmeswar toke tjhama deiga. Aur apane ke dopoe karwaai le.” Tab oe manai log ke dopoe karies. Joedea diehaat ke sab djanta log Johaanas ke lage tjalat djaat raha, aur Jeroesaalem sahar ke log bhie. Oesab aapan sab kharaabie bataais, tab Jordaan ke nadie me dopoe leis.
Johaanas oet ke rowa ke kapra pahienat raha, aur okar karhiaaw me ek tjamra ke tjamotie lagal raha. Oe phatienga khaat raha aur djangalie baraija ke madh tjaatat raha. Oe ailaan karat raha kie: „Koetjh dien baad ek doesar aadmie aaiga. Aur oe hamse bahoet barka hai. Ham okar laaik na baatie kie ham niehoerke okar djoeta kholab. Ham toelogke paanie se dopoe kariela, bakie oe toelogke Pawietr Aatma se dopoe kariega.”
Jiesoe ke dopoe
(Mateas 3:13-17; Loekaas 3:21-22; Johaanas 1:32)
Ohie tem par Jiesoe Naasaaret sahar Gaalielea diehaat me se hoewa bhie aail. Tab oe Jordaan nadie me apane ke Johaanas se dopoe leis. 10 Djaise oe paanie me se niekaral, taise oe dekhies kie swarag khoel gail aur Parmeswar ke Aatma kaboettar ke roep me nietje aaike okare oeppar baith gail. 11 Tab swarag me se ekgo aawaadj soenaail aur koi bolies: „Toe hamaar pjaara Beta baate, toe hamme bahoet parsand howe hai.”
12 Tab Parmeswar ke Aatma toerant oke hoewa se maidaan me legail. 13 Aur hoewa par oe tjaalies rodj raha. Oe tem par saitaan oke adjmaawat raha. Jiesoe maidaan ke djanaawar log ke bietj me rahat raha aur swarag ke parie log aaike okar sewa karat raha. Tab oe hoewa se tjal gail.
Pahiela tjela log
(Mateas 4:12-22; Loekaas 4:14-15)
14 Ekare baad djab Johaanas dopoe kare waala pakaraail raha, tab Jiesoe Gaalielea diehaat me lautke gail Parmeswar ke khoes khabar partjaar kare khaatien. 15 Oe bolies: „Tem aai gail hai kie Parmeswar soeroe kariega raadj tjalaawe ke. Aapan kharaab djiewan badal de aur ie khoes khabar bieswaas kar.”
16 Ek rodj oe Gaalielea ke samoendar ke kienaare kienaare djaat raha. Tab oe dekhies kaise doei matjhar marwan paanie me thara hoike aapan djaal samoendar me biege hai. Oesab bhaai bhaai raha aur oelogke naam Siemon aur Andreas raha. 17 Tab Jiesoe oe doeno se bolies: „Aaw tjal hamaar saath. Ham toelogke siekhaabe ek doesar rakam matjharie pakare ke. Ham toelogke dekhaabe kaise Parmeswar khaat manai log ke djiete ke, djeme oesab ose ek hoi djaai.” 18 Bas toerant oesab aapan djaal tjhor deis aur okar saathe tjale lagal.
19 Tab djab oesab koetjh doer gail, tab oe phien doeigo matjhar marwan ke dekhies. Oesabke naam Johaanas aur Jaakobas raha aur oelogke baap Sebedeas raha. Oesab bot me djaal setiaawat raha. 20 Djaise Jiesoe oesabke dekhies, taise oe doeno ke bhie bolaais. Tab oelog toerant okar sanghe tjal gail aur oelogke baap aur kamkartan bot me rahie gail. Oe doeno bhie maangat raha Jiesoe ke tjela howe.
Jiesoe ke hoekoem
(Mateas 7:28-29; Loekaas 4:31-37)
21 Tab sabhan Kaapernaum sahar me pahoetjal. Tab djaise sabat ke dien* Hapta ke satwa dien soestaai ke dien raha aur Israel ke bhaasa me ‘sabat’ bolaawal dja hai. bhail, taise Jiesoe partjaar ke ghar Israel logan ke partjaar ke ghar ‘sienaagog’ bolaawal dja hai. me gail aur hoewa par Parmeswar ke baat siekhaawe lagal. 22 Manai log hardam soenat raha kaise dharam ke parhal waalan biena hoekoem se siekhaawat raha. Bakie Jiesoe hoekoem se partjaar karat raha. Ohie khaatien sab manai log okar siektjha soenke atjambho hoi gail.
23 Oe tem par partjaar ke ghar me ekgo aadmie raha djaun ke bhoet pakaries raha. Tab oe tjiellaaike Jiesoe se bolies: 24 „He, Naasaaret ke Jiesoe! Tose aur hamlogse kaun kaam hai? Toe aile hamlog ke naas kare khaatien? Ham djaaniela kie toe ke baate. Toe Parmeswar ke Pawietr Waala baate!” 25 Tab Jiesoe oke daatke bolies: „Tjoep, aur okare me se niekar dja!” 26 Bhoet adamia ke djhakdjhorke aur tjiellaaike okar me se tjal gail. 27 Tab sab manai log bahoet atjambho hoi gail aur apane me batiaai lagal: „Are baapre! Dekhle? Oe ek dafe bolies aur bhoet okar baat soen leis! Oke saktie hai! Aur oe ek naawa rakam se siekhaawe hai!” 28 Thora dien me Gaalielea diehaat me sagaro phail gail kie Jiesoe ka karies hai.
Jiesoe aur bemarian
(Mateas 8:14-17; Loekaas 4:38-41)
29 Jiesoe aapan tjela log ke sanghe partjaar ke ghar me se niekarke toerant Siemon aur Andreas ke ghare gail. Jaakobas aur Johaanas bhie oelogke sanghe raha. 30 Hoewa par Siemon ke saas bokhaar me paral raha. Djaise Jiesoe hoewa pahoetjal, taise oesab ose bataais. 31 Tab oe gail okar lage aur okar haath pakarke oke thara karwaais. Tab bokhaar pataai gail aur aurat oesabke sewa kare lagal.
32 Oe raat ke djab soeroedj doeb gail raha, tab hoewa ke manai logan dher bemarian ke Jiesoe ke paas legail, aur bhie djaun log ke bhoet-paret pakaries raha. 33 Sahar bhar ke manai log oe ghar ke dwaar par saamiel hoi gail. 34 Tab oe dher bemarian ke attjha karies, tjaahe djaun kharaab bemaarie oelogke raha. Oe bhie dher manai log me se bhoet ke bhagaais. Oesab djaanat raha kie oe ke hai, ohie khaat Jiesoe oelogke koetjh na bolan deis.
Jiesoe Gaalielea diehaat me
(Mateas 4:23; Loekaas 4:42-44)
35 Biehaan bhare sabere sabere djab abbe andhiaar raha, tab Jiesoe akele bahare gail praatna kare. 36 Tab thore der baad Siemon aur okar sanghatian gail dekhe kie oe kaaha hai. 37 Aur djab oke paais tab bolies: „Sab koi toke khodje hai.” 38 Bakie oe bolies: „Aaw tjalie doesar gaaw aur sahar me, tab ham hoewa par Parmeswar ke khoes khabar bhie ailaan kar sakab. Ohie khaatien ham ailie hai.” 39 Aisane oe tjaaro or Gaalielea diehaat bhar me djaaike hoewa ke partjaar ke ghar me siekhaawat raha. Aur bhie dher manai log me se bhoet-paret bhagaais.
Korhia ke bemaria
40 Ek dien ekgo aadmie Jiesoe ke lage gail. Oke korhia ke bemaarie raha. Tab oe Jiesoe ke gor gierke aur bolies: „Djab aap mangieho tab hamke attjha kar sakieho.” 41 Tab Jiesoe oke daaja karke aapan haath barhaaike oke tjhoeis aur bolies: „Ham maangiela kie toe attjha hoi dja!” 42 Aur ohie laage bemaria attjha aur safa hoi gail. 43 Tab Jiesoe bolies kie: „Koi se na bataihe kie toe kaise attjha bhaile.” 44 Oe bolies: „Toe ehie laage agwa lage dja aur dekha de kie toe attjha hoi gaile baate. Tab baliedaan karwaihe djaise Mosas liekhies raha kie howe ke tjaahie djab koi korhia ke bemaarie se attjha bhail hai. Tab sab koi dekh sakie kie toe sattje ke attjha hoi gaile hai.” 45 Bakie aadmie djaaike sab koi se ailaan kare lagal kie Jiesoe oke attjha kar deis. Ohie khaatien Jiesoe oe tem se apane ke ekko sahar me na dekhaai sakat raha bakie sahar ke bahare rahat raha. Hoewa par dher manai na rahat raha. Tabbo tjaaro alang se manai log okar paas aawat raha.

*1:21 Hapta ke satwa dien soestaai ke dien raha aur Israel ke bhaasa me ‘sabat’ bolaawal dja hai.

1:21 Israel logan ke partjaar ke ghar ‘sienaagog’ bolaawal dja hai.