Paulas ke tjietthie Fielemon khaatien
Pahiela baat
Ek Fielemon naam ke aadmie raha. Oe Paulas ke partjaar dwaara ekgo iesaai hoi gail raha. Oke kienal goelaam log raha aur oelog me se ekgo ke naam Onesiemas raha. Ie naam ke matlab „‘kaamiel” ’ hai.
Ek dien Onesiemas aapan sardaar ke tjhorke bhaag gail raha aur koetjh dien baad oe Paulas lage pahoetjal. Oe tem par Paulas ekgo doesar des ke djahal me raha. Hoewa par oe Onesiemas se Jiesoe Kriest ke biese me bataais. Tab Onesiemas aapan paap pastaaike Paulas ke baat maan leis aur Jiesoe me bieswaas kare lagal. Tab Paulas oke okar sardaar ke paas phien se lautaar deis, aur ehie tjietthie liekhke ekare saath pathaais Fielemon ke samdjhaawe khaatien Onesiemas se ka ka bhail raha.
1
Tjietthie ke soeroe
Ham Paulas baatie aur aapan iesaai bhaai Tiemotias ke sanghe ie tjietthie liekhiela. Ham Kriest Jiesoe khaatien kaam karke ab ekgo djahalia hoi gailie.
Ie tjietthie hamaar pjaara saamiel waala Fielemon khaatien hai, aur hamaar bahien Apfia khaatien bhie, aur Arkiepas khaatien. Oe hamaar saath moesiebat sahies hai. Ie tjietthie bhie sab iesaai ke samaadj log khaatien hai djaun hardam toelog ke ghare ekattha howe hai.
Pieta Parmeswar aur Prabhoe Jiesoe Kriest toelog ke bhalaai kare aur sjaantie dewe.
4-5 Ham soenlie hai kie toe kaise Prabhoe Jiesoe aur okar sab bieswaasie log ke prem kare hai aur toe ketana bharosaadaar baate. Ohie se djab ham tore khaatien praatna kariela tab ham aapan Parmeswar ke hardam dhanbaad deila. Ham ose maangiela kie hamlogke ekahie bieswaas dwaara toe hardam auro dekhaihe kie Kriest hamlogse ketana barhia kaam karwaai sake hai. Bhaija, djab ham soenlie kaise toe doesar iesaai logan ke pjaar kare hai aur tieha dewe hai, tab hamaar diel khoesiaalie aur hiemmat se bhar gail.
Onesiemas ke biese me
Ham tor iesaai ke barka bhaai baatie, aur hamke hoekoem hai tose bole ke ka kare ke. Bakie hamlog to pjaara bhaai baatie, ohie se ham tose koetjh bientie kariela. Toe djaane hai kie ham boerhwa baatie, aur ham Kriest Jiesoe ke kaam kare ke dwaara djahal me pahoetj gailie. 10 Ham tose koetjh bientie kariela aapan bieswaasie beta khaat. Ham djahal me ose Prabhoe Jiesoe ke biese me batailie hai. Tab oe bieswaas kare lagal aur aisane ham okar bieswaasie baap ban gailie. Oe aadmie Onesiemas hai. 11 Pahiele oe tor be-kaamiel goelaam raha. Bakie ab oe bahoet kaamiel hoi gail hai. Aur hamaar khaatien bhie.
12 Oe hamaar diel ke ek toekkara hoi gail hai, aur ab ham oke tore paas lautaariela. 13 Ham bahoet maangat rahielie oke aapan lage rakhe. Tab oe tor darie par hamaar sewa kar sakat djab talak ham khoes khabar bataawe ke dwaara djahal me baatie. 14 Bakie ham koetjh na maangat rahielie kare biena tor sallaah. Ham na maangiela kie toe karaai se barhia kaam kar, bakie aapan diel se.
15 Saait oe koetjh dien khaat tor lage se tjal gail raha djeme oe ab hardam tore lage rahie sake, 16 na ek nietja goelaam ghat djaise pahiele, bakie ekgo pjaara bieswaasie bhaai ghat. Djab ham oke etana tjaahiela, tab toe oke ketana tjahiehe. Ab oe na khaalie tor goelaam hai bakie Prabhoe dwaara tor bhaai bhie hoi gail hai.
17 Djab toe bieswaas me ham se ek baate, tab toe oke phien se bhiettar lei le djaise toe hamke bhiettar leite. 18 Aur djab okar tjaltie se tor haanie bhail hai aur oe tor kasoerwaar hai, tab toe hamse bharwa leihe. 19 Ham ie baat apane liekhiela: ham toke oe paisa bharab! Aur ham toke na jaad karwaaila kie hamaar baat dwaara toke hardam khaatien naawa djiewan mielal hai, aur toe aisane hamaar kasoerwaar hoi gaile hai. 20 E bhaai, hamlog to bieswaasie bhaai-bhaai baatie, ohie se hamaar khaatien ie bhala kaam kar deihe aur hamaar diel me Kriest dwaara khoesiaalie pahoetjaaw. 21 Ham tor oeppar bharosa kariela kie toe kariehe djaise ham ie tjietthie me liekhlie baatie. Ham to djaaniela kie toe ie liekhal baat se djaada kariehe.
22 Toelog to praatna kare hai kie ham djahal me se tjhoetkaara paabe aur toelog ke paas aai sakab. Ham bieswaas kariela kie Parmeswar toelogke praatna soeniega. Ohie se hamaar khaatien ekgo kothrie tajaar kar deihe. 23 Bhaai Epaafraas bhie Kriest Jiesoe me saamiel hai aur ekare dwaara hamare saath djahal me hai. Oe toelog ke jaad kare hai. 24 Aur Markas, Aarestaarkas, Demaas aur Loekaas djaun hamaar sanghe kaam kare hai, oesab toke bhie jaad kare hai.
25 Prabhoe Jiesoe Kriest ke bhalaai toelogke oeppar rahe.