2
Kriest ghat rahoe
Djab toelog Kriest ke naam me apane apane ke thora se sanghat kare hai aur prem se tieha dewe hai, djab Pawietr Aatma dwaara toelog thora se ek baate, aur djab toelog ek doesare ke tanie se daaja kare hai aur toelogke haat lage hai, tab hamaar diel me khoesiaalie pahoetjaaw apane apane me ekdam ek rahe ke dwaara. Ek man se ek doesare ke pjaar kar, aur sab tjiedj me saamiel aur ek man rahoe. Koetjh na aapan faida kie to aapan aadar khaatien kar, bakie apane tjhota banke ek doesare ke auro barka maan. Na khaalie aapan soekh khodj bakie doesarkwan ke bhie. Djaise Kriest Jiesoe ke man hai, oisane toelogke man bhie rahe ke tjaahie. Oe tjaahe Parmeswar raha, tabbo aapan maahaanta na pakarke baithal raha, bakie tjhor deis aur goelaam banke iensaan ke djanam leis. Tab oe apane ke nietje karke Parmeswar ke baat maut talak maanat gail, tjaahe oke ekare dwaara kroes par mare ke paral. Ohie kaaran Pieta Parmeswar oke oethaaike sab se barka dardja aur naam dei deis, 10 djeme swarag me, doenia par aur dhartie ke nietje sab koi Jiesoe khaatien gaathie par giere 11 aur bole kie: „Jiesoe Kriest Prabhoe hai!” Ie rakam se oesab Pieta Parmeswar ke aadar kariega.
12 Ohie se, hamaar pjaara log, djaise toelog ab talak Parmeswar ke baat soenat rahiele, oisane batjaawal manai ghat okar ieddjat karke aapan djiewan bietaite rahiehe. Toelog aise karat rahiele djab ham toelogke lage rahielie. Ab ese djaada karte rahiehe djab ham toelogke lage na baatie. 13 Parmeswar ke attjha lage hai aisan kaam toelogke diel me kare ke kie toelog maange hai okar baat soene aur bhie kare.
Safa diel se aur khoesiaalie se rahoe
14 Aapan sab kaam biena bhoen-bhoenaaike kie to moeh tjalaaike kar. 15 Tab koi na toelogke koetjh bol paai aur toelogke diel ekdam safa rahie. Ie rakam se toelog badmaas aur bhatkal manai log ke bietj me Parmeswar ke attjha larkan rahiehe. Aisane andhiaar doenia me toelog tjamkat tarai ghat rahiehe. 16 Tab toelog oesabse bataai sakiehe kaise Parmeswar naawa rakam djiewan dei sake hai. Djab toelog aise kariehe tab Kriest ke aane waala dien par ham toelogke biese me barwargie kar sakab. Ham toelog khaatien to kausies karlie hai djaise baadjie djiete ke. Tab oe dien par dekhaaiga kie hamaar sab kaam djhoetthe ke na raha. 17 Tjaahe ham toelogke bieswaas khaatien maar dhaaral djaabe aur baliedaan ghat tjaharaawal djaabe, tabbo ham khoesie rahab aur toelogke diel me khoesiaalie pahoetjaabe. 18 Aur tohoelog hamaar sanghe khoesie rahoe.
Tiemotias aur Epaafrodietas
19 Djab Prabhoe Jiesoe maangie tab ham halieje toelogke paas Tiemotias ke pathaabe. Aur djab oe lautke aaiga aur hamse bataaiga toelog kaise baate, tab ham khoesie hobe. 20 Oke tjhorke koi na hai djaun hamse etana ek man hai aur toelogke khaatien etana mar-miete hai. 21 Sab koi to khaalie aapan faida khodje hai aur na Jiesoe Kriest ke. 22 Bakie toelog djaane hai kie Tiemotias bharosaadaar beta ghat hamme sahaaita kare hai khoes khabar soenaawe khaatien. 23 Djab ham djaan djaabe kie hamse ka hoiga, tab ham maangiela oke toerant pathaawe. 24 Aur ham Prabhoe ke oeppar bharosa kariela kie hamahoe halieje toelogke paas aai sakab.
25 Bakie ham sotjiela kie thiek hai pahiele Epaafrodietas ke pathaawe ke. Oe ek sattja bhaai ghat hamaar sanghe Kriest khaatien bahoet kausies karies hai. Toelog to oke pathaile rahiele hamke sahaaita kare khaat djab hamme djaroerie raha. 26 Oe djaan gail raha kie toelog soenle rahiele oe ketana bemaar raha. Ab oke sotj hai aur bahoet maange hai toelog sab koi se bhet kare. Ohie khaatien ham oke pathaaila. 27 Oe bahoet bemaar raha, etana kie oe mare mare hoi gail raha. Bakie Parmeswar oke daaja karies. Aur na khaalie okar, bakie hamaar bhie. Ab oe attjha hoi gail hai, ohie se hamme auro doekh oethaawe ke na pare hai. 28 Aur ham oke auro haldie se toelogke paas pathaabe djeme toelog oke dekhke khoesie hoi djaihe aur hamke toelogke biese me sotj na rahie. 29-30 Oe toelogke darie par aapan djaan par khelke hamme sahaaita karies hai, aur oe Kriest khaatien kaam karke mare par atkal raha. Ohie se okar khaatien Prabhoe ke dhanbaad de aur oke khoesiaalie se bhiettar lei leihe. Aisan manai log ke barka maan.