3
Sattja be-kasoerie aur Parmeswar se ek howe
Attjha, bhaai log, tjaahe djaun howe hai, Prabhoe me khoesie rahoe. Ham na thakiela ie sab baat doharaaike liekhe ke. Ie toelog khaatien thiek hai. Batjaaike rahiehe oe koetta logan se, jaane kharaab manai logan se. Oesab djhoetthe ke siekhaawe hai kie koi na Parmeswar ke aage be-kasoerie hoi sake hai djab okar hakiekat na bhail hai. Hamlog na bieswaas kariela kie koi dehie kaate ke dwaara Parmeswar se ek hoi sake hai. Hamlog okar Aatma ke sahaaita se okar aadar kariela aur Kriest Jiesoe ke barwargie kariela. Ohie se sattja hakiekat hamahielogke bhail hai. Djab koi sotje hai kie oe aapan kaam aur bhaktie dwaara be-kasoerie hoi sake hai, tab ham ose aisan tjiedj par djaada bharosa kar saktie.
Hamaar hakiekat athwa dien par bhail hai. Ham Israel ke ek aulaad baatie aur okar betwa Benjaamen ke koel me se paida bhailie. Hamaar sab baap-daada Hebar log* Hebar Aabraaham ke ek baap-daada raha. Ohie se Israel logan bhie Hebar log bolaawal gail. raha. Ham Fariesie ghat dharam ke kaanoen maanat rahielie. Ham etana dharmie rahielie kie ham iesaai ke samaadj logan ke khoeb sataawat rahielie. Aur ham ekdam dharam ke kaanoen se rahat rahielie kie ham be-kasoerie rahielie.
Ie sab tjiedj barhia dekhaat raha, bakie hamme rokat raha Kriest me bieswaas kare ke. Ohie se hamaar haanie bhail. Ha, hamaar Prabhoe Kriest Jiesoe ke aapan diel bhar se djaane ke sab se barhia tjiedj hai. Ohie se hamaar khaat sab doesar tjiedj be-kaamiel hoi gail hai. Djetana tjiedj par ham bharosa karat rahielie, ie sab ham alaai-balaai ghat tjhor deilie hai Kriest ke aapan Prabhoe ghat apanaawe khaatien. Ham ose ek hoike be-kasoerie baatie, na dharam ke kaanoen se rahe ke dwaara, bakie Kriest me bieswaas kare se. Ohie khaatien Parmeswar hamke be-kasoerie aur ose ek banaais hai. 10 Ie sab bhail hai djeme ham Kriest ke auro thiek se djaan sakie. Ham maangiela djaane kie okar saktie ketana barka hai djaun se oe djie oethal hai. Aur ham maangiela okar ghat hiemmat se maut talak doekh oethaawe, 11 djeme ham bhie maral manai me se djie oeth sakie.
12 Ham na boliela kie ham Kriest Jiesoe ke ekdam se djaan gailie hai aur okar ghat poera hoi gailie baatie. Bakie oe hamaar khaatien bahoet kausies karies hai. Ohie se ham kausies kariela poera howe ke. 13 Bhaai log, ham apane ke na poera maaniela. 14 Bakie ham ek tjiedj kariela. Ham ek baadjie lagaawe waala ghat bietal tjiedj tjhorke khaalie aage taakiela. Ohie se ham Kriest Jiesoe me saamiel hoi gailie baatie aur Parmeswar hamme ek swarag ke ienaam waada karies hai. Aur ienaam paawe khaatien ham aapan dhiaan khaalie oe tjiedj par lagaaila djaun ham maangiela poera kare.
15 Djab toelog pakka iesaai baate, tab aaw hamlog aisan sotj-bietjaar karie dja. Aur djab toelogke sotj-bietjaar koetjh ke biese me doesar rakam hai, tab Parmeswar toelogke dekhaaiga kie kaise howe ke tjaahie. 16 Aur tjaahe djetana pakka hamlog hoi gailie hai, ose auro aage barhie dja.
Paulas ke pietjhe tjal
17 Bhaai log, toelog hamaar ghat rahoe, aur oe manai logan ke dekh djaun aapan djiewan hamaar ghat bietaawe hai. Ham to toelogke rasta dekhaaila. 18 Ham toelogse kai dafe bataai tjoekalie, aur ab ham roi-roike phien se liekhiela kie dher manai log aapan djiewan Kriest ke kroes ke doesman ghat bietaawe hai. 19 Oelogke djiewan naksaan hoi djaaiga. Oelog aapan pet ke djaise bhagwaan aadar aur sewa kare hai. Oesab aapan kharaabie biesaal maane hai, aur oelog aapan dhiaan na Parmeswar ke baat par lagaawe hai bakie khaalie biete waala tjiedj par. 20 Bakie hamlogke sattja des swarag hai, aur hamlog aapan dhiaan aapan batjaawe Waala Prabhoe Jiesoe Kriest par lagaaila. Ek dien oe swarag me se lautke aaiga. 21 Tab oe hamlogke kamdjor dehie badalke biesaal waala banaaiga djaise okar dehie. Oe ie kaam aapan barka saktie se kariega djaun se oe sab tjiedj ke oeppar raadj tjalaai sake hai.

*3:5 Hebar Aabraaham ke ek baap-daada raha. Ohie se Israel logan bhie Hebar log bolaawal gail.