Paulas ke tjietthie Roma ke iesaai log khaatien
Pahiela baat
Paulas tien dafe des des gail sagaro khoes khabar Prabhoe Jiesoe Kriest ke biese me bataawe khaatien. Djab oe tiesara dafe gail, tab oe phien se Korente sahar me aail. Oe hoewa par ie tjietthie liekhies hai. Oe kabhie na Roma sahar gail raha aur bahoet maangat raha djaai.
Oe ie tjietthie me samdjhaais kie oe kaun baat siekhaawat raha. Pahiele oe dekhaais kie har ek iensaan paapie hai. Ekko Israel kie to doesar djaatie ke manai ke hak na hai kie Parmeswar oke daaja kare hai. Tabbo Parmeswar maange hai aapan Beta Jiesoe dwaara paapie logan ke bhalaai kare. Jiesoe sab paap apane oeppar leike oelogke darie par kroes par maral. Tab Pieta Parmeswar oke phien djie oethaais. Khaalie okare me bieswaas kare ke dwaara ek iensaan Parmeswar ke goessa me se batj sakiega. Ek doesar rasta na hai.
Israel logan djaanat raha kie ek dien batjaawe Waala aaiga. Tabbo djab Jiesoe doenia me aail aur Parmeswar ke baat partjaar karat raha, tab dher Israel log okare me na bieswaas karies. Ie Paulas ke bahoet sotj dewat raha. Oe to ek Israel ke aadmie raha. Israel log ke be-bieswaas dwaara Parmeswar ekwa djaatie log ke auro bhalaai kare lagal. Bakie ek dien oe Israel logan ke phien se bhalaai kariega.
1
Tjietthie ke soeroe
Ham Paulas baatie aur ie tjietthie liekhiela Roma sahar ke iesaai log khaatien. Ham Kriest Jiesoe ke ekgo goelaam baatie. Oe hamke bolaais hai aapan pathaawal waala ghat sagaro Parmeswar ke khoes khabar djanaawe khaatien. Dher dien pahiele Parmeswar ie khoes khabar aapan sanesian ke waada karies raha aur aapan pawietr poestak me liekhwaais raha. Ie khoes khabar okar Beta Jiesoe Kriest ke biese me hai. Oe to hamlogke Prabhoe hai. Oe raadja Daawied ke aulaad me se iensaan ghat paida bhail. Okar Aatma pawietr hai aur oe djie oethaawal hai. Aise dekha hai kie oe Parmeswar ke maahaan Beta hai.
Oe hamme bhalaai karke aapan pathaawal waala banaais hai doesar djaatie log ke okar bieswaasie banaawe ke, djeme oesab okar baat soene aur okar naam barka maane. Toelog oman saamiel baate. Toelog bhie bolaawal gaile hai Jiesoe Kriest ke sanghe aapan djiewan bietaawe ke. Ohie se ham toelogke khaat liekhiela. Parmeswar toelogke pjaar kare hai aur apane khaatien bolaais hai. Pieta Parmeswar aur Prabhoe Jiesoe Kriest toelogke bhalaai kare aur sjaantie dewe.
Paulas maange hai Roma sahar djaai
Ham pahiele toelogke khaatien Jiesoe Kriest ke dwaara Parmeswar ke dhanbaad deila. Hamke pata mielal hai kie doenia bhar toelogke biese me batia hai, aur kaise toelog bahoet barhia se Prabhoe Jiesoe me bieswaas kare hai. Parmeswar djaane hai kie ham toelogke khaatien praatna karat rahiela. Ham okar kamkarta ghat aapan diel bhar se sagaro okar Beta ke biese me khoes khabar soenaaila. 10 Aur ham praatna karke maangiela kie ab se Parmeswar hamme mauka dewe toelogke paas aawe ke. 11 Ham bahoet maangiela toelogse bhet kare aur Pawietr Aatma ke bhalaai ke biese me toelogse bataawe djeme toelogke bieswaas barhe. 12 Hamaar matlab hai kie ham aur toelog aapan aapan bieswaas dwaara auro hiemmat paai sake Jiesoe ke rasta par aur aage barhe khaatien.
13 Bhaai logan, toelogke tjaahie djaane ke kie ham dher dafe maangat rahielie toelogke paas aawe. Djaise ham doesar djaatie me se koetjh manai log ke Kriest khaatien djietlie hai, oisane ham maangiela toelogke djaat me ke koetjh manai log ke djiete Parmeswar ke kaam auro attjha se barhe khaatien. Bakie hardam ek na ek aai djaat raha. 14 Tjaahe Griek ke djaatie log kie to bantjar logan, tjaahe parhal kie to an-parh waalan, hamke tjaahie sab koi se Parmeswar ke khoes khabar bataawe ke. 15 Ohie se ham bahoet maangiela toelogke sahar me bhie ie khoes khabar soenaawe.
Tjietthie ke djar
16 Ham khoes khabar bataawe ke na sarmaaila. Dje ie baat bieswaas kare hai, oe Parmeswar ke saktie dwaara paap me se batj djaai. Ie khabar pahiela dardja par Israel ke djaatie log khaatien hai, aur bhie sab doesar djaatie log khaatien. 17 Ekare dwaara djaan sake hai kie dje khaalie okar oeppar bharosa kare hai, Parmeswar oke be-kasoerie maane hai aur apane se ek kare hai. Oe to aapan poestak me liekhwaais hai kie:
„Dje hamaar oeppar bharosa karke aapan bieswaas dwaara be-kasoerie aur hamse ek hoi gail hai, oke bieswaasie ghat aapan djiewan bietaawe ke parie.”
Iensaan logan kaise hoi gail hai
18 Parmeswar swarag me se sab iensaan ke djanaawe hai kie oe har ek kharaab manai ke oeppar goessaail hai. Oesab aapan djiewan okar biena bietaawe hai. Aise oesab Parmeswar ke sattja baat aapan kharaabie dwaara rokaawe hai. 19 Parmeswar apane oelogke ie baat djanaais hai. Oesabhan okare baare me djaan pahietjaan sakat. 20 Hamlog oke na dekh paaila. Tabbo djab se oe doenia banaais hai, tab se iensaan logan aapan akkiel se okar banaawal tjiedj dwaara djaan sake hai kie oe hardam khaatien maahaan Parmeswar hai aur okar saktie ketana barka hai. Ohie se oesab na bol sake hai kie: „Hamlog oke na djaan pailie.”
21 Tjaahe oelog oke djaan sake hai, tabbo oesab okar aadar na kare hai aur oke dhanbaad na dewe hai djaise howe ke tjaahie. Oelogke bietjaar hoewa talak na pahoetje hai, aur oelogke diel me ekdam andhiaar hoi gail hai. 22 Oelog sotje hai kie: „Hamlog to sab tjiedj djaaniela.” Bakie oesab bhoettjar hai. 23 Parmeswar to amar aur bahoet maahaan hai. Tabbo oesab aapan bieswaas okare me tjhor deis hai aur iensaan ke moertie banaaike opar bharosa kare lagal, tjaahe iensaan ke amar djiewan na hai. Aur oesab bhie tjierai, tjaargorwa aur saap ke moertie me bieswaas kare lagal.
24 Parmeswar oelogke sab kharaab laalietj poera karan deis. Ie rakam se oesab aapan dehie ke ekdam biegaar dewe hai. Oelog to maangat raha aise kare. 25 Oesab Parmeswar ke sattja baat djhoeth banaai deis aur oesab okar banaawal tjiedj ke ieddjat kare lagal hai, tjaahe banaawe Waala har ek tjiedj se barka hai. Okar aadar sada ke lieje kare ke tjaahie! Aisahie to hai.
26 Ohie ke maare Parmeswar oesabke be-saram ke laalietj me daar deis hai. Koetjh aurat log aapan aadmie ke saathe na maange hai soete, bakie doesar aurat ke sanghe. 27 Aur koetjh mardaana log bhie apane me tjhatjhoendar ke kaam kare lagal. Aisane oesab aapan man aur dehie me aapan karnie ke phal paawe hai.
28 Oesab Parmeswar ke nahakaaries. Tab oe oesabke kharaab sotj-bietjaar karan deis, aur oesab har ek rakam be-saram kaam kare hai. 29 Oesabke diel me ekko barhia tjiedj na hai, bakie khaalie boeraai se bharal hai djaise laalietj aur kharaab sotj-bietjaar, djaran, djaanmarwa ke kaam, djhagara, tjalaakie aur badmaasie. 30 Oesab kharaab baat batia hai aur doesar ke niendara kare hai. Oesab Parmeswar ke djare hai, aur apane ke barka maane hai. Oesab apane biese me barwargie kare hai, hardam auro kharaab tjiedj sotjke kare hai aur aapan maai-baap ke baat na soene hai. 31 Oesab be-samadjh hai, ohie se oesabke oeppar koi na bharosa kar sake hai. Oesab aapan palwaar tahaat lek koi ke na tjaahe hai aur koi ke daaja na kare hai. 32 Oesab thiek se djaane hai kie Parmeswar bolies hai kie: „Dje aisan kaam kare hai, oe maut ke sadja laaik hai.” Tabbo oelog na khaalie kharaab kaam kare hai, bakie doesare ke kharaabie oelogke bhie bahoet attjha lage hai.