Ẹkụkwọ-Ozi
Jemisi
De
Isi Nke Ohu
Mmẹ wụ Jemisi de ẹhụhụọ-ozini. M wụ igbọn Osolobuẹ lẹ Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi. M rị e dejẹnni ndị ikpun-ụlọ mmẹbụọ alị Izrẹlụ, hụn rịsọnmẹ alị ndị ọzọ rị ichẹn-ichẹn ya; e kele m ọnụ!
Afụnfụn, Okukwe Lẹ Amamihiẹn
Umunẹ m, ogẹn ọwụlẹ ụdị ọnwụnwan rị ichẹn-ichẹn gi a bịanị ụnụ, weri n'ẹ nị ihiẹn ụnụ e gi ghọghọ rọ— makẹni ụnụ a marịnghọ nị wẹ lele okukwe ụnụ, o wẹhẹni ụnụ ndidi. Nị nị nwan ndidi rụnchanrịn ọrụn a, kẹni ụnụ hụn ụzọ wụrụ ndị ka ẹhụ, zu oke, nwọnlẹni ebe wẹ nọ a la azụụn.
Onyẹ ọwụlẹ rị imẹ ụnụ hụn marịnlẹni ihiẹn o k'e mẹ, ya mẹ ekpere rịọ Osolobuẹ hụn a shịapụ ẹfọ e ye ihiẹn—o k'e ye ẹ amamihiẹn. Kanị, ya gikwọ okukwe rịọ; y'e gikwọlẹ obi ẹbụọ, kaka. Makẹni, onyẹ obi-ẹbụọ nọhụ kẹ ebiri-mirin ohimin hụn ufere rị e nu, e nuhunmẹ. Onyẹ nọ ẹrịra y'e rokwọlẹ n'o k'e nwọnhẹn ihiẹn ọwụlẹ ẹka Di-nwọnni-ẹnyi, makẹni onyẹ obi-ẹbụọ k'ọ wụ; imẹ ihiẹn ile o mẹ, a ra sa ẹka kwademẹ obi ẹ, mẹ ihiẹn ọwụlẹ.
Egbeyelẹ Ni Onyẹ Ọwụlẹ
Onyẹ ọwụlẹ kwerini bụ ọ wụ ogbẹnnyẹ, ya ghọghọma nị Osolobuẹ e bushigụọ a elu; 10 hụn wụ ọdafịn ya ghọghọma ni e wetugụọ w'a anị. Makẹni, ndị-ịdafịn jẹnkọ d'a ghafe kẹ obobo ọfịa: 11 anwụn wahụ, ẹfịfịa rị ọfịa e shinwụn, obobo ẹ a danfụ, mma a agụụ! Ẹrịra k'ọ rịzị nị ndị-ịdafịn, wẹ k'e shinwụn ebe wẹ rị e bi elu wẹ.
Ọnwụnwan
12 Onyẹ ọwụlẹ gi ndidi sọn ọnwụnwan k'a narịn ngọzi, makẹni, ọ fụha ọhụnma, Osolobuẹ e gi ndụn ahụn o kwe ndị ihiẹn ẹ a sụọ nkwa a tu onyẹ ahụn ugọn mmẹri.
13 Ọnwụnwan bịa nị ịhịan, y'a sịkwọlẹ, “Osolobuẹ rị a nwan m.” Makẹni, eje-ihiẹn ara gụn Osolobuẹ ẹgụn omumẹ; ya lẹ enwẹn ẹ ara nwanzịkwọ ịhịan. 14 Nị ọnwụnwan bịanị ịhịan wụ nị eje-ihiẹn la a ẹnya, gụnma a. 15 Ihiẹn ọlịla-ẹnya kwọnkẹnmẹgụụ ịhịan, ọ mụpụha njọ; njọ karagụụ, ọ mụ ọnwụn.
16 Umunẹ m, anịkwọlẹ ni wẹ dufie ọnụ. 17 Makẹni, ihiẹn ile wẹ shịapụ-ẹfọ ye lẹ ihiẹn ọwụlẹ zu oke wẹ e ye eye gha elu-igwee, ẹka Osolobuẹ, bịa. Osolobuẹ wụ Nẹdi hụn e ye ukpẹ ile rịnị hụn ghalẹni e bi ẹkanaị—a ra gbehutọ, ara yebe ukpẹ, yemẹ ishi. 18 Ịya kwademẹ obi ẹ, shịapụ ẹfọ mụdọnzi ẹnyi, ghahanị oku ẹ hụn wụ ezioku, kẹni ẹnyi wụrụn'a mkpụrụ-ibuzọ ọ gha imẹ ihiẹn ile o ke ghọrị.
Ịnụ Oku-Chuku Lẹ Igi Ẹ Bi
19 Umunẹ m rị m obi, marịn nị ọnwan: onyẹ ọwụlẹ ya a nụkpọ oku; y'e kukẹnrinlẹ oku; y'e bukẹnrinlẹ olulu— 20 makẹni olulu ịhịan ara rụnpụha ihiẹn Osolobuẹ chọ. 21 Wepụ nị nwan ihiẹn ile ru unyin lẹ eje-ihiẹn ile ụnụ rị e gi e mẹkarị enwẹn ọnụ; ọnụ e welụa enwẹn ụnụ alị, nabanhan oku Osolobuẹ wẹ kụnye imẹ obi ụnụ, hụn k'a s'ẹka zụọpụha umẹ-ndụn ụnụ. 22 Kanị, e gikwọ nị ya wụ oku Osolobuẹ e bi; awụkwọlẹ ni ndị a nụ ọnụnụ sụọ, hụn rị e dufie enwẹn wẹ. 23 Makẹni, onyẹ ọwụlẹ hụn a nụ oku-Chuku bụ ara gi ẹ bi nọhụ kẹ onyẹ gihụ ughegbe lee enwẹn ẹ. 24 Ẹghẹẹ. Makẹni, o leghahụ enwẹn ẹ, gha ebẹhụ pụ, ọ zọ kẹ ọ nọ ozigbo. 25 Kanị, nke ndị hụn e leban ẹnya iwu hụ zu oke wụ oku Osolobuẹ, hụn e mẹ ịhịan e nwọnrin enwẹn ẹ, omẹni w'e dikẹnmẹ, mẹsọnmẹ ihiẹn ọ chọ—nị emẹni wẹ ndị a nụ, a zọ ihiẹn wẹ nụ, kanị ndị e gi ẹ e bi, Osolobuẹ k'a gọzi wẹ makẹni wẹ rị e gi ẹ e bi.
26 Onyẹ hụn sị n'ọ rị e fe Osolobuẹ bụ ara kwọndọn ire ẹ, rị e dufie enwẹn ẹ; ofufe ẹ wụ ihiẹn-ẹti. 27 Ezigbo ofufe zu oke, rụlẹni arụ ẹnya Osolobuẹ Nẹdi ẹnyi wụ hụnnị: ilepụ ndị nwọnlẹni nnẹ mọbụ nẹdi lẹ ndi di wẹ nwụn ẹnya ebe wẹ rị a ta afụnfụn—lẹzi idọnmẹ enwẹn ịhịan makẹ ụwa gha e mẹrụ a.