Ihiẹn Jizọs' Kraịstị Ghọsị Jọnụ
Nghọsị
Isi Nke Ohu
Ihiẹn Jizọsị Kraịstị ghọsị igbọn ẹ wụ Jọnụ ya rị imẹ ẹhụhụọnị. Osolobuẹ we ihiẹn ndịnị ye Jizọsị, kẹni o we wẹ ghọsị ndị igbọn ẹ—nị wẹ hụn ụzọ marịn ihiẹn ndị jẹnkọ d'e mẹ ẹgwa. Kraịstị nọ zi mmọn-ozi ẹ jẹnni odibo ẹ wụ Jọnụ d'a ghọsị a ya, kẹni ọ gha ẹka Jọnụ ghọsị ndị igbọn ẹ ya. Jọnụ a shịagụọ nwan ẹri banyeni oku Osolobuẹ lẹ ihiẹn Jizọs' Kraịstị ku; ọ shịagụọ ẹri ihiẹn ile ọ hụn.
Ngọzi ya rịnị onyẹ ọwụlẹ k'a gụnpụhanị ibe ẹ ihiẹn ndị rị imẹ amụmanị; ngọzi ya rịzịkwọ nị ndị hụn k'a nụn'a lẹ ndị hụn k'e mẹ ihiẹn wẹ de imẹ ẹ—makẹni ogẹn ihiẹn ndịnị e gi mẹ a rịgụọ nsue.
Jọnụ E Kele Ụka Ẹsa Ndị Hụ Rị Azụụn Eshịa
Jọnụ de ẹhụhụọnị jẹnni ụka ẹsa ndị hụ rị Azụụn Eshịa.
Ẹfọma lẹ udọn hụn gha ẹka Osolobuẹ, onyẹ ahụn rị kikẹnni, hụn rị mbụ, hụn lalanị bịa ya rịnị ọnụ—ẹfọma lẹ udọn hụn gha ẹka ya lẹ Mmọn ẹsa hụn rị ihun ukpo ẹ lẹ Jizọs' Kraịstị bịa.
Jizọsị Kraịstị, hụn wụ ọshẹri ahụn furu wẹ gi e dọn ẹnya, onyẹ ibuzọ gha ọnwụn lihi, onyẹ hụn a kị ndị-nze rị elu-ụwa.
Ọghọ lẹ ọkịkị ya wụrụ nke Jizọsị Kraịstị, onyẹ hụn nwẹ ihiẹn-ọsụsụọ ẹnyi, gi ẹdeke ẹ gbapụha ẹnyi ẹka njọ ẹnyi; ọ nọ nwan mẹ ẹnyi wụrụ anị-eze, mẹ ẹnyi wụrụ ndị nchụ-ẹjan Osolobuẹ ẹ hụn wụ Nẹdi ẹ. Ọghọ lẹ ọkịkị ya wụrụ nke ẹ jẹnrin ejẹn! Isẹẹ.
Lee ẹ!
O gi orukpu lala;
ẹnya ile jẹnkọ d'a hụn a—
kẹ ndị hụ dụn a ihiẹn.
Ndị anị ile rị ụwa
jẹnkọ d'a kwan ẹkwan
makẹ ufiri ẹ.
Ẹrịra k'o jẹnkọ d'a rị! Isẹẹ!
“Mmẹ wụ Ibuzọ lẹ Ịkpazụụn!”
Ya kẹ Di-nwọnni-ẹnyi wụ Osolobuẹ ku—onyẹ hụ hụn rị kikẹnni, hụn rị mbụ, hụn lalanị; Onyẹ hụn nwọn ikẹn ile.
Jọnụ A Hụn Jizọsị
Mmẹ wụ Jọnụ nwẹnẹ ụnụ, hụn wẹ rị e gi ifiri Kraịstị e kpokpo kẹ wẹ dọn rị e gi ifiri ẹ e kpokpo ọnụ; m wụzịkwọ onyẹ Alị-eze Kraịstị kẹ ụnụ dọn wụ; m wetuzikwọ obi alị e din ndidi rịkẹ ụnụ.
Wẹ dupụ m shi alị Patịmọsị, alị hụ mirin nọhunmẹ, makẹni m'e ku oku Osolobuẹ lẹ ni m'a shịa nị Jizọs' ẹri. 10 Ogẹn m gi rị ebahụn, o ru ụhụọhịn ohu, Ụhụọhịn Di-nwọnni-ẹnyi, ebe m rị imẹ mmọn, m nọ nụ okẹn olu rị e ku oku azụụn m. Olu hụ nọ kẹ opi rị a hannị. 11 Ọ sị, “Detu ihiẹn ị rị a hụn ye imẹ ẹhụhụọ, y'e zijẹnni ụka ẹsanị ya:
ụka rị Ẹfẹsọsị,
ụka rị Sụmẹna,
ụka rị Pẹgamọm,
ụka rị Tịatira,
ụka rị Sadisi,
ụka rị Filadefịa
lẹzi ụka rị Laodishia.”
12 Ya m nọ gbehutọ, nị m hụn onyẹ nwẹ olu ahụn rị a gwa m oku. E gbehutọ m, m nọ hụn obu-ukpẹ ẹsa wẹ gi goru mẹmẹ, 13 hụnzị onyẹ nọ kẹ Nwa nke Ịhịan etintinnaị obu-ukpẹ ẹsanị. O yi ẹwuru tueru alị, gi ihiẹn goru kẹnhunmẹ obi ẹ. 14 Isi ẹ lẹ ntutu ẹ hụ a chan ụchan lẹkẹ oruru ọchan, lẹkẹ ọkpụkpụ mirin-oyi ọchan wụ s'no. Ẹnya a ẹbụọ hụ e nwun kẹ ọkụn rị e nwunni; 15 ụkụ-alị a nọ kẹ igwe w'a kpọ bronzu, hụn wẹ finchan ọhụnma-ọhụnma, e gbuke nọkẹ sị wẹ gi ọkụn dụnchanpụchanrịn unyin rị n'a. Olu ẹ nọzị kẹ ụzụn okẹn mirin rị e huni. 16 O gi kokisẹ ẹsa ẹka-nni. Ọpịa-agha ọnụnaị tụ nkọ gha a ọnụ suefụha. Ihun ẹ hụ e ti ọda-ọda kẹ ẹnya-anwụn dọn e ti efinnaị.
17 Ogẹn m gi hụn a, m nọ dan anị ụkụ a nọkẹ onyẹ nwụnnị. Kanị, ọ nọ bu ẹka-nni ẹ kwasị m, sị, “Atụlẹ egun. Mmẹ wụ Ibuzọ lẹ Ịkpazụụn. 18 Mmẹ wụzị onyẹ hụ rị ndụn! M te nwụnhụn anwụnhụn, kanị, lee ẹ, m rị nwan ndụn jẹnrin ejẹn. Mmẹ gizikwọ ịsanhan Ọnwụn lẹ Alị-mmọn.”
19 “Detu nwan ihiẹn ị rị a hụn—ihiẹn rị ogẹnni lẹ ihiẹn jẹnkọ d'e mẹ ihun.”
20 “O mẹ nke kokishịa ẹsa ahụn ị hụn ẹka-nni m lẹ obu-ukpẹ ẹsa hụ: kokishịa ẹsa hụ wụ mmọn-ozi ẹsa ndị hụ hụn a nọkin ẹnya ụka ẹsa hụ. Obu-ukpẹ ẹsa hụ wụ ụka ẹsa hụ.”