Ọkwukwo izi
ke Ẹbo
Pọlu gbaznennu
Timoti
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Nụ Ọkwukwo izi ke Ẹbo ka ke Pọlu gbaznennu Timoti, bụ ke ọ gbarụ lele ọkwukwo izi nda naagbanụ nnwọ ọ whnụrnu n'anya (1:2,3), Pọlu pioru ma Timoti bụru nye ọgwnu ọma ke Karaịsi, o nwe ndidi nga ọ naata awhnụwhnu lele nye Karaịsi (2:1,3). Pọlu gbadiyarụ nne Timoti nụ nne nne a, ele nwernu ọkwnata mkpọma nụ Karaịsi. Pọlu karụ Timoti chenwanya nụ ya Pọlu tụkwasiri a aka a lawụru nụ risi, ke neegesi nụ Enine Chiokike noodu a nụ ẹrnu a.
Agwna ele kweru nụ Nyenwe aị dnabnarnụ nụ mbịta nye irno, kọvu Pọlu dọru Timoti aka nụ nsnị ọ gbanahọru kpakara ọrnurna ke nooduwhu rụmu ikoro (2:20-26; 3:1-9). Ọ kanụ Timoti ọ zịri kwem neezni izi ọma, ọ bụ n'ezi nụ agịda ele badnụ jéekweru (4:2).
Pọlu magwụ nụ ige matị ọ jọonwu ẹnwu kwnornu ọkwnata ovu a, kọvu o nwernu ọgwo ẹrnu (4:6-8). Ọ bụru nụ a sno Karaịsi nwụ ẹnwu, a joosno a zịri bụdnu, ọ bụru nụ a nwe ndidi, a joosno a chị lele eze (2:11,12a).
Nhne zị n'ọkwukwo ka
Obekwu ikwu nụ okpukpe o kpenu Timoti (1:1,2)
Iwhnerne Nyenwe aị tụ́ko ị (1:3-18)
Bụru nye ọgwnu ọma Karaịsi (2:1-26)
Kpa ele badnụ joowu bụdnu be n'ige ipne-aznụ (3:1-9)
Bụru nye be kwesiri ọkwnata mkpọma (3:10---4:8)
Ezni ke aka Pọlu nụ obekwu ikwu ipne-aznụ (4:9-22)
1
Mawa, Pọlu, nye izi Karaịsi Jizọsi hite n'echiche Chiokike, o ziyaru m me zni ele badnụ gbasịri mkwna bụdnu ke zị nụ Karaịsi Jizọsi.
M naagbaznenu Timoti nnwọ m me whnụrnu n'anya ọkwukwo.
Oru, obirizi nụ udno ke hi n'aka Chiokike Nda aị nụ Nyenwe aị nụ Jizọsi Karaịsi dazịnu ị.
Iwhnerne Nyenwe aị tụ́ko ị
M nọotunu Chiokike mmamma, nye me neekpenu hite n'ovu zị snam lele kpa ele nda m kpennu a, neekpe okpukpe iwhnehnie nụ abalị, neechenwanya ị n'okpukpe m. Me chenwanya anya-mini ẹkwna ị, ọ nọogwnu m ọ whnụ ị anya ma ovu sọ m n'ọnu. M neechenwanya ọkwnata ovu ị n'ezi, ke beru ọsno zịri nụ rime nne nne i, Lọisi, nụ nne i Unisi, m kweru m nụ ọ zị masị kpam nụ rime i. Kam kpayarụ, gwakne bẹkwnu ke nkesi Chiokike, ke o nyernu ị nga me tụkwasiri ị aka m nụ risi. Kwnornu nụ Chiokike nyége aị enine ke ogwnu, kọvu enine ke iknernema nụ ọwhnun'anya nụ anya udno.
Bikno, iwhnerne ọkpo okwo nhne gbasịri Nyenwe aị tụ́ko ị, mọbu iwhnerne me nye ikelu a. Kọvu snornu m ta awhnụwhnu n'izi ọma hite n'iknernema Chiokike nyernu i. Chiokike znọhiaru aị, sukwu aị ma a wuru bụdnu zị nsọ. Ka bụ́o hite nụ nhne ọbula ke a mernu, kọvu ọ bụ mmụma a hite n'oru a. Ka bụ oru ke o nyernu aị nụ Karaịsi Jizọsi sụ ọwa panịzoru. 10 Kịtna, o mernu ka whụya iwhne nga Nye Ọznohia aị Karaịsi Jizọsi whụyaru iwhne, nye megburu ẹnwu gweyanụ aị bụdnu ke kwó okwo, ke noonwu n'iwhne ke izi ọma. 11 Me jiri bụru nye nọokpo okwo izi ọma ka, nụ nye izi nụ nye zni nhne. 12 Kam kpayarụ, me naata awhnụwhnu nụ rime ikelu. Kọvu iwhnerne zá nọotu m, kwnornu nụ m magwụ m nye me kweru nụ ya, m magwụ m masị nụ o nwernu rikne ọ bịta nhne me yisiri a n'aka* nhne me yisiri a n'aka mọbu nhne Chiokike yisiri n'aka m dụ ọbochi wam.
13 Hite n'ọkwnata ovu nụ ọwhnun'anya Karaịsi Jizọsi, bịta kpakara nhne ị nụrnu n'ọnu m, ma be bụru nhne atụ ke iznizni zị snam. 14 Enine Nsọ yinu i aka bịta nhne ọma wam be yisiri ị n'aka.
15 Ị magwụ nụ kpakara ele zị nụ Esia ghasarụ m, ma Figelusi nụ Hamogenisi.
16 Nyenwe aị dọnu ezi-nụ-ọro Onesiforosi obirizi kwnornu nụ o mesiri m ovu rikne, ijigba be tụru m zá nọotu a iwhnerne. 17 Nga ọ zị nụ Rom, o piosiri m rikne tem o piohịa m. 18 Nyenwe aị dọnu a obirizi n'ọbochi ikpe. Ị magwụ nkarị nkarị kpa o yinu m aka n'apna zị ọdo n'ọdo n'Efesọsi.

*1:12 nhne me yisiri a n'aka mọbu nhne Chiokike yisiri n'aka m