Ọkwukwo izi Pọlu
gbaznennu
Ele Kọlosi
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Kọlosi bụ ẹli-ọhna ke zị mkpa nụ rime Esia Matị. Pọlu nye gbarụ ọkwukwo izi ka znélele Kọlosi, kọvu ọ nụrnu nụ ele Karaịsi zị pịi gwuzosiri rikne n'ọkwnata ovu be (1:3-7; 2:6,7). Be nụrnu izi ọma hite n'ọnu otu nye be kwu Epafarasị nye wu pịi (1:7; 4:12,13), kọvu ya nụ Pọlu zị nụ ikelu (Faịlemoni 23) n'ige Pọlu gbarụ ọkwukwo izi ka (1:14; 4:3,10,18).
Agịda ele zị nụ ọgbako Chiokike ke zị nụ Kọlosi bụ́o ele Ju (1:27), ke kpayarụ agịda okpukpe zị ichne ichne nụ omen'ẹli noopio o megbu be. Pọlu pioru be mahịa nụ Karaịsi zị n'oligwe nẹechi kpakara rikne ke zị n'ọwa (3:1). Ka neegesi nụ be jeekpenu Karaịsi kpọi.
Karaịsi bụ oyiyi ke Chiokike, nye be whnụ́ anya.
Karaịsi bụ nye risi kpakara nhne Chiokike keru.
Ọ masịri Chiokike o mee kpakara nhne wuru nụ rime Karaịsi.
O mernu ka ma ya nụ kpakara nhne zịri n'udno (1:15,19,20a).
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Obekwu ikwu (1:1,2)
Ọtu mmamma (1:3-14)
Badnụ nụ ẹrnu Karaịsi (1:15---2:19)
Bụdnu ikne nụ rime Karaịsi (2:20---4:6)
Obekwu ikwu ipne-aznụ (4:7-18)
1
Mawa, Pọlu, nye izi Karaịsi Jizọsi lele kpa echiche Chiokike jiri zị, nụ nnwọ nda aị Timoti, naagbaznenu rụmu Nda aị ele zị nsọ, ele kwesiri ọkwnata mkpọma nụ Karaịsi, ele ke zị nụ Kọlosi ọkwukwo. Oru nụ udno ke Chiokike Nda aị dazịnu anụ.
Pọlu tụru mmamma
A nọotunu Chiokike mmamma, Nda Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi, neekpenu anụ okpukpe ige ọbula. Kwnornu nụ a nụrnu nhne gbasịri ọkwnata mkpọma anụ nụ Karaịsi Jizọsi nụ ọwhnun'anya anụ nwernu hne kpakara ele nsọ Chiokike zị. Olile anya ke be bịtannu anụ n'oligwe neenye anụ ọkwnata mkpọma nụ ọwhnun'anya ka. Anụ nụrnu nhne gbasịri olile anya ka n'ezi ọka ke izi ọma, bụ izi ọma ke vakwnusiri anụ. Izi ọma ka naamịya mkpụru, nooso masị nụ kpakara ọwa, lele kpa o neeme n'esilawụru anụ hite n'ọbochi anụ nụrnu a, ghọhia masị oru Chiokike n'ezi. Anụ nụrnu izi ọma ka n'ọnu Epafarasị nye izi ibne aị a whnụrnu n'anya, nye bụ nye ẹrnu Karaịsi nye kwesiri ọkwnata mkpọma n'ọnodi aị. Ọ kannụ aị nhne gbasịri ọwhnun'anya anụ ke Enine Chiokike nyernu anụ.
Kam kpayarụ, hite n'ọbochi a nụrnu nhne gbasịri anụ, a zị neekpenu anụ okpukpe, nọorio Chiokike ma anụ mahịa echiche a nkarị nkarị hite nụ kpakara akọniche nụ ọghohia ke Enine Chiokike neenye. 10 A nọorio ma anụ wuru bụdnu ke jeegweyanụ Nyenwe aị igwugwu, neeme nhne jaamasị Nyenwe aị n'apna ọbula, naamị mkpụru ọma zị ọdo n'ọdo. Ka jeeme anụ nooso, naamahịa Chiokike nkarị nkarị. 11 Anụ bụru ele gbasịri rikne hite nụ kpakara rikne nụ iknernema ke zị igwugwu Nyenwe aị ma anụ nwehịa ọsnuta mkpọma nụ ndidi. Anụ gweru ovu ọso n'ọnu 12 nọotunu Nda aị mmamma, nye mernu anụ nwernu igwe n'esilawụru rụmu Chiokike zị nsọ n'ẹli-eze ke iwhne. 13 Kwnornu nụ Chiokike dọhiaru aị n'aka nye wam nẹechi nụ rime ọchichiri, kwubnanya aị n'ẹli-eze ke Nnwọ a, nye ọ whnụrnu n'anya. 14 O nyernu aị ọgbahia ke bụ ọgbaru mmehie.
Karaịsi kakwo kpakara
nhne
15 Karaịsi bụ oyiyi ke Chiokike, nye be whnụ́ anya. Karaịsi bụ nye risi kpakara nhne Chiokike keru. 16 Chiokike keru kpakara nhne hite n'aka a, kpakara nhne ke zị n'oligwe nụ ọwa, nhne anya nọowhnu nụ nhne anya zá nọowhnu, be bụ ele dazị nụ ngadna eze, mọbu ele nwernu rikne nụ ele nẹechi ẹchi nụ ele nwernu iknernema. Chiokike keru kpakara nhne hite n'aka a, ma kpakara nhne nyee a igwugwu. 17 Ọ zị tụtu nhne ọbula, kpakara nhne jikọtaru n'otu nụ rime a. 18 Ya bụ risi ẹhni a, ke bụ ọgbako Chiokike. Ya bụ ọpanizo nụ mkpụru mbọm ke ele hiri n'ẹnwu lizọ, ma ọ bụru nye risi kpakara nhne. 19 Kwnornu nụ ọ masịri Chiokike o mee ma kpakara nhne ọ bụ, wuru nụ rime Karaịsi. 20 O mernu ka ma ya nụ kpakara nhne zịri n'udno, ma nhne ke zị n'ọwa ma nhne ke zị n'oligwe, ma ya nụ be mee udno hite n'ọvnarna a ke ọ wụsaru n'olu ọgba.
21 Nụ mbọm, anụ bụ ele zị ikere hne Chiokike zị nụ ele irno n'ovu anụ kwnornu n'ẹrnu ọjo anụ. 22 Kọvu kịtna, o mernu anụ nụ ya zịri n'udno hite n'ẹnwu Karaịsi nwụrnu n'anọ-ẹhni, ma o gweru anụ chete nụ ruwhnu a, ele zị nsọ, nwée ọru mọbu nhne be bnornu be, 23 ọ bụru nụ anụ gwuzosi rikne n'ọkwnata ovu, ele gwuzo kwem, anụ kwé nhne ọbula gweme anụ n'olile anya izi ọma ke anụ kweru. Ka bụ izi ọma ke anụ nụrnu, be kpọru okwo a nụ kpakara mkpururu oligwe, ke me Pọlu bụ nye izi a.
Ẹrnu Pọlu
24 M nọonwudna ọnwudna kịtna kwnornu awhnụwhnu me tarụ nụ risi anụ, m ji m anọ-ẹhni m mezu nhne ke gwnarnụ gbasịri awhnụwhnu Karaịsi tarụ, kwnornu ẹhni a, ke bụ ọgbako Chiokike. 25 M ghọru m nye izi ọgbako Chiokike hite n'ẹrnu Chiokike nyernu m me zni anụ ikwu-ọnu Chiokike n'ozuzu oke a. 26 Ikwu-ọnu Chiokike ka bụ nhne ke tugwaru otugwa agịda ige nụ agịda ebiri, kịtna, o kpumennu a ele nsọ a. 27 Ọ masịri Chiokike o mee ele ke a mahịa nhne tugwaru otugwa ke bụ nụ ẹkwnu ke zị igwugwu bụ ke ele bụ́o ele Ju. Ẹkwnu ka bụ Karaịsi nụ rime anụ, bụ olile anya nụ anụ jeekehịa igwe n'ebube a.
28 A nọokpo okwo gbasịri Karaịsi, nọodo ele badnụ aka nụ nsnị, neezni nye ọbula hite n'akọniche Chiokike nyernu aị, ma a gweru nye ọbula chete nụ ruwhnu Chiokike nụ ozu oke kwnornu Karaịsi. 29 Kam kpayarụ, m ji m kpakara rikne Karaịsi nyernu m ke nọornusi ẹrnu rikne, m nọodogbu ẹhni m n'ẹrnu ka.