Ọkwukwo izi Pọlu
gbaznennu
Ele Efesọsi
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Nụ Ọkwukwo izi Pọlu gbaznennu ele Efesọsi, ọ naakanụ ọgbako Chiokike nhne gbasịri olile anya be nwernu. Risi ikwu-ọnu Pọlu bụ nụ Karaịsi nwụrnu ẹnwu n'olu ọgba ma ọ znọhia aị hite nụ mmehie. Kọvu nụ Chiokike mernu o hi n'ẹnwu lizọ, ọ dazịri ẹli n'akarikwnunga Chiokike n'oligwe, hne ọ zị nẹechi ọwa. Ọ jẹechi masị ọwa ke vazne nụ ruwhnu.
Karaịsi mernu ele Ju nụ ele bụ́o ele Ju bụru otu, kwnornu nụ ọ kwnadnarnụ mkpọ irno ke kewarụ be (2:14). Ka neegesi nụ Chiokike jeehite n'Enine a mee mkpọma ele Karaịsi bụru otu, mee be zịri n'udno n'esilawụru be, (4:3), ma ele Karaịsi bụru otu. Ka bụ nhne zị mkpa n'ọkwukwo izi, ka mernu Pọlu gbarụ a k'agịda neegesi nụ ọ bụru ọma ma ele Karaịsi zịri n'otu. A nwernu otu Nyenwe aị, ọkwnata mkpọma aị bụ otu, ọwuwu mini aị bụ otu, ke neeme ele Karaịsi ghọ otu anọ-ẹhni.
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Obekwu ikwu (1:1-2)
Karaịsi nụ ọgbako a (1:3---3:21)
Bụdnu ikne hite nụ Karaịsi (4:1---6:20)
Ibekwu ipne-aznụ (6:21-24)
1
Obekwu ikwu
Mawa, Pọlu, nye izi Karaịsi Jizọsi hite n'echiche Chiokike, naagbaznenu ele Chiokike ke zị n'Efesọsi ọkwukwo, ele kwnagwụ mkpọma nụ Karaịsi Jizọsi.
Oru nụ udno ke hi n'aka Chiokike Nda aị nụ Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi dazịnu anụ.
Ngọzi ke enine
A nọotunu Chiokike nụ Nda Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi mmamma, nye jiri kpakara ngọzi ke oligwe kesi aị n'enine nụ rime Karaịsi. Chiokike beru ọsno họrukwo aị ma a bụru ele ke a kwnornu Karaịsi, sụ ọ kpụru ọwa, ma a bụru ele zị nsọ, ele nwée ọru nụ ruwhnu a kwnornu ọwhnun'anya a. O beru ọsno họru aị, o kwubnanya aị lele rụmu a hite nụ Jizọsi Karaịsi lele kpa o jiri masị a. Ngwa ma a ja Chiokike kwnornu agịda oru a ke o nyernu aị etekne hite nụ Nnwọ a ọ whnụrnu n'anya. Chiokike gbahịaru aị hite n'ọvnarna Karaịsi wụsiri, nụ ọ gbarụ mmehie aị kwnornu n'oru a zị agịda, bụ ke o nyernu aị n'ọkwnamarna, ya nụ akọniche nụ ọghohia a. Chiokike mernu a mahịa nhne miri emi ke echiche a lele kpa o jiri masị a hite nụ Karaịsi. Ọ marnụ mmụma 10 o mezu echiche a ka nga ige a dụru. Ka bụ ma o gwebnanya kpakara nhne zị n'oligwe n'ọwa n'otu nụ mkpururu risi Karaịsi.
11 Chiokike họrukwo aị ma a bụru ele ke a nụ rime Karaịsi, hne o beru ọsno kpebi kpakara nhne lele kpa echiche a jiri zị. 12 Chiokike mernu ka ma a znarnị a kwnornu igwugwu a. A bụ ele mbọm neele anya Karaịsi. 13 Anụ bụ masị ele Karaịsi nga anụ nụrnu ezi ọka wam, ke bụ izi ọma ke ọznohia anụ. Anụ kweru nhne anụ nụrnu, Chiokike hnịasiri anụ iri Enine Nsọ nụ anụ bụ ke a lele kpa o kweru mkwna. 14 Enine Nsọ wam zị nụ rime aị, a maam nụ Chiokike jeenyerịri aị kpakara nhne bụru ọma nga Chiokike jaagbahịakwo ele ke a. N'ige wam, a jaaznarnị Chiokike kwnornu igwugwu a.
Okpukpe Pọlu
15 Kam kpayarụ, nga me nụrnu nhne gbasịri ọkwnata mkpọma anụ nụ Nyenwe aị Jizọsi, ya nụ ọwhnun'anya anụ nwernu hne rụmu Chiokike zị, 16 m gwépụgam aka nụ ọ tụnu Chiokike mmamma nụ risi anụ. M zị m neekpenu anụ okpukpe kpakara ige. 17 M naarịasno Chiokike ke Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi, Nda ke igwugwu, o mee anụ nwehịa enine akọniche, kpumenu anụ ẹhni a ma anụ mahịa a nkarị nkarị. 18 M nọorio masị ma Chiokike kpume anya ke ovu anụ, ma anụ ghọhia olile anya o nyernu ele o sukwuru, nụ ẹkwnu ngọzi zị igwugwu o kweru ele ke a nụ mkwna. 19 M nọorio masị ma anụ mahịa iknernema a ke nwée atụ bụ ke o nyernu aị ele kweru nụ Karaịsi. Ọ bụ okne iknernema ka 20 ke Chiokike jiri mee Karaịsi hi n'ẹnwu lizọ, mee ọ dazịri ẹli n'akarikwnunga Chiokike n'oligwe, 21 hne kakwo kpakara ọchichi nụ rikne nụ iknernema nụ ele nwe. Rẹwhna a kakwo kpakara nhne ke nwernu rẹwhna, ọ bụ́o n'ige ka kpọi, kọvu n'ige ke jaava. 22 Chiokike bịtaru kpakara nhne nụ mkpururu ọchi Karaịsi, mee a ọ bụru risi kpakara nhne ma ọgbako Chiokike naahịa ngọzi. 23 Ọgbako Chiokike bụ ẹhni Karaịsi, Karaịsi jihịaru n'ọgbako Chiokike. Karaịsi bụ nye mezuru kpakara nhne n'apna ọbula.