Ọkwukwo izi
Judu
gbarụ
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Judu gbarụ Ọkwukwo izi Judu, nọodo ele badnụ aka nụ nsnị gbasịri ele neezni nhne aghalaghala, ele karụ nụ be bụ ele kweru ekwe. Lele 2 Pita, Judu, n'ọkwukwo matị ka, naakwnagidne nye nọogwnu a, ọ naakaa be gba ọtna kwnornu ọkwnata mkpọma ke Chiokike nyernu ele ke a otu mgba be bịta.
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Ọpanizo (1-2)
Ele neezni nhne aghalaghala (3-16)
Ezni ọ bịta ọkwnata mkpọma (17-23)
Ọjija zịnu Chiokike (24-25)
1
Mawa, Judu, nye izi ke Jizọsi Karaịsi, nye bụ kwno nwene rukna Jemisi, naagbaznenu kpakara ele Chiokike sukwuru ọkwukwo, ele wu nụ rime ọwhnun'anya Chiokike Nda, ele Jizọsi bịtaru. Obirizi nụ udno nụ ọwhnun'anya banụ anụ ọba.
Ele neezni nhne
aghalaghala
Ele me whnụrnu n'anya, m neeyisi rikne naagbanụ anụ ọkwukwo gbasịri ọznohia ke a nwernu igwe nụ rime a, ọ zị mkpa me gbanụ anụ ma anụ yisi ẹhni naagba ọtna kwnornu nụ ọkwnata ovu ke Chiokike nyernu ele ke a otu mgba be bịta. Kwnornu nụ agwna ele zá nọotu ogwnu Chiokike rịbnanyarnu hne a máa n'esilawụru aị, ele naagbanwo izi ọma ke oru Chiokike, ma be nwe oghere rnụ ẹrnu ọjo be, be gọnahoru Jizọsi Karaịsi Nyenwe aị nụ eze aị. Ọkwukwo nsọ kwuru nhne gbasịri be agịda ige wheru ewhe nụ be jaanahịa ọmuma ikpe.
M neechenwanyanụ anụ nhne ka, ọ bụ n'ezi nụ anụ magwụ kpakara nhne ka, nụ Nyenwe aị dọhiaru ele Izirẹli n'ẹli Ijipiti, kọvu omekwo, gbu kpakara ele kwé ekwe. Anụ chenwanya ele enine izi ele bị́tala ọnodi be nụ mbọm, kọvu gharụ ọnodi be, Chiokike tụru be ijigba tim tọm nụ ọchichiri, bịta be dụ n'okne ọbochi ikpe wam ọ jaama be ikpe. Lele kpa Sọdom nụ Gọmora nụ kpakara ẹli gbarụ be gburugburu, ele wu nụ rime be rụru arụru-ẹli ke ome ọyi nụ nhne zị́la rịchna, be tarụ be awhnụwhnu bẹkwnu noonwu tim tọm, ma be bụru nhne ọdo aka nụ nsnị nyee kpakara ele badnụ.
Kpam masị, ele nọoro mbọro ọjo ka mehieru megidne anọ-ẹhni be, be ledna ọchi risi Chiokike anya, ele kajarụ ele wu n'oligwe. Ọ bụbedi nye risi ele enine izi Maịkeli, nga ya nụ Ekwensu nọodogbuta iznu Mozizi, nwée rikne kwu ọka ọjo megidne Ekwensu, kọvu ọ karụ, “Nyenwe aị bigbọ ị.” 10 Kọvu ele ka naakaja nhne be máa, be nụ lele rụmu anọhia ọjo, neeme nhne nọogwnu be, kpakara nhne ka jọodoka be.
11 Awhnụwhnu jaazịnu be. Be snornu apna Keni. Be kwnornu ịwai dnabna nụ mmehie Balam, be bụ ele risi rikne lele Kora, be joowhu etekne lele kpa Kora whuru.
12 Ele ka nụ lele rune nụ iriri omekọrita anụ, iwhnerne zá nọotu be o mee nhne ọjo. Be nọoznu ẹhni be kpọi. Be nụ lele erumeru oligwe ruwhere neewhesa, be nwée rikne gweya mini ozuzo. Be nụ lele isisi mị́la mkpụru, ọ bụbedi n'ọkochi, isisi be vnụrnu hite nụ ẹgwnugwnu a, ke nwụrnu ọnwu n'ezi. 13 Be nụ lele okne abaka-mini ke osimini, be nụ ẹrnu iwhnerne be nọogbo okoto. Be nụ lele mbọ ghieru apna, ele Chiokike bịtannu oghere n'okne ọchichiri ọkwnukokwnu. 14 Ọ bụ Ịnoku, nye ẹsau hite n'Adam, nye kwuru n'agịda ige wheru ewhe, “Le, Nyenwe aị jaava, ya nụ agịda ele nsọ a be jọ́ogwnuli ọnu, 15 o jeekpe kpakara ele badnụ ikpe, ọ jaama kpakara ele máa Chiokike ikpe, kwnornu kpakara arụru-ẹli be rụru, nụ kpakara ọka ele mmehie ka máa Chiokike kwuru kwugidne a.” 16 Ka bụ ele zị naatakpo ntakpo, noobno ele berere nhne, be noosno nhne ọjo ke nọogwnu mkpọma be, be noovugnadna ẹhni be, naaznarnị ele badnụ ma be nwehịa nhne be pioru.
Ọdo aka nụ nsnị nụ ezni
17 Ele me whnụrnu n'anya, anụ chenwanya nhne ele izi Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi kwuru. 18 Be kannụ anụ, “N'ige ipne-aznụ, ele jọomu anụ rụmu jaava, ele noosno nhne ọjo ke nọogwnu mkpọma máa Chiokike be.” 19 Ka bụ ele neegweya okewa, ele anọ-ẹhni nẹechi, ele nwée Enine Chiokike.
20 Kọvu anụ, ele me whnụrnu n'anya, anụ wulizọ ẹhni anụ lele ọro hite nụ ntụ-ẹli ọkwnata ovu anụ ke zị nsọ. Anụ kpe okpukpe nụ rikne Enine Nsọ. 21 Anụ bịta ẹhni anụ n'ọwhnun'anya ke Chiokike, kpa anụ noosno, neele anya obirizi ke Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi jeenye anụ nụ bụdnu kwó okwo.
22 Anụ dọnu ele nwernu mkpọma lawụru obirizi. 23 Anụ znọhia ele berere, dọhia be lele ele hi nụ rime bẹkwnu. Anụ gweru ogwnu dọnu ele berere obirizi. Kọvu anụ sno ọ bụbedi iwo ke mmehie be gburu hite n'ẹrnu anọ-ẹhni irno.
Ọjija zịnu Chiokike
24 Chiokike bụ nye ke nwernu rikne ọ bịta anụ ma anụ gharụ ọ dna, mee ma anụ gwuzoru nwée ọru, nụ mkpọma ọso n'ọnu nụ ruwhnu a zị igwugwu. 25 Ya bụ Chiokike kpọi, Nye Ọznohia aị, hite nụ Jizọsi Karaịsi Nyenwe aị, kpakara igwugwu, nụ dudugna, nụ rikne nụ ọchi risi zịnu a, hite nụ mbọm dụ kịtna, ọkwnukokwnu. Amịm.