Okpume
Chiokike kpumennu
Jọni
Nhne gbasịri ọkwukwo ka
Ọkwukwo ka neegesi nhne Jọni whnụrnu gbasịri izi Chiokike nụ nhne Jizọsi Karaịsi mernu (1:2). Izi ka warụ ngalaba ẹto. (1) Rikne ọjo nọornu ẹrnu n'ọwa, nye Karaịsi jaata awhnụwhnu, nwụ masị. (2) Jizọsi bụ Nyenwe aị, o jeemegbu kpakara ele badnụ nụ kpakara rikne ke neemegidne Chiokike. (3) Chiokike nwernu ọgwo ẹrnu ke ọ bịtannu kpakara ele ke a, ele kwesiri be kwnata be mkpọma, ele dazịgidnernu n'ọkwnata ovu be, ke kakwo ele nwụrnu n'ẹrnu Nyenwe aị.
Ka bụ izi ke nwernu olile anya nyee ele Karaịsi, ele tarụ awhnụwhnu, nwụ kwnornu ọkwnata mkpọma be nụ Karaịsi. Ọkwukwo izi ka nookwu nụ ọ bụ n'ezi nụ ọchichi aka rikne ele Rom zị naakpa rikne, kọvu Nnwọ Atnụrnu Chiokike nwe omegbu n'ipne-aznụ. Ka mernu be bụru ele kwesiri ọkwnata ovu dụ n'ẹnwu.
Nhne zị n'ọkwukwo ka
Ọwhnurninya Jọni (1:1-8)
Nyenwe aị zị bụdnu (1:9-20)
Ọkwukwo izi ọgbako Chiokike ẹsau (2:1---3:22)
Okpukpe n'oligwe (4:1-11)
Ọkwukwo ke nwernu akara ẹsau (5:1---6:17)
Okpukpe nụ ruwhnu ngadna eze Chiokike (7:1-17)
Ọkwodu ẹsau (8:1---11:19)
Agwọ nụ anọhia lawụru wam (12:1---13:18)
Ikpe Chiokike nụ ochekwa a (14:1---15:8)
Okiko ovu owe ẹhni Chiokike (16:1-21)
Be megburu ele irno Chiokike (17:1---20:10)
Ikpe ipne-aznụ (20:11-15)
Oligwe ikne nụ ọwa ikne (21:1-8)
Jerusẹlem ikne (21:9---22:6)
Karaịsi jaava wara wara (22:7-21)
1
Okpume Jizọsi Karaịsi, ke Chiokike nyernu a, ma o gesi ele izi a nhne jeeme n'ige matị ke vazne, o zizne enine izi a o gesi nye izi a Jọni. Jọni gbarụ akebne ikwu-ọnu Chiokike nụ akebne Jizọsi Karaịsi, o kwuru kpakara nhne ọ whnụrnu. Nye ọwa ọma bụ nye nọogwnu kpakara ikwu-ọnu ke ọkwukwo ọwhnurninya ka, nụ ele nụrnu be, bịta masị be, kwnornu nụ ige zị ndụndu.
Obekwu ikwu
Mawa, Jọni naagbaznenu ọgbako Chiokike ẹsau ke zị n'Esia ọkwukwo.
Oru nụ udno ke Chiokike nye zị, nye zị nụ mbọm, nụ nye ke jaava dazịnu anụ, hite n'aka enine ẹsau ke zị nụ ruwhnu ngadna eze a, ma n'aka Jizọsi Karaịsi, nye akebne kwesiri be kwnata a mkpọma, nye mbọm ke hi n'ẹnwu lizọ, nye ke nẹechi ele eze k'ọwa.
Nye whnụrnu aị n'anya, gweru ọvnarna a snụsnama kpakara mmehie aị, o mee aị a bụru mbam ele ọkwa arịohna Chiokike a, nụ Nda a, igwugwu nụ rikne zịnu a hite kịtna dụ n'ige kwó okwo. Amịm.
Le, ọ vawa nụ rime erumeru oligwe,
kpakara anya jọowhnu a,
ma ele dụru a ara,
kpakara ele zị n'ọwa jaagbanụ a mkpe.
Owe! Amịm.
“Mawa bụ Alịfa nụ Omega,” bụ nhne Nyenwe aị kwuru. “Mawa bụ Ọpanizo nụ Okwukwo, nye zị, nye zị nụ mbọm, nụ nye jaava, Nye Meli Nhne Dum.”
Nye nụ lele
Nnwọ ke Badnụ
Mawa bụ Jọni, nye bụ nnwọ nda anụ, nye sno anụ nụ rime awhnụwhnu, a bụ ele ẹli-eze a, a naagidne awhnụwhnu. Be kwuznernu m nụ rime ẹli ọhia esilawụru osimini ke Patimọsi, kwnornu nụ m kpọru m okwo ikwu-ọnu Chiokike nụ nhne Jizọsi gbarụ ama a.
10 M zị m nụ rime Enine n'ọbochi Nyenwe aị, m nụrnu m okne nkọli n'aznụ m ke dnarnụ lele ọkwodu. 11 Nkọli ka kaa, “Gbasị nhne ị whnụrnu n'ọkwukwo, ziznenu a ọgbako Chiokike ẹsau ka, ziznenu Efesọsi, nụ Sịmaina, ziznenu Pegamọsi, nụ Taịtira, ziznenu Sadisi, nụ Filadefịa, zizne masịnu Laodisia.”
12 M tụhnasna ma m whnụrnu m nye nookwunu m ọka. M whnụrnu m nhne be tụkwasi tọnji ẹsau be wụru golu. 13 N'esilawụru nhne be tụkwasi tọnji ẹsau wam gwuzo otu nye nụ lele Nnwọ ke Badnụ. O wogwu iwo awura dụru a ẹli ọchi, o ji ajnị sụ nụ mkpọma a. 14 Risi a nụ rukeri-ize a noonwu va-a-a lele wulu, naachna va-a-a lele mkpụru-mini, anya a nụ lele riro bẹkwnu. 15 Ọchi a lawụru nụ lele ọla be gbarụ bẹkwnu nụ rime ite bẹkwnu, nkọli a naadna lele agịda mini. 16 O ji mbọ ẹsau n'akarikwnunga a, ama-ọgwnu nwernu ruwhnu lawụru tụga bụko neehi n'ọnu a nọowhuya, ruwhnu a noonwu lele ẹhnam n'esilawụru iwhnehnie.
17 Nga me whnụrnu a, m dna n'ẹli n'ọchi a lele nye nwụrnu ọnwu. Kọvu ọ tụkwasiri m akarikwnunga a, kaa, “Ogwnu tụ́ko ị, mawa bụ Nye Mbọm nụ Nye Ipne-aznụ. 18 M zị m bụdnu. M nwụrnu m ẹnwu, kọvu le, m zị m bụdnu tim tọm. M ji m snambị ẹnwu nụ ẹli rẹnwu.
19 “Gbasị nhne ị whnụrnu n'ọkwu-kwo, nhne zị kịtna, nụ nhne jeeme nụ ruwhnu. 20 Ka bụ nhne miri emi ke mbọ ẹsau wam ị whnụrnu n'akarikwnunga m, nụ nhne be tụkwasi tọnji ẹsau wam be wụru golu. Mbọ ẹsau wam bụ enine izi ọgbako Chiokike ẹsau, nhne be tụkwasi tọnji ẹsau wam ị whnụrnu bụ ọgbako ẹsau.”