Bunanige
Givimayeta
Tonowana yasi Bunanige o Nuke yana nufunufu kana nusavi. Kana uḡu nakasina o i bwadubwaduwa namaise Yeisu kana tomuniyeina Kanunu Tafutafuna i viketanunisiya eketa biga dewadewana si yauniya “Yenusanema nenei, Yudiya be Sameniya fafanisima matatafusi eketa yota fwayafwaya kana matatafu nenesiyai” (1:8).
Nufunufu nofe i vivisawavenena namaise biga dewadewana Yeisu fasinei si yauniya eketa namaise ekanesiya i vibutu.
Iba nakatamokena nufunufu nofe nenei o Kanunu Tafutafuna yana savivina. Kabwaga Matana kana kuyadayada nenei i sobunemiya na fiwanina tovitumaḡana nenesiyai Yenusanema sinenei, yota ekanesiya kana toviketanuneina tamokatamokaḡa i viketanunisiya keta i givifiwanisiya. Bunanige o nofe biganama dewadewana yana fiwana i vivisawavenena tovitumaḡana tamokatamokaḡa yawasisiyai eketa ekanesiya nenesiyai.
Viwakakakina kasi gidewadewa. (1:1-26)
Yeisu yana visime kana kafa nusafu keta yana bwadudabadaba. (1:1-14)
Yudasa kana kivi kana toḡafota. (1:15-26)
Toviwakakaki Yenusanema sinenei. (2:1—8:3)
Toviwakakaki Yudiya keta Sameniya sinenei. (8:4—12:25)
Fauno i numamana Yeisu fasinei. (13:1—28:31)
Fauno yana kamudadana nauna. (13:1—14:28)
Vikanunusifusifufu Yenusanema nenei. (15:1-35)
Fauno yana kamudadana kana vinuwa. (15:36—18:22)
Fauno yana kamudadana kana vitonu. (18:23—21:16)
Fauno i vifinisina Yenusanema, Sisaniya keta Noma nenei. (21:17—28:31)
1
Yeisu Yana Tonowana I Iyavisiya Vitana
Kanunu Tafutafuna Ina Nemiya Nenesiyai
Nuke 1:1-4Iye agigiku Tiofino, nauna nufunufu a mikiviginiwiya sinenei iba matatafuna aviyavana Yeisu i vibutuwa i savivinisiya be i visawavenena kana nivaniva kuyadayadanama nenei i vaneya abamai. Muniyai yo ina makaviniya abamai, Kanunu Tafutafuna yana fiwanai yana tonowana nauna i mikigibokisiya, fiyaosima i gisawakedanisiya. Yana kuvavana be yana mate muninei, tauna i vimaikitiya namoḡasima nenesiyai ketaketa yagwanina nenesiyai vitana i visawavenemokeniya naki i yawasa-savaviniya. Kuyadayada 40 kana kawasasai tauna i kikikinomana eketa i nunusifufuwisiya Guyau yana kafa visime fasinei.
Nuke 24:49Eketa tamoka tova tanake nukusi si fakwafakwa atu i visimeisiya i bwaduwa, “Muka Yenusanema kwana teweteweyei atu nofemai kwana fotafota kana nivaniva Amaku kakavenena i bwadudabedabiya ina venimiya. Nauna a bwaduwiya kwa nowaniya. Madiu 3:11, Maka 1:8, Nuke 3:16, Yoni 1:33Yoni namoḡa i givibutibutisiya ukowa nenei atu kuyadayada muka yagwanina muninei Amaku Kanunu Tafutafuna nenei ina givibutibutimiya.”
Guyau Yeisu I Vaneiya Abamai
Madiu 16:19-20, Nuke 24:50-53
Tovanama yota si vikaninisaḡa, Yeisu si nutoninuvenuviya si bwaduwa, “Tuveka yo, nofe tova kafa visime kuna vene-savaviniya Isineni ebe tauna ina visimeiya?”
Eatu i iyavisiya i bwaduwa, “Ibasima sina kikinomana kasi tova o kasi tutuya o tanake Amakuḡa yana visime nenei eketa muka kana fata kwana sanamanei. Madiu 28:19, Maka 16:15, Nuke 24:47,48Eatu maise! Tovanama Kanunu Tafutafuna ina nemiya nenemiyai, ina givifiwanimiya be sifufuku kwana yauniya nofemai Yenusanema nenei, Yudiya be Sameniya fafanisima matatafusi eketa yota fwayafwaya kana matatafu nenesiyai.”
Maka 16:19, Nuke 24:50,51I nusifufukooḡa muninei, matasiyai Guyau i vaneiya abamai. Tovanama busibusi i tenefotiya, muka yota sita kitai.
10 Yana vanenama nenei, tonowana si kawavitatavaḡata kawasasakaoḡowai. Tovanama nenei, namoḡa nasi nuwa kasi nuya kwayakwayasi kuniniusi si misiniya 11 eketa si iyavisiya si bwaduwa, “O fiyao Ganini, avamasi yami uḡu yo kwa misimisini nofemai kawasasakaoḡona kwa tonetoneyei? Na Yeisunama kwa kitiya i vaneya abamai, naki maisemoka yota ketanama nenei ina makaviniya.”
Giboke, Yudasa Kana Kivi Kana Toḡafota Fasinei
Madiu 27:3-10
12 Koya Onive nenei tonowana si makavinisiya Yenusanema. Sabati kana waneba kana kedawanau maisemoka. 13  Madiu 10:2-4, Maka 3:16-19, Nuke 6:14-16Tovanama si kikinomana menana nakasinei, numanama si fakwifakwiiya nenei si kanasuna eketa si vaneya totomu kuetana nenei.
Nofemaise kasi wava. Fita, Yoni, Yemesa, Anideneya, Finifi, Tomasi, Batonomiu, Madiu, Yemesa Anafasi natuna, Saimoni tanake Senoti* Senoti kana givina maise, Diu fiyaosi eatu yoko kabegona, tasike nuwanuwasi Noma kana tovisime nukusi sina vikamunumunuwa. eketa Yudasa Yemesa natuna. 14 Tunisi vivine keta Meni Yeisu ayona yota sisitaina namoḡa nukusi si yokoyokowa eketa nuwanuwa tamokaḡa nenei si kawakawanunukuwa.
15 Tamoka tova tovanama tovitumaḡana kasi yagwana kamo 120 si yokowa nenei, Fita kasi sinefouwai i misiniya eketa i nusifufuwa i bwaduwa, 16-17 “Unaunaku, Guyau fonakituna Yudasa fasinei naki i vivenemokena. Tova manatuwaimokena, gwadinama fasinei Kanunu Tafutafuna i bwaduvioḡoniya tufomu Deivida nenei. Yudasa tanake o tonowana sinekiyai bunanige nenei i ovivita eatu muniyai, namoḡa i viketanunisiya eketa Yeisu si tabiya.”
18  Madiu 27:3-8(Yana viwaifufuninama gabanina i viya eketa fwayafwaya i kimwaniya. Nokomai i kunowa keta fekunama nenei manawana i biyavaniya eketa kamokamona i tetena. 19 Fiyao Yenusanema matatafusi bigana si nowaniya eketa fwayafwayanama fonasiyai si weniya Akenedama, kana givina o ufaufa fwayafwayana.)
20  Same 69:25, 109:8Eketa Fita i tenesaviya i bwaduwa, “Same nenei namoḡanama fasinei Deivida i viginiwiya,
 
‘Yana numa ina nukawakakava
eatu muka tamo aitevana ina fakwiyei.’
 
Keta yota i viginiwiya,
‘Tamo aitevana kana kivi ina viya.’
 
21-22  Madiu 3:16, Maka 1:9, 16:19, Nuke 3:21, 24:51Eketa nofe tova namoḡa tamo tana vinuwadadaniya be nukusi kana savivina ebe mani namoḡa kana iyavisiya namaise Guyau, Tuveka Yeisu mateyai i sinaviyawasiya fasinei. Atu namoḡanama tanake tova kana matatafu Tuveka Yeisu nukusi ka nidadana tovanama Yoni i givibutabutiya nenei eketa kana nivaniva nenetiyai Guyau i oviya eketa i vaneiya abamai. Eketa naki kana nufota tamo tana ginakasiya.”
23 Eketa tomuniyeina namoḡa nasi nuwa si ginakasisiya. Yosefa Basabasi, (kana wava yota Yasitusi) eketa Mataiyasi. 24-25 Munifotai nofemaise si kawanunukuwa si bwaduwa, “Tuveka yo, kwaḡa katekate matatafuna ku sanamanisiya. Ku visawaveneiki namoḡasima nasi nuwa nenesiyai, aitevana ku gibokei kivi kana toḡafota fasinei ebe nukusi kata bunanige, uḡuna Yudasa naki i teweikiya i niya tauna yana kabaḡai.” 26 Daisi nenei si vikaneeneiya fiyao Diu yasi ketaketai eketa si viketokinaniya Mataiyasi kasi 11 sinesiyai i kanasuna tanake nukusi si vitonowana. Noko sanunama o maise. Fiyao Diu nenesiyai o gabana musumususi nenesiyai kasi wava sina viginiwa eketa owa nenei sina kivitotoḡa. Eyo owa sina newiya kana nivaniva tamo gabana ina fekuwa. Gabaninama avi wava etanei, na namoḡanama o gigibokeinana. Si vitumaḡaniya nofe ketaketanama nenei, i vivisawavenena Guyau yana giboke. (Ona 16:33)

1:1 Nuke 1:1-4

1:4 Nuke 24:49

1:5 Madiu 3:11, Maka 1:8, Nuke 3:16, Yoni 1:33

1:8 Madiu 28:19, Maka 16:15, Nuke 24:47,48

1:9 Maka 16:19, Nuke 24:50,51

1:13 Madiu 10:2-4, Maka 3:16-19, Nuke 6:14-16

*1:13 Senoti kana givina maise, Diu fiyaosi eatu yoko kabegona, tasike nuwanuwasi Noma kana tovisime nukusi sina vikamunumunuwa.

1:18 Madiu 27:3-8

1:20 Same 69:25, 109:8

1:21-22 Madiu 3:16, Maka 1:9, 16:19, Nuke 3:21, 24:51

1:26 Noko sanunama o maise. Fiyao Diu nenesiyai o gabana musumususi nenesiyai kasi wava sina viginiwa eketa owa nenei sina kivitotoḡa. Eyo owa sina newiya kana nivaniva tamo gabana ina fekuwa. Gabaninama avi wava etanei, na namoḡanama o gigibokeinana. Si vitumaḡaniya nofe ketaketanama nenei, i vivisawavenena Guyau yana giboke. (Ona 16:33)