3
Yeisu Namoḡa Nimana Matematena I Gidewadewiya
Madiu 12:9-14, Nuke 6:6-11
Tova tamokaḡa nenei Yeisu yota i makaviniya eketa i kanasuna numa kafa yokoyoko sinenei keta nokomai namoḡa nimana matematena i kitiya i nunuvitoḡa. Namoḡa tunisi nuwanuwasi be Yeisu sina vinoiya fasinei, matasi si vikanaoḡosiya si tonetoneiya taki namoḡa noko ina gidewadewiya kuyadayada Sabati nenei o muka.
Yeisu namoḡa nimana matematena i iyaviya i bwaduwa, “Ku nemai be namoḡa nausiyai ku misini.” Eketa namoḡasima i nutoninuvenuvisiya i bwaduwa, “Avamasi yata visime i sawateweyeita tata fufuniya kuyadayada Sabati nenei? Kita dewadewana tana fufuniya o goyona tana fufuniya? O kita yawasi tana gifafafaniya o taki tana nuvimatiya?” Eatu matatafusi si numananava.
Na yana kayokuḡa i kitadadana nenesiyai. Atu katekatesi yana gua fasinei i nuwatadauna venemokena keta namoḡa nimana matematena i iyaviya i bwaduwa, “Nimau ku tunei.” Namoḡa nimana i tuniya eketa i dewadewa. Tovanama nenei Fanasi si venukikinomana keta si niya tufomu Enoda kana tomuniyeina nenesiyai eketa tamo nenei Yeisu waina si fufuniya kana nuvimate fasinei.
Eketa Yeisu kana tomuniyeina nukusi si niya tobu nenei eatu Ganiniyei sabuvekamoka si muniiya. Yeisu kiyakiyaya kafa nuwatabau i savivinisiya bigana si nowaniya eketa biga si yauniya i niya Yudiya, Yenusanema, Idumiya yota menanasima Yonidani ukowa fafaninei be i fanakwaniuḡa Taya eketa Saidoni nenesiyai namoḡa si nemiya.
9-10  Maka 4:1, Nuke 5:1-3Noko kuyadayadanama nenei namoḡa yagwanisi i givibwinisiya. Na fasinei tovisafwavinaḡa matatafusi kunausi si ketoketowiwiya be nuwanuwasi Yeisu sina gisikoniya. Eatu sabu nakasina fasinei kana tomuniyeina i iyavisiya be waka sina gidewadewiya fasinei be namoḡa muka sina nibwatabwatavinai. 11 Kanunu goyosi aviyaonana namoḡa si nuwafisiya tovanama Yeisu si kitakitiya, si fekufekuwa tafakainei eketa si bwaubwauwa, “Kwaḡa o Guyau Natuna!” 12 Atu kanunu goyosi i viketofotisiya be muka wakakana sina sai tanake aitevana.
Yeisu Yana Tonowana 12 I Gibokisiya
Madiu 10:1-4, Nuke 6:12-16
13 Yeisu i vaneya koya nenei keta namoḡasima yana nuwanuwa i wenisiya si nemiya nenei. 14 Namoḡa nasi 12 i gibokisiya keta i wenisiya tonowana. Tasike o tanake nukusi eketa ina visimeisiya sina kikinomana be sina numamana, 15 eketa yota visime i venisiya be namoḡa nenesiyai kanunu goyosi sina nukakisiya. 16 Nasi 12 i gibokisiya kasi wava o nofemaise.
 
Saimoni (i weniya Fita* Giniki fonasiyai, Fita kana givina maise gabana.),
17 Sebedi natunatuna, Yemesa eketa taina Yoni (i wenisiya Bowanegesi kana givina o kanitana natunatuna),
18 Anideneya,
Finifi,
Batonomiu,
Madiu,
Tomasi,
Yemesa Anafasi natuna,
Tadiusi,
Saimoni Senoti Senoti kana givina maise, Diu fiyaosi eatu yoko kabegona. Tasike nuwanuwasi Noma kana tovisime nukusi sina vikamunumunuwa. yokonama nenei,
19 eketa Yudasa Isikaniyoti, tanake o Yeisu kana toviwaifufuna.
Namoḡa Si Bwaduwa Kanunu Goyona Yeisu I Vivisimeiya
Madiu 12:22-32, Nuke 11:14-23, 12:10
20 Yeisu kana tomuniyeina nukusi si kanasuna numa sinenei, atu yota sabu si yoko-savavinisiya eketa muka kasi fata be sina ka. 21 Tovanama ugunina kana sifufu noko si nowaniya keta si bwaduwa, “Namoḡa noko debabouna i goyowa.” Eketa si niya be sina oviya.
22  Madiu 9:34, 10:25Tunisi visime kana tovisawavenena Yenusanemei si sobunemiya keta si bwaduwa, “Seitani tauna kanunu goyosi kasi toviketanuneina, Yeisu i vivisimeiya. Tanake yana fiwana nenei eketa kanunu goyosi i vivikikinomanisiya.”
23 Yeisu i wenisiya keta nenesiyai i bwadusobusobuwa i bwaduwa, “Namaise yo Seitani atu yota Seitani tauna ina kwaviniya? 24 Taki kafa visime tauna ina sinatakatakiya be sina vikamunumunuwa, na kafa visimenama muka ina fakwa nubwayouna. 25 Taki yota namoḡa ugunina ina sinatakatakiya be sina vikamunumunuwa, noko uguninama ina kayakweniya. 26 Eketa taki Seitani yana yoko ina sinatakatakiya be sina vikamunumunuwa nao muka kana fata ina misini, yawane ina kakaviya. 27 Muka tamo aitevana kana fata be namoḡa fifiwanina yana numa ina kanasunei be yana nogonogo ina gikuma. Kana nivaniva tamo namoḡa fifiwanamokena ina yoniya, yo muniyai yana numai ina gikuma.
28 A iyaiyavimiya venemokena. Namoḡa yasi go'yona matatafuna be yasi bwadu-tafakaikokona Guyau nenei o ina vinuwateweisiya. 29  Nuke 12:10Atu taki kwaḡa aitevana Kanunu Tafutafuna kuna bwadu-tafakaikokoniya Guyau mukamokena ina vinuwateweyeu atu ya go'yona ina fakwavaḡata.” 30 Yeisu i bwaduwa nofemaise uḡuna visime kana tovisawavenena si bwaduwa, “Kanunu goyona i nuwafiya.”
Yeisu Ugunina Venemokena
Madiu 12:46-50, Nuke 8:19-21
31 Tovanama nenei Yeisu ayona eketa sisitaina si nemiya menanai si misimisiniya, atu kana matakawa si teweiya i niya be ina nemiya ina kitisiya. 32 Sabu Yeisu si toḡafifiniya eketa tasike fiyaosima o si iyaviya si bwaduwa, “Ayou keta sisitaiu menanai, nuwanuwasi kwaḡa.”
33 Nenesiyai i nufata i bwaduwa, “Avi ayoku o avi sisitaiku?” 34 Eketa namoḡasima si toḡafifiniya i kitanainaisiya eketa i bwaduwa, “Kwa kitai! Nofe o ayoku eketa unaunaku. 35 Aitevana Guyau yana nuwanuwa ina fufuniya, tanake unaku, nouku eketa ayoku.”

3:9-10 Maka 4:1, Nuke 5:1-3

*3:16 Giniki fonasiyai, Fita kana givina maise gabana.

3:18 Senoti kana givina maise, Diu fiyaosi eatu yoko kabegona. Tasike nuwanuwasi Noma kana tovisime nukusi sina vikamunumunuwa.

3:22 Madiu 9:34, 10:25

3:29 Nuke 12:10