16
Yeisu Yana Misini-Savavineina
Madiu 28:1-8, Nuke 24:1-12, Yoni 20:1-10
Tovanama Sabati kana kuyadayada i kakaviya, Meni ne Magidana yota Meni Yemesa ayona keta Sanome bubu mamadisi si vikimwaneya Yeisu tofwana kana vitowa fasinei. Wiki kana kuyadayada kafa viuḡu nenei tovanama vanavana i vaneya, si niya vatunuma nenei. Si niniya atu ke'ta tofwanei tututausi si vikanunutoniya si bwaduwa, “Aitevana gabana ina katuniyei vatunuma kawana nenei fasitiyai?”
Gabananama nakatamokena atu i kabwatabwataviniya i makaviniya eketa tovanama matasi i kanakasiya si kitiya kawa kakayauna. Eketa vatunuma sinenei si kanasuna, tamokaḡa tufunakata kana nuya kwayakwayana kukikikataisi si kitiya i fakwafakwa eketa si mayaḡa. Eatu i iyavisiya i bwaduwa, “Muka kwana matuta. A sanamaniya Yeisu tene Nasaneti si giviogonaḡanaiya kwa nunuwasiya eatu tanake weka muka. Tanake naki i misini-savaviniya. Kwa kitai, nofemai si teniya. Madiu 26:32, Maka 14:28Atu kwana niya kana tomuniyeina keta Fita nukusi nofemaise kwana iyavisiya kwana bwaduwa, ‘Tanake i viviketanuna Ganini eketa nokomai yo kwana kitiya. Naki nauna i iyavimiya maise.’ ”
Tovanama nokomaise si nowaniya, vivinesima si mayaḡa keta na yasi akikinikuna vatunuma sinenei si kikinomana-nemiya keta si vikadibwadibwana si niya. Si matuta eketa muka tamo aitevana sita iyavei avana namoḡa tufunakasina i nusifufuwisiya.
 
[Tunisi Naumokena Viginiwa Muka Sita Katukanasunei 16:9-20.]
Yeisu I Kikinomana Meni Ne Magidana Nenei
Madiu 28:9-10, Yoni 20:11-18
[ Wiki kana kuyadayada kafa viuḡu nenei tovanama Yeisu nuwabunimokeyai i misini-savaviniya, nauna Meni ne Magidana nenei i mikikikinomana. Nofe gumayogunama nenei Yeisu kanunu goyosi kasi 7 i nukakisiya. 10 Aviyaonana namoḡa Yeisu nukusi si nidadana o nuwatasi i dauna eketa Yeisu fasinei si bwedibwediya. 11 Atu Meni i niya keta i iyavisiya i bwaduwa, “Ei! Yeisu naki i misini-savaviniya, iyau tauku matamokekuwai a kitiya!” Eatu yana bwadu muka sita vitumaḡanei.
Yeisu Kana Tomuniyeina Kasi Nuwa Nenesiyai I Nikikinomana
Nuke 24:13-35
12 Munifotai tomuniyeina kasi nuwa Yenusanema si teweiya keta si niniya atu Yeisu i nikikinomana nenesiyai. Si kitiya vitana tamo avi namoḡa. 13 Si makavinisiya keta unaunasi kasi tufo si iyavisiya atu tasike yota muka sita vitumaḡaneisi.
Yeisu Yana Tonowana Kasi 11 Nenesiyai I Nikikinomana
Madiu 28:16-20, Nuke 24:36-49, Yoni 20:19-23, Bunanige 1:6-8
14 Munifotai tonowana kasi 11 si kakawa eatu Yeisu i kikinomanisiya. Keta i dageisiya uḡuna katekatesi yana gua eketa muka na yasi vitumaḡana, na nenei aviyaonana yana misini-savavineina muninei si kitiya muka sita vitumaḡaneisi.
15  Bunanige 1:8Eketa i iyavisiya i bwaduwa, “Kwana kikinomana fwayafwaya kana matatafu nenei be biga dewadewana kwana yauniya matatafusi nenesiyai. 16 Aitevana ina vitumaḡanikuwa keta givibutabuta ina viya nao gifafafana ina nisaiya, eatu aitevana muka ina vitumaḡaneiku nao vimatadawana ina nisaiya. 17 Kaku tovitumaḡana kiyakiyaya kafa nuwatabau fifiwanisi sina savivinisiya. Kaku wavai kanunu goyosi namoḡa nenesiyai sina nukakisiya yota meya kiousi tunisitunisi muka kasi sanamana nenesiyai sina nusifufuwa. 18 Mwata goyosi sina givikavina yota taki ukowa onaonasi sina yumiya, muka ina navisi. Nimasi sina dawana tovisafwavinaḡa tofwasiyai eketa sina bwina.”
Yeisu Yana Vane Abamai
Nuke 24:50-53, Bunanige 1:9-11
19  Bunanige 1:9-11Tovanama Tuveka Yeisu i nusifufukooḡa, Guyau i vaneiya abamai eketa kikikatainei vifotu kabaina nenei i fakwasiotoḡa. 20 Eketa tomuniyeina si numamananiya namoḡa nenesiyai. Eatu Tuveka i ovivitisiya eketa yana fiwanai kiyakiyaya kafa nuwatabau si savivinisiya namoḡa matasiyai. Nofe ibasima nenesiyai yasi numamana i vivenemokena.]

16:7 Madiu 26:32, Maka 14:28

16:15 Bunanige 1:8

16:19 Bunanige 1:9-11