6
Simooyembolo Mande Ko Awanamoyembolo Mandeye
Ye simooye galo, ye Ulungga Oo Bidodo Sembuliga, ngulo nowoondoyemo hamoo tetoningga, ngunonggo ye komo Awanamoyembolo manggoye ngu keyoyi. Ngu damoningga ngu nenengo. Anutlo mandeno ete.
Ge komo gengo awanangge manggoye keyolo ewolo. Eksodas 20:12
Ngu mamana mandega ngu, ene koleteyingo, ngu ene sunggi mandenidodo.
Sunggi mandeni ngu ngandilo.
Ye Awanamoyembolo manggoye keyootoyi ngu, asa, ye gome ootoolo, ye melako ngano nalu pelungga sugi oluwanggolo ewolo. Dutoronomi 5:16
Ye simooyembolo awa awaye, yengo simooyembolo nowoondoye yeyi ma biyomi yelo sanggili tewelo. Kini, yendo ngu komo gome soboyeloya, Oo Bidodo Sembuli ngulo mandeni ngu eya etuyeloyi.
Kingo Ko Onilo Mandeye, Ko Sobosobo Onilo Mandeye Nguya
Ye kingo ko oni galo, ye ngu komo yengo sobosobo onilo manggoye ngu keyoya, ngu nowoondoyemo oliyi. Yengo sobosobo ngulo sosoleyi. Kinitetoni ngu, ye nowoondoye ela elaya ko tewanggo. Ye ngu komo yengo sobosobo oni ngulo manggoye ngu keyoya, Kristuslo mandeni keyootenggoku ngundilo. Kinitetoni ngu, asa, ye kingo ene doongeyemo ko tetoyi, enendo kenootoyiga, gome teni elo, kingo ko tewanggo. Ngundilo damoningga ngu, nenengo kini. Kini, ye ngu Kristuslo ko oni teya ootooya, ngunonggo Anutndo ingooteku, ngundiya ko teyi. Ndatelo ngulo, yengo nowoondoye, ngu kuli Anut inowonggori. Ye ngu komo yengo koye ngulo oni oni teya, nowoondoye gomemonggo ko teyi. Ye onilo ko ma tetenggo. Kini, ye ngu Ulungga Oo Bidodo Sembuliga, ngulo ko tetenggo. Ye ingoyi. Anut doongeyimo, kingo ko oni, ko, oni enengombo enengo soboyelooteku nguya, Anutndo oni ngu bidodo ko gome tewonggoku, ngulo uliyi gome nenengo yunowa.
Ye ko onilo sobosobo oni galo, yendo nguya komo kingo ko oniya, damoni gome nenengo, ngu nangge eneno teyi. Yendo ngu yengo ko oni sosoleyingo ma yunowelo. Ndatelo ngulo, Oo Bidodo Sembuli, Sambo endemo oolootekungga, ngu yengo Ulungga, ko, kingo ko onilo Ulungga nguya, ooloote. Hamoo oolengo, kingo oni, ko, oni enengombo, enengo soboyelootenggoku nguya, Anutndo oni wata elayaga ngu damoni gulananggemo soboyeloote.
Kristen Oni Ngu Me Oni Ngundilo
10 Ariya, nondo mande nga wenga yokowelo mande ngandilo eteno. Ye ngu komo Oo Bidodo Sembuli, ngulo wembuyi yanggangonimo nguno yanggango oolengo oliyi. 11 Ye ngu komo Anutlo me ebe uleweloyi, me idi sanggalo nenggulo oo ngu yolo telo, ngunonggo ngu, ye yanggango yolo, Setanlo me ebeni oo biyomi ebe ganagana, ngu utolo andangewanggo. 12 Ye ingoyi! Noole oniya ebe ma uleteto. Kini, noole ngu yuka biyomi awuno oolootenggoku, ngulo tabango onidodo, ko, enengo koleteyingo oni ululu nguya ebe uleteto. Ngundo, ooleli nalungga nga sobowootoyi, nguno oolooteto. 13 Ngulo ngu, ye komo Anutndo me ebe uleweloyi oo yunowoku, me idi sangga, ngu bidodo yoya dowooya oliyi. Ngundilo telo ngu, nalu biyomimo ye mete yanggango dikalo, ebe ulewanggo. Me ebe ngu kinitetoni, nguno nguya, ye yanggango dikalo oluwanggo.
14 Yo, ye ngu komo ngundiya dikayi. Yendo ngu hamoo mande ngu yoya, ngu wanggayemo nguno utoo kimbona ngundilo gosiyoyi. Mande damoni gome ngu yoya, Ayen nengguloyi ngundiya, nomoye doobengoyi. 15 Ye ngu komo Anutlo Mande Keda Gome ngu onino elo etuyelolo, nguno nowoondoye goboolo gulanangge, oni simoo bale nguno yelo oluwanggo. Ye ngu komo ngu damoningga, yowanggoku ngu, keyembolo keye goweyi (Su) ngundilo yolo ukingowanggo. 16 Ye komo ngu damoningga ngu bidodo yomukolo, ngunonggo ngu nowoondoyemo hamoo tetenggoku ngu, yengo kondimu ngundilo. Ngu kondimungga ngundo ngu, oni biyomi, Setanlo nasa, dedodo pisingootoni, ombuteku, ngu bidodo utolo, andangelo wemoowanggo. 17 Anutndo ngu, ye kuli yoyoyingo ngu. Ngu ingonduduga ngu yengo Ayen tomoku, ngundilo tabayemo yeya oliyi. Anutlo mandeni, ngu duge ngundilo. Yuka Kundingiyimbo mandega yunooteku, ngu nangge gome dowooya, ko teyi! 18 Yuka Kundingiyi ngulo yanggangoni, nguno ngu, ye komo Anutno yemboongeya oliyi. Oo bidodo teweloyi ngu, ye Anutno yemboongeyago oo ngu teyi. Suwoo suwoo, ye doongedoongoodoongooteya, sobowooya oliyi. Ye kengelo kingo ma oluwelo. Kini, suwoo suwoo, ye komo Anutlo oni simoo bale ngu hoolooweyelolo, Anutno yemboongeya oliyi. 19 Yendo ngu komo no hoolooweneloya, Anutno yemboongeyi. Nondo ngu, yendo ngandiya yemboongeyilo ingooteno. Anutndo enengo mandeni ngu no manggonemo yetoningga, nolo sosoleyingongga ngu yokoya, no enengo mande keda gome mesalango, kuli kombiteyingongga ngu yootunolo, elo etuyelowano. 20 No ngu Anutlo mande keda gome ngu elo etuyeloweloyi oni. Ngundilo ngulo, no ya biyomimo oolooteno. No ngu Anutlo mande keda gome nga eweloyi, ngulo ko oni. Ngulo ngu, ye Anutno no hoolooweneloya, ye komo yemboongeyi. Nguno ngu, nenengo sosoleyingonengga ngu kinitetoni, no Anutlo mande kedaga ngulo yanggango yelo, mande ngu simoo baleno elo yootunolo, etuyelowano.
Mande Gumi Gidalega Ngu Mande Wenga
21 Tikikasndo ngu nondo ko oo tetenoku, ngulo mandeni bidodo yeno emukowa. Tikikas ngu noolengo Kristen doboonayi oolengo. Ene ngu Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngulo ko oni oolengo. 22 Nondo ene suleyootoowe, ene yeno oolouteku, ngulo damoni ngu ngandilo. Noole ndadilo oolootetoku, ngulo mande ngu gome nenengo oolengo, mande damoni, ngu ingowanggo. Nguno ngu, yengo nowoondoye yanggango teyinowanggo.
23 Anut Awanayi nguya, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Kristus Yesus nguya, ngundo ene mete Kristen doboogulinayi nowoondoye yoyeni, imakelo oluwanggo. Enendo ngu oni sungombolo nowoondoyi teweloyi damoningga, ngu yunolo, ko, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango yunowa. 24 Oni bidodo, ngu noolengo Sembunayi Oo Bidodo Sembuli, Yesus Kristusno nowoondoyi ulungga teyingo damoningga, ngu suwoo suwoo teloodoyi ngu, asa, Anutndo ene bidodo sumange yunootoni, eneno sugi sugi oluwanggo. Ngu hamoo.