USENGA WA MWANDUSO WA PAULO KWA
WASESALONIKE
Ulongozi
Usenga wa mwanduso kwa Wasesalonike wandikigwa na Mtumigwa Paulo fana viilagusigwa muna 1:1. Yodahika kuwa ni usenga wa mwanduso wa Paulo yowandikile muna Ibibiliya na wandikigwa habehi na mwaka 51 kwandusila viyelekigigwe Yesu. Paulo viyakalile Kolimso lusita viyandike usenga uno kwa bumbila da wahuwila wa Chilisito weli uko Sesalonike, bumbila diya doyadilaule muna umwanza wake we kaidi wa chimisiwonali muna Sang'hano za Watumigwa 17:1-10. Yolongigwa muna ichitabu cha Sang'hano za Watumigwa kuwa bumbila dikalile na Wayahudi wamwenga na Wagiliki wengi.
Paulo kapotwa kukala uko Seselonike kwa lusita lutali viyamalile kudilaula bumbila, ivo kautuma usenga uno hamwande kuwagela moyo wahuwila wa uko. Usenga wokaliza mbuli nyingi na malagilizo yamwenga yowasonhela Wachilisito viya viwalondeka kukala muna uhuwilo. Yodahika wahuwila wa bumbila da Sesalonike wakala wolonda kunogiligwa na mbuli ino. Paulo kasang'hanila kwiza kwa Chilisito lusita lwa kaidi fana chimu cha kukala na ugima uja wa kumwamhilila Mulungu muna 5:6-8.
Yeliumo
1. Paulo kokwandusa usenga wake kwa ndamsa kwa bumbila na kumwing'ha hewela Mulungu kwa ichimu chawo muna isula ya 1.
2. Kaidi kofambula sang'hano yake na mbuli ziya zoyazigalile Timoseyo muna isula ya 2-3.
3. Maabaho Paulo kolava malagilizo viya Wachilisito viwolondeka kukala muna dibung'hulo mbaka Yesu vondayeze mwanza we kaidi muna 4:1-15:15.
4. Kuuhelelo Paulo kogotola usenga wake kwa kudilamusa bumbila na kuwalamba wamtegeleze ng'hani munhu yoyose muna dibumbila yondayasome usenga uwo muna 5:16-28.
1
Paulo na Silowano na Timoseyo
Chojandikila bumbila da wahuwila wa Chilisito weli Sesalonike, weli wa Mulungu Tata na Mndewa Yesu Chilisito.
Nowalondela unovu na tindiwalo.
Ugima na uhuwilo wa Wasesalonike
Chomwing'ha hewela Mulungu siku zose nowatoseleni mweye na kuwakumbukeni siku zose. Kwaviya chowakumbuka haulongozi wa Mulungu Tati yetu viya vimusang'hana kwa uhuwilo na vomuigaza na sang'hano kwa ichimu cha ulondo wenu, na kufunya umoyo kwenu kokugaligwe na lolelo mgati mwa Mndewa wetu Yesu Chilisito. Ndugu zetu, chivimanya kuwa Mulungu kowalonda na kawasagula mweye. Kwaviya vichiipetile Mbuli Inogile kumwenu, hachiipetile kwa mbuli muhala, mbali kwa udaho na nhazo ya Muhe Yelile na kwa kweli. Movimanya viya vichikalile hagati yenu kwa kuwataza mweye. Mweye mudisondelela simwe jetu na mumuhiga Mndewa. One ihawa mugazigwa ng'hani, muuhokela usenga kwa deng'ho dodilawa kwa Muhe Yelile. Ivo mweye muwa simwe kwa wahuwila wose wa Makedoniya na Akaya. Kwa ichimu cha kuiyoha kwenu usenga wa Mndewa uhulikika si uko Makedoniya na Akaya muhala, mbali uhuwilo wenu kwa Mulungu wenela chila hanhu. Ivo hachilondeka kulonga chinhu chochose bule. Wanhu waja walonga viya vimuchihokele lusita vichimulauleni na viya vimulekile kutambikila nyang'hiti na kumuhindukila kumtambika Mulungu, muladi kumsang'hanila Mulungu wa ugima na kweli, 10 na kumgozela Mwanage kulawa kuulanga yondayabwele kaidi. Yoyamzilibule, mwanage iyo ni Yesu yondayachikombole muna inhaguso ikwiza ya Mulungu.