USENGA WEKAIDI WA PAULO KWA
WAKOLIMSO
Ulongozi
Usenga wekaidi kwa Wakolimso wandikigwa na Mtumigwa Paulo hagati ya mwaka 55 na mwaka 56 kwandusila viyelekigwe Yesu muna 1:1. Uno ni usenga wekaidi wa Paulo uyawandike kwa bumbila da wahuwila wa Chilisito wa uko Kolimso. Wasomi wogesa kuwa Paulo kamala kwandika usenga mkali kwa Wakolimso. Diyelo chabule usenga uwo mkali youlagusa muna 2:3-4. Usenga uno wekaidi kwa bumbila da wahuwila wa Chilisito wa Kolimso wandikigwa lusita Paulo viyakalile Makedoniya.
Usenga wekaidi kwa Wakolimso ni usenga wa chiunhu na wa usungu ng'hani. Paulo kolagusa deng'ho jake kusonhela mbuli zinogile zoyazihokele kulawa kwa Tito kusonhela bumbila da wahuwila wa Chilisito wa uko Kolimso. Muna usenga uno chofika mafundizo kusonhela kulava nhosa, muna imbuli ino Paulo kolagiliza kukunzagizigwa hela kwa ichimu cha kuwataza wahuwila wa Chilisito wa Yelusalemu muna isula ya 8-9. Yowoneka kuwa watumigwa wamwenga wa uvwizi kulawa kunze ya bumbila wakala wasang'hanila ludoko lwa wanhu wamwenga wa bumbila kumtendela udugi Paulo na kuigodela wawo wenyewo. Wawo wakala wowatendeza wanhu wawe na chilugano kusonhela udaho wa Paulo, pengine ino icho chimu cha kuugombela udaho wake fana mtumigwa wa Yesu Chilisito muna uhelelo kwa usenga uno wekaidi kwa Wokolimso.
Yeliumo
1. Paulo kokwandusa usenga wake kwa kudilamsa bumbila da wahuwila wa Chilisito muna 1:1-7.
2. Kaidi Paulo kolonga kusonhela kugalula malungilo ya mwanza wake na mbuli zoyazihokele kusonhela wawo na kwidika kwawo kwa usenga wake ulongole muna 1:8-7:16.
3. Maabaho Paulo kolava malagilizo ya kukunzagiza hela kwa ichimu cha kuwataza wahuwila wa Yelusalemu muna 8:1-9:15.
4. Kuuhelelo Paulo kogotola kwa kuugombela utumigwa wake na kolava zumo kusonhela mwanza wake wa hamwande muna 10:1-13:10.
1
Paulo mtumigwa wa Yesu Chilisito kwa malondo ya Mulungu, hamwe na ndugu yetu Timoseyo nowasamseni.
Kwa bumbila da wanhu wowomuhuwila Chilisito weli uko Kolimso hamwe na welile weli uko kwiisi yose yili uko Akaya.
Chowalondeleni unovu na tindiwalo kulawa kwa Mulungu Tati yetu na Mndewa Yesu Chilisito.
Paulo komwing'ha hewela Mulungu
Chimwing'he hewela Mulungu Tata wa Mndewa wetu Yesu Chilisito, Tata wa ubazi na Mulungu yotaza. Yeye kochitaza muna manhesa yetu yose, na muladi na cheye chidahe kuwataza goya wamwenga muna manhesa kwa kutaza goya iyo ichihokele kulawa kwa Mulungu. Fana viya manhesa ya Chilisito yoiyoha kumwetu, niivo yili kutaza goya kwetu koiyoha kwa Chilisito. One chihapata manhesa, chopata manhesa kwa ichimu cha mtazo wenu na ukombola, one chihatazigwa, mweye iviya motazigwa na kwing'higwa nguvu ya kufunyila umoyo manhesa yaja yaja. Na iviya lolelo dochilinajo kumwenu yagangamala, kwaviya chovimanya mwahaihanganya muna yamanhesa yetu, iviya moihanganya muna kutaza kwetu.
Ivo wandugu, cholonda muvimanye manhesa yochipatile kuna isi ya Asiya. Magayo yaja yachiyohela ng'hani kufosa ludabwa lwetu mbaka chikanha huwilo da kuwa wagima. Mbali muna imizoyo yetu ikala fana chitagusigwa kudanganika, mbali yano yalawilila muladi chileke kuihuwila wenyewo ila chimuhuwile Mulungu yowazilibula wowadanganike. 10 Kachikombola kulawa muna yamanhesa yaja yoyagala ifa, na kezachikombola. Cheye chimwikila lolelo jetu kuwa kezagendelela kuchikombola kaidi, 11 one mweye mwahachitaza cheye kwa ichimu chetu muna kutambika. Ivo mapulo yetu mengi yezakwidikigwa na Mulungu kezachitemela mate, na wengi wezamwing'ha hewela kwa ichimu chetu.
Paulo kogalula mipango yake
12 Kwaviya kwiigoda kwetu ni kuno, lungilo jetu dolava ukalangama kuwa chikala muna isi, haswa muna umbwiya wetu na mweye, muna kwela na ubala wa moyo, vovilawa kwa Mulungu. Chitenda ivo si kwa ubala wa chiisi mbali kwa unovu wa Mulungu. 13 Kwaviya hachiwandikila mweye mbuli ziya hamudaha kuzisoma hebu kuzimanya bule. Na nololela kuwa mwizavimanya ng'hani, 14 Kwaviya ihawa movimanya chidogo, hamwande mwizaigoda fana cheye vondachiigode kwaichimu chenu muna isiku ya Mndewa wetu Yesu Chilisito.
15 Kwaviya nivimanya kweli iyo, nigesa kufika kumwenu baho haumwanduso, muladi mudahe kuhokela balaka miyanza midi. 16 Kwaviya nigesa kuwalaula vinikalile mzila kuhita mkowa wa Makedoniya na iviya vondanibwele, muladi nipate nhazo yenu kwa umwanza wangu kuhita Yudeya. 17 Vinigesile ivo, sikalile na mpango ivo nikala fana viya munhu yalibule gesa. Vinipanga sitenda fana munhu yelibule wimilo fana munhu kolonga “ona, ona” na “aka, aka” kwa lusita lumwe. 18 Kweli Mulungu ni mwaminika, usenga wetu kumwenu siyo kwa kulonga “ona na aka” kwa lusita lumwe. 19 Kwaviya Mwana wa Mulungu, Yesu Chilisito yoyapetigwe na niye na Sila, na Timoseyo, si munhu yeli “kwa kutogola na kulema” kwa lusita lumwe. Mbali lusita lose Yesu kotogola. 20 Kufosela Chilisito vinhu vose viyavilagane Mulungu kutendigwa ni “Ona” Mulungu yadahe kutunhizigwa kwa cheye, kwa kulonga “ivo.” 21 Mulungu kochitenda cheye na mweye chime chigangamavu muna ukuilumba na Chilisito. Kachisagula kwa lungilo jake, 22 na keka chilaguso uchanyha yetu yolagusa kuwa cheye ni wanhu wake na kwika Muhe Yelile mgati yetu, fana viya chilaguso cha vinhu vose viyochikila.
23 Mulungu kazimanya mbuli zangu za mgati muna umoyo wangu, kwaviya ning'hali kuhita Kolimso kukimilila magayo. 24 Hachilonda kuwananahiza mbuli zomulondeka kuhuwila, chovimanya kuwa mwima chigangamavu muna uhuwilo. Mbali chosang'hana hamwe na mweye kwa ichimu cha deng'ho jenu wenyewo.