13
Zumo da uhelelo
Uno niuwo umwanza wangu weketatu woniisasala. Fana viya Yamaandiko Yelile viyolonga, “Chila mbuli yolondeka kuhakikishigwa kwa wasindila waidi hebu watatu.” Kwa lusita luno vinili kutali na mweye, nobwelela kuwalongela funhufunhu mbuli ziya zinikalile nowalongela haulongozi kuna umwanza wangu wekaidi wonitendile kumwenu. Nowalongela kuwa vondanize kaidi, sizaleka kuwatagusa waja wowatendile uhasanyi umwaka na wamwenga wose, nizatenda ivo kwaviya mweye wenyewo molonda kuvimanya kuwa Chilisito kolonga kwa nzila yangu. Kweli kumwenu Chilisito si nyondenyonde, mbali kolagusa udaho wake hagati yenu. Mbali hata kawambigwa kwa ichimu cha unyondenyonde wake. Na sambi mgima kwa udaho wa Mulungu, na cheye iviya chawanyondenyonde muna ukuilumba na Chilisito, mbali chizakala nayo kwa udaho wa Mulungu muladi usang'hane usang'hano vimuli.
Igezeni mweye wenyewo kuwona fana muna uhuwilo. Ipekuleni mweye wenyewo. Vino hamuvimanyile kuwa Yesu Chilisito kamgati yenu? One siivo, basi mweye mupotigwa ng'hani. Na niye nololela kuwa mwizavimanya kuwa hachipotigwe magezo bule. Lelo chomtambikila Mulungu kuwa sekemutende chinhu chochose chihile, mbali mudahe kutenda yanogile, hata one cheye chowoneka kuwa chipotigwa. Kwaviya hachidaha kutenda chinhu chochose chochiulema ukweli, Mbali chougendeleza ukweli. Chodeng'helela kuwa cheye vochiwa wanyondenyonde mweye mokuwa na ludabwa. Na chotambika muladi mweye muwe na ugangamalo. 10 Lekamana nokwandika mbuli zino nihawa kutali na mweye, muladi vondanize kumwenu sekeniwe mkali kwa udaho woyaning'hile Mndewa. Kwaviya udaho uja ni kwa ichimu cha kuwazengani, si kwa kuwabomolani.
11 Na sambi ndugu zangu nohita! Muwe wanogile kwa chila mbuli, iviya yamhiseni ulonzi wangu na mudahe kuwa na magesa yamwe, na mukale kwa tindiwalo. Na Mulungu wa ulondo na tindiwalo, kezakuwa hamwe na mweye.
12 Ilamseni mweye kwa mweye kwa ulondo wa Chilisito.
Wanhu wose wa Mulungu wowalamusani. 13-14 Unovu wa Mndewa Yesu Chilisito na ulondo wa Mulungu, na kuilumba na Muhe Yelile uwe na mweye mose.