USENGA WEKAIDI WA PAULO KWA
WASESALONIKE
Ulongozi
Usenga we kaidi kwa Seselonike wandikigwa na Mtumigwa Paulo viiwoneka muna 1:1. Kandika usenga uno kwa uguhi viyakomeleze 1 Sesalonike, usenga uno wandikigwa mwaka 51 kwandusila viyelekigwe Yesu. Paulo kakala yakalile Kolimso lusita viyandikile usenga uno kwa bumbila da Sesalonike, bumbila dino kakala yadilaule muna umwanza wake wekaidi wa chimisiwonali yolagusigwa muna Sang'hano za Watumigwa muna 17:1-10. Yokwandikigwa muna ichitabu cha Sang'hano za Watumigwa kuwa bumbila dikala na Wayahudi na Wagiliki wengi.
Bumbila da Sesalonike dilondeka kusang'hanila na mbuli za uhelelo na Yesu Chilisito vondayabwele mwanza wekaidi, kwaviya Paulo kandika vinhu vingi kusonhela ivo muna zisenga zake kwa Wasesalonike. Habehi ya nusu ya 2 Sesalonike wosonhela lusita lwa uhelelo. Paulo iviya kawazuma kusonhela mulungu wa uvwizi. Chila munhu kolondeka kusang'hana sang'hano muladi yapate ndiya viiwoneka muna 3:6-10.
Yeliumo
1. Paulo kokwandusa usenga kwa kuitambulisa yeye mwenyewo na mwanza wake muna 1:1-2.
2. Kaidi Paulo kumwing'ha hewela Mulungu kwa ichimu cha bumbila da Sesalonike na kudipula kwa ichimu chawo muna 1:3-12.
3. Maabaho Paulo kolonga kusonhela lusita lwa uhelelo Muna isula ya 2.
4. Iviya Paulo kolonga kusonhela mulungu wa uvwizi na kuwalonda kusang'hana sang'hano 3:1-15.
5. Kuuhelelo Paulo kogotola kwa kudilamusa bumbila da wahuwila wa Chilisito 3:16-18.
1
Niye Paulo hamwe na Silowano na Timoseyo,
Chowandikila bumbila da wahuwila wa Chilisito weli Sesalonike, weli wanhu wake Mulungu Tati yetu na Mndewa Yesu Chilisito.
Chomulondelani unovu na tindiwalo da Mulungu Tati yetu na kwa Mndewa Yesu Chilisito.
Nhaguso vondayeze Chilisito kaidi
Ndugu zetu, cholondeka kumwing'ha hewela Mulungu siku zose kwa ichimu chenu. Vinoga cheye kutenda ivo, kwaviya uhuwilo wenu wokula ng'hani na ulondo wenu kwa chila munhu uwa mwingi. Lekamana choigodela kwa ichimu chenu muna yamabumbila ya wanhu wa Mulungu womuhuwila Chilisito. Choigodela kwaviya mogendelela kufunya umoyo na kuwa na uhuwilo na kulolela kufosela manhesa yose na magayo yomuyapata.
Uhelelo wa yayo yose mweye molondeka mwingile muna Ufalume wa Mulungu uwo kwa ichimu chake mweye mogazigwa. Magayo yayo yose yolagusa kuwa nhaguso ya Mulungu inoga. Mulungu kezatenda vinogile, kezawalihilizila magayo waja wowowagaza mweye, na kumwing'hani muhavu mweye womugaya. Na cheye iviya kezatenda mbuli iyo chipindi Mndewa vondayabwele kulawa kuulanga hamwe na wasenga wa kuulanga weli na ludabwa, na kuwatagusa na wenge da moto waja wowomulema Mulungu na waja wowolema kutegeleza Mbuli Inogile ya Mndewa wetu Yesu Chilisito. Nhaguso yawo izakuwa kunangigwa siku zose na kubaguligwa haulongozi wa Mulungu na udaho wa utunhizo wake. 10 Siku diya vondayeze kezahokela utunhizo kwa wanhu wake na kezahokela hishima kwa wahuwila wose. Mweye iviya mwizakuwa mwaiwawo, kwaviya muhuwila usenga uja wochimgalileni.
11 Lekamana chogendelela kutosa kwa ichimu chenu. Chomulamba Mulungu wetu yamdahizeni kulondeka mukale fana viyamtangileni kukala. Kakomeleza chila lungilo jenu da kutenda yanogile na chila sang'hano yenu ya uhuwilo kwa ludabwa lwake. 12 Chotambika vino muladi zina da Mndewa wetu Yesu Chilisito ditunhizigwe mgati yenu, na mweye ditunhizigwe kwa kwiilumba na Chilisito, kwa unovu wa Mulungu wetu na Mndewa Yesu Chilisito.