USENGA WEKETATU WA
YOHANA
Ulongozi
Usenga wekatatu wa Yohana wandikigwa na Mtumigwa Yohana muna umwaka 90 kusongela viyelekigwe Yesu muna isi. Yohana hailagusa mwenyewo kuwa mwandikaji wa chitabu, mbali badala yake koitanga yeye mwenyewe mulala muna usenga weketatu wa Yohana muna 1:1. Yolinga na usenga 2 Yohana muna 1:1. Yohuwiligwa kuwa Yohana iyo yandike Mbuli Inogile ya Yohana na senga nhatu, senga izo ni 1 Yohana na 2 Yohana na 3 Yohana, lusita viyakalile Efeso.
Yohana kandika usenga uwo kwa muhuwila imwe zina jake Gayo. Kamwandikila Gayo fana mbwiya yake na kumulongela kuwahokela goya wahuwila wa Chilisito weli wofosela hanhu baho.
Yeliumo
1. Yohana koutambulisa usenga wake muna usenga wekatatu wa Yohana 1:1.
2. Maabaho komgela moyo Gayo na kumulongela yawe muhokelaji goya wa wahuwila muna usenga wa wekatatu wa Yohana 1:2-8.
3. Maabaho kaidi, komwandikila kusonhela wanhu wamwenga waidi, Diotulefe na Demetiliyo muna usenga wekatatu Yohana 1:9-12.
4. Kuuhelelo kokomelezela usenga wake wekatatu wa Yohana 1:13-14.
1
Niye mulala mulangulizi, nokwandikila weye Gayo mulondwa wangu yonikulonda muna ikweli. Mulondwa wangu, nokulondela ukale goya na uwe na ugima unogile, fana muhe wako viugendelela vinogile. Nideng'helela ng'hani ndugu wamwenga viwafikile hano, wanilongela kusonhela ukweli uwilinawo, kwaviya kogendelela kukala muna ikweli. Habule chinhu cha kunitenda nideng'helele kufosa kuhulika kuwa wanangu wokala muna ikweli.
Uwaminika wa kuwasang'hanila wahuwila
Mbwiyangu, weye kokwaminika ng'hani muna zisang'hano zouwasang'hanila ndugu zako, hata wahawa wageni. Walonga mbuli ya ulondo wako muna dibumbila da wahuwila wa Chilisito. Kwizatenda goya uhawataza kwa nzila yoimnogeza Mulungu muladi wagendelele na mwanza wawo. Kwaviya wano wandusa mwanza wawo muna usang'hano wa Chilisito bila kutazigwa na wanhu weli siyo Wayahudi. Cheye cholondeka kuwataza wanhu walingile vino, muladi chisang'hane hamwe nawo kwa ichimu cha ukweli.
Diotulefe na Demetiliyo
Nijandikila bumbila da wahuwila wa Chilisito, mbali Diotulefe, yoyolonda kuwa mulangulizi wawo, kolema kuchitegeleza. 10 Ivo vondanize nizazipwililisa mbuli zose ziyatendile, mbuli zihile ziyachilongile na kuchivwizila! Mbali vino havimfaya bule. Wahuwila wayetu vondaweze hawahokela bule na kowalema wanhu waja wolonda kuwahokela na kogeza kuwawinga kunze ya bumbila da wahuwila wa Chilisito!
11 Mbwiyangu, sekeuhige yehile, mbali higa yanogile. Munhu yoyose yotenda yanogile kolawa kwa Mulungu, na munhu yoyose yotenda yehile hanammanya Mulungu bule.
12 Chila munhu kolonga vinogile mbuli za Demetiliyo, na kweli yolonga. Iviya cheye wose cholava ukalangama wetu kwa mbuli zake, weye kuvimanya kuwa ukalangama wetu ni kweli.
Ndamsa za ukomelezelo
13 Nikala na mbuli nyingi za kumwandikilani, mbali silonda kwandika kwa kalamu muhala. 14 Nololela kukuwona sambi na nizalonga na weye mulomo kwa mulomo.
15 Mukale kwa tindiwalo.
Mbwiya zenu womulamsani. Walamseni mbwiya zetu, chila munhu.