USENGA WA PAULO KWA
WAKOLOSAYI
Ulongozi
Usenga wa Paulo kwa Wakolosayi wandikigwa na Mtumigwa Paulo fana viilagusigwa muna 1:1. Kandika usenga uno lusita viyakalile muna ichifungo, yodahika wandikigwa uko Loma habehi ya mwaka 60 kwandusila viyelekigwe Yesu. Senga kwa Wakolosayi na kwa Waefeso na kwa Filimoni, zotangigwa senga za chifungo kwaviya Paulo kazandika lusita viyakalile muna ichifungo. Kawandika usenga uno kwa bumbila da wahuwila wa Chilisito muna dibululu da Kolosayi. Paulo handuse bumbila da Kolosayi, fana viyokwandika muna 2:1, mbali kalondeka kuditaza bumbila ijo. Yodahika kuwa Epafulo kandusa bumbila da wahuwila wa Chilisito weli Kolosayi kwaviya kakala mkaya wa uko.
Paulo kayalema mafundizo ya uvwizi muna dibumbila da wahuwila wa Kolosayi. Kandika ng'hani kusonhela mbuli iyo. Yodahika kukala na bumbila da Wachilisito wa Chiyahudi wageza kuwawangiliza Wachilisito wamwenga kusondelela ndagilizi za Chiyahudi kulawa Lagano da Umwaka, haswa kwingizigwa ulungwana. Paulo kokwandika kuwa Wachilisito hawalondeka chinhu chochose mbali Chilisito muladi kutogoligwa na Mulungu muna 1:15-20 na mafundizo yolawa muna yamagesa ya chiunhu ni ya chibozi muna 2:8.
Yeliumo
1. Paulo kokwandusa usenga wake kwa kudilamsa bumbila da wahuwila wa Chilisito da Kolosayi muna 1:1-2.
2. Kaidi kokwandika kusonhela ukulu wa Chilisito haswa kuyedika mafundizo ya uvwizi yakalile uko Kolosayi muna 1:3-3:4.
3. Maabaho fana senga zimwenga nyingi za Paulo, kandika nusu ya usenga kulava malagilizo kwa ichimu cha ugima unogile wa Chichilisito muna 3:5-4:6.
4. Kuuhelelo Paulo kogotola kwa kuwalamsa na kuwalongela wasome usenga uno kwa kulandula dizi muna yamabumbila yamwenga ya wahuwila wa Chilisito muna 4:7-18.
1
Paulo mtumigwa wa Yesu Chilisito kwa malondo ya Mulungu na Timoseyo ndugu yetu.
Chiwandikila wanhu wa Mulungu weli uko Kolosai weli ndugu muna uhuwilo kwa kuilumba na Chilisito.
Mulungu Tati yetu yamwing'heni unovu na tindiwalo.
Nhambiko na Kumwing'ha Hewela Mulungu
Lusita lose chomwing'ha hewela Mulungu yeli Tata wa Mndewa wetu Yesu Chilisito, vichiwatoselani mweye, kwandusila vichihulike mbuli za uhuwilo yenu muna Ichilisito Yesu na ulondo umuli nawo kwa wanhu wose wa Mulungu. Uhuwilo wenu na ulondo wenu vokuwa na chandusilo muna dilolelo domwikiligwe kuulanga kwa Mulungu. Muhulika kusonhela uhuwilo uwo lusita lwa mwanduso vimupetiligwe usenga wa kweli wa Mbuli Inogile. Mbuli Inogile viifikile kumwenu igala yonogile na kupwililika muna isi yose, fana voiwa kumwenu kusongela zuwa diya vimuihulike mbuli ija na muumanya ng'hani unovu wa Mulungu muna ikweli. Muifunza unovu wa Mulungu kulawa kwa Epafulo msang'hani miyetu mulondwa, yeli msang'hani mwaminika wa usang'hano wa Chilisito kwa chimu chetu. Kachilongela ulondo wenu womwing'higwe na Muhe wa Mulungu.
Kwa ichimu icho kusongela siku diya vichihulike hachilekile kutosa kwa ichimu chenu, muladi mumemezigwe umanyi wa malondo ya Mulungu muna ubala wose na umanyi wa Muhe wa Mulungu woyaching'hile. 10 Baho mwizakala fana viyolonda Mndewa na kutenda yoyomnogeza yeye chila nzila. Ugima wenu wizakuwa na chila tunda da sang'hano inogile mwizaiyoha kukula muna ukummanya Mulungu. 11 Mulungu yamwig'heni ludabwa lose lwa utunhizo wake mkulu muladi mudahe kufunyila umoyo chila chinhu na kugozela bila ya kulegela. 12 Na kwa ndeng'helelo mwing'heni hewela Tata, yoyamtendileni mweye muwe na hanhu henu ha uhazi uyawekile wanhu wake muna uufalume wa bung'hulo. 13 Nayo kachikombola kulawa muna uludabwa wa ziza na kuchigala muna ufalume wa Mwanage yamulondile. 14 Mwa yeye chokomboligwa na kulekeleligwa uhasanyi wetu.
Chilisito na usang'hano wake
15 Chilisito kowoneka kalinga kweli na Mulungu woyahoneka bule. Kakala uko ving'hali vinhu vose havinalumbigwa. 16 Kwa kufosela yeye Mulungu kaumba vinhu vose, kuulanga na mwiisi na voviwoneka na vohaviwoneka, wene ufalume, walanguliza, na wakulu, na wene ludabwa. Vose viumbigwa na Mulungu kwa ichimu chake. 17 Chlilisito kakala baho ving'hali vinhu voze havina lumbigwa, vose vogendelela kuwa uko kwa kuilumba na Chilisito. 18 Yeye ni iyo ditwi da lukuli, lukuli lwake ni wanhu wose wahuwila Chilisito, yeye iyo mwanduso wa ugima. Yeye ni mwanduso yoyazilibuke muladi yawe na hanhu ha mwanduso muna ivinhu vose. 19 Kwaviya Mulungu kalonda ulungu wake wose uwe mgati mwa Chilisito. 20 Kufosela mwanage Mulungu kavibweleza vinhu vose kuulanga na muna isi. Na Mulungu kagala tindiwalo kwa nzila ya damu ya Mwanage yoitike mumsalaba.
21 Baho mwanduso mweye iviya mukala kutali na Mulungu na mukala wehi wake kwa magesa yenu na sang'hano zenu zihile. 22 Mbali sambi kwa ifa ya Mwanage, Mulungu kamtendani muwe wambwiya zake, muladi yamwikeni wanhu wa Mulungu welibule ching'wasu haulongozi wake, 23 molondeka mugendelele kukala muna uhuwilo wenu igangamale, fana mwikigwa muna ichandusilo na muwa wagangamavu, one hamuhindusigwe na kuleka kuihuwila Mbuli Inogile yomuihulike, yoipetigwe kwa wanhu wose weli muna isi yose. Niye Paulo iyo msang'hani wa Mbuli Inogile ya usenga uno.
Usang'hano wa Paulo muna dibumbila da wahuwila wa Chilisito
24 Na sambi nodeng'helela kusohela manhesa yangu kwa ichimu chenu, kwaviya manhesa yangu hano mwiisi nomemeza yasigale muyamanhesa ya Chilisito kwa ichimu cha lukuli lwake niiwawo wahuwila wose wa Chilisito. 25 Na niye nitendigwa kuwa msang'hani wa wanhu womtambikila Mulungu kwa sang'hano ya Mulungu iyaning'hile kwa yanogile sang'hano zenu zinogile, sang'hano yenyewo ni kuitenda mbuli ya Mulungu imanyike goya. 26 Mbuli iyo niiyo sili ija yoifisigwe lusita lose kwa welesi wose, mbali sambi igubuligwa kwa wanhu wa Mulungu. 27 Mulungu kalonda kuwagubulila wanhu wake viya mvunyo wa utunhizo wake yoyaufisile kwa wanhu wa zisi zose, nawo ni Chilisito mgati yenu, mwizakuwa hamwe muna utunhizo wa Mulungu. 28 Ivo chompeta Chilisito kwa wanhu wose, chowazuma na kuwafundiza wose kwa ubala wose, muladi chidahe kumgala chila munhu kagangamala haulongozi wa Mulungu kwa kuilumba na Chilisito. 29 Kwa ichimu icho niye nosang'hana usang'hano na kuiyoha kusang'hanila ludabwa lukulu lwa Chilisito yoisang'hana usang'hano mgati yangu.