2
Paulo na watumigwa wayage
Viifosile miyaka longo na mine, nihita kaidi Yelusalemu hamwe na Balinaba, iviya nimsola Tito. Nihita uko kwaviya Mulungu kanigubulila ivo. Uko viniiting'hane na walangulizi, niwalongela usenga wa Mbuli Inogile yoniwapetele wanhu weli siyo Wayahudi. Nitenda ivo muladi sang'hano yangu yoniisang'hane na ija yonigendelela kuisang'hana, sekeiwe bule. Mbali miyangu Tito, ingawa ni Mgiliki, hashulutizigwe bule kwingizigwa ulungwana, ingawa kukala na wanhu wowaitendile wahuwila wayetu, wowalondile Tito yengizigwe ulungwana. Wanhu wano wengila chinyele muladi kupelemba ulegeho wetu wochili nawo kwa kuilumba na Chilisito Yesu, muladi kuchitenda watumwa. Mbali hachiwatogolele hata chidogo muladi ukweli wa Mbuli Inogile usigale na mweye siku zose.
Mbali waja wowoneka kuwa walangulizi, one kweli wakala ivo hebu siyo ivo, kumwangu siyo chinhu. Kwaviya Mulungu hatagusa kwa kulola vinhu va kunze. Walangulizi wawo hawawile na magesa ya kunyongezela. Mbali wavimanya kuwa Mulungu kanituma kupeta Mbuli Inogile kwa wanhu weli siyo Wayahudi, fana viya Petili viyatumigwe kuipeta Mbuli Inogile kwa wanhu wengile ulungwana. Kwa ludabwa lwa Mulungu nitendigwa kuwa mtumigwa kwa wanhu weli siyo Wayahudi, fana viya Petili viyatendigwe kuwa mtumigwa kwa Wayahudi.
Basi Yakobo, Petili na Yohana wawo wowawoneke kuwa walangulizi wakulu, wavimanya kuwa Mulungu kaning'ha sang'hano ino, wachamhisa makono niye na Balinaba muladi kulagusa kuwa cheye na wawo chawamwe. Ivo chiitogolela kuwa cheye chizahita kuwapetela wanhu weli siyo Wayahudi na wawo wezahita kuwapetela Wayahudi. 10 Wose wachipula mbuli imwe muhala, chiwagese na kuwataza ngayengaye, na niye nikala noiyoha kuitenda mbuli iyo.
Paulo komkalikila Petili uko Antiyokiya
11 Mbali Petili viyezile bululu da Antiyokiya, niihasanya nayo haulongozi ha wanhu, kwaviya kakala kabananga. 12 Kwaviya wang'hali hawanakwiza wanhu wolawa kwa Yakobo, Petili kakala koja na wanhu weli siyo Wayahudi. Mbali viwafikile kaleka kuja na wanhu weli siyo Wayahudi kwaviya kawadumba wanhu wowolonda kugumigwa ulungwana. 13 Mbaka Wayahudi wamwenga wailumba na Petili muna udelenya, hata Balinaba nayo kanogeligwa na udelenya uwo.
14 Mbali viniwonile kuwa nzila yawo haihita vinogile na kweli ya Mbuli Inogile, nimulongela Petili haulongozi ha wanhu wose, “Weye kwa Muyahudi, mbali kokala fana viya munhu yeli siyo Muyahudi, siyo fana Muyahudi. Vino lelo kowasulutiza wanhu weli siyo Wayahudi kukala fana Wayahudi?”
Wayahudi na wanhu weli siyo Wayahudi wokomboligwa kwa uhuwilo
15 Kweli cheye cha Wayahudi kwa kwelekigwa, na si “Wanhu weli siyo Wayahudi wene uhasanyi”. 16 Chovimanya kuwa munhu kotogoligwa kanoga haulongozi ha Mulungu kwa nzila ya kumuhuwila Chilisito, siyo kwa kutenda viya viyolonda Malagilizo. Cheye iviya chimuhuwila Chilisito Yesu muladi chitogoligwe chinoga haulongozi ha Mulungu kwa nzila ya uhuwilo yetu kwa Chilisito, na siyo kwa kutenda viya viyolonda Malagilizo. Kwaviya habule munhu yotogoligwa kuwa kanoga haulongozi ha Mulungu kwa kutenda viya viyolonda Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa. 17 Mbali ihawa cheye wenyewo, kwa kulonda kutogoligwa kuwa chinoga haulongozi ha Mulungu kwa kuilumba na Chilisito, chiwoneka kuwa wene uhasanyi, vino mbuli ino yolagusa kuwa Chilisito kochitaza kutenda uhasanyi? Aka! 18 One nihazenga kaidi chiya chibomoligwe, yolagusa kuwa niye mbomolaji wa Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa. 19 Mana kwa mbuli ya Malagilizo niye nidanganika, Malagilizo yenyewo yanikoma muladi nikale kwa ichimu cha Mulungu. Niye nidanganika hamwe na Chilisito muna umsalaba. 20 Sambi namgima, mbali siyo niye kaidi, mbali Chilisito yokala mgati yangu. Ugima uno wonilinawo na nokala sambi kwa uhuwilo, uhuwilo wa Mulungu yoyanilondile na kaulava ugima wake kwa ichimu changu. 21 Silonda kulema unovu wa Mulungu bule. Mbali one munhu kopetigwa kuwa kanoga haulongozi ha Mulungu kwa nzila ya Malagilizo, yolagusa kuwa Chilisito kadanganika bule!