52
Yuu Jerusaleme Pyao Isa Nembeyami
(2 Ki 24:18—25:7)
Setekaya baa ee kana akalisa lama ipisu mendaki nembo karapala dokopa baa Juta wambunya kiŋi ingiya. Baa ee kana akalisa ipisu mendaki yuu Jerusaleme doko iso kareya. Banya endangi doko Amutale lenge. Enda doko baa akali mende wakale kingi Jeremaya lenge yuu taone Lipina palenge dokona wanenge. Kiŋi Jiyoakwimi Kamongo dokona lenge kambu dokona yulu koo pyuo kareyamo dokoko suu pyao kiŋi Setekayame koo piya. Dokona lao yuu Jerusaleme Juta wambupi dupwa pipya Kamongo dokome ama wakasa imbwuapala nakama karapusi ingyuo nyuo minyuo yuu wakale mendena pena lao ralinyi nembeya. Dokopa Setekaya baa yuu Bapilonena kiŋi Nepukatenesa kando isarena karalana suu pyaa napala kamba leya. Dokona yuu gii akalisa kana akalisa dokona ee kana mange mendaki karo dokopa Setekaya baa yuu Juta dokona kiŋi ingyuo kareya. Kareyamo dokopa kiŋi Nepukatenesame banya ami yanda singi dupwa lanyuo epapala yuu Jerusaleme doko pyao nyelana piya. Pipala nakama taone kipwa kipwa dupwana komau anda pyuo palipala yanda pirama lao awali lao paka yuku karo kame piyami. Dopa pyuo Jerusaleme taone doko nyuo kamena sukusa palyuo pisi kareyaminyipa pao Setekaya kiŋi yulu piyamo ee kana akalisa ipisu mendaki dokona ingiya. Dokopa yuu gii mange mendaki karo kana kisima dokona ee kana mendaki dokonako lopo ama kopetame siyamosa wambu dupwa mende narami ingya naya. Dokopa yuu taone dokona kana kame doko pyao lalyapala sukusa peyami. Dopa piyami dokopa Bapilone akali dupwa yuu taone dokona nyuo sukusa palyuo karo awali leyaminyipape Jerusaleme yanda singi dupwa kukwa dokopa mee neta peyami. Nakama kiŋinya ee dokona kata sukusa penge dokona papala kana kame pinjingi paki paki dolapo epo suu lenge dokona kame kambu kata dokona peyami. Pao yuu Jotane pau lama lama dorena ingyuo pyakao peyami. Dopa pyuo peyaminyipape Bapilone yanda singi dupwame kiŋi Setekaya pete pete pao yuu Jereko repeta yuu lama lama dokona minyaro nyiyami. Dokopa banya yanda singi peparae dupwame baa yaki nyiyami. Kiŋi Nepukatenesa yuu taone Oripila lenge yuu Amate dokona singi dokona kareyamo dokona kiŋi Setekaya baa karapusi pyao lanyuo peyami. Peyaminyi dokopa kiŋi Nepukatenesame piso soo kote sepala baa koo piya, leya. 10 Yuu Oripila dokona Setekayame kando kareyamopa Nepukatenesa baame Setekayana ikinyingi dusipa pyao kumakaya. Dee Juta akali mupwa dupwa opetaeko pyao kumakana, leya. 11 Dopa pipala enakana baame Setekayana lenge dolapo pyao lukwapala baa puu maipala minyuo yuu Bapilone dokona peyami. Dokona Setekaya baa karapusi palyuo karo kumuya.
Tembole Anda Doko Pyao Kokwa Siyami
(2 Ki 25:8-17)
12 Bapilone range kiŋi Nepukatenesa ee kana akalisa ipisu mange mendaki karo kareyamopa kana kingi paki dokona yuu gii akalisa dokopa kiŋinya dopa pyuo piri dapa pyuo piri lao nyiso lenge akalimi ami yanda singi iso karenge doko Nepusaratane yuu Jerusaleme dokona sukusa peya. 13 Papala tembole anda dokope kiŋinya anda dokope dee kamongo wambu yuu Jerusaleme palenge dupwana anda dupwape kiso oteya. 14 Dee banya yanda singi dupwame yuu taone dokona kana kame awali lao karenge doko pyao lalyuo isa nembeyami. 15 Dokopa akali Nepusaratane baame wambu yuu dokona pyarepala pao peteyami dupwape akali lapo mora petenge dupwape dee Juu akali lapo wamba Bapilone kiŋi dokona enda ingyuo kumuo maipala pao kareyami dupwape karapusi pyao minyuo yuu Bapilone dokona peya. 16 Dopa piyamopape Juu lapo wambu pendewa muiyane yuu reta nange dupwa baame yuu Juta dokona piso isa girapo ee dokonape dee ee yuu dupwanape yulu pinya leya.
17 Yuu Bapilone akali dupwame anda pinginya kone kana dopaleme wasisi ane isa pyanenge dupwape bange reto ipyuo minyuo papingi rate tembole anda dokona siyamo dupwape penge kameya mende kone kana dopaleme wasisi ipwa pisingi dokona siyamo dokope peparae pyao muu muu pyuo nembapala kone kana dupwa peparae nyuo minyuo yuu Bapilone dokona peyami. 18 Dee nakamame kana pyare dokona pee nyuo nembenge pengepe bange saporo kuki dupwape lambe elya pingi yulu bange dupwape dee mena pyao kiso maingi dokopa mena ranjama reto nyingi pere dupwape dee pere lapo bange rendamu pingi kiso maingi dupwape dee kone kaname wasisi bange tembole andana yulu pingi singi dupwa peparae nyuo peyami. 19 Nakamame bange peparae kana golope kulingipimi wasisi dupwa nyuo minyuo peyami. Pere kukipi isare sungwa lengya nembenge kapape mena pyao kiso maingi dokona ranjama retenge perepe pee nembenge pengepe lambe retenge ratepe bange rendamu pingi reto kiso maingi perepe ipwa waene Anatu reto maingi pere dupwape peparae nyuo minyuo peyami. 20 Dee kiŋi Solomoneme bange lapo kone kana dopaleme waso tembole anda dokona reteya. Isa pinginya lamape bange reto ipyuo minyuo papingi ratepe penge kameya mendepe dee mena bulamakao kali wasisi akalisa ipisu lamame penge minyaro karenge dupwa ama kenda pingi dokome sikyali pinya saka nayami. 21 Isa pinginya lama mendaki dopale. Mita mange lama londe ingiya dee wangu awali lao doko mita kingi paki ingiya. Nakamba sukusa sisingi kata singi dee kapa romende kingi lenge muu dopale ingiya. 22 Isa pinginya lamana ketae pinjingi dokona kyawa ingyuo kalya piyami. Doko mita lama londe ingiya. Nyuu ingyuo kalya pyuo lambuo laeyo pyuo palyuo wasisi dokona isa jingi kingi pomekaranate lengende waso kalya piyami. 23 Isa pinginya kyawa dokona nyuu ingyuo wasisi dokona isa jingi kingi pomekaranate lenge andete mendaki dusipana akalisa mange mendaki karo ipisu pakinyamange dusipa isa yuu dokona karo kandenge.
Juta Wambu Dupwa Yuu Bapilone Lanyuo Peyami
(2 Ki 25:18-21, 27-30)
24 Doo piyamo dokopako Bapilone yanda singi dupwana mupwa isingi akali Nepusaratane lenge dokome purisi mupwa Seraya lenge dokope dee purisi lapo ingyuo karenge Sepanaya lenge dokope dee akali rema tembole anda dokona mupwa ingyuo karenge dusipa pipya karapusi pyao minyuo peya. 25 Yuu taone dokona akali mende Juu yanda singi ami dupwana mupwa ingyuo karenge dokope akali yanda ipingi nyepo kiŋi doko kando dopa pyuo piri dapa pyuo piri lao nyiso lenge dusipa mee yuu dokona kareyami dupwape dee yanda singi ami dupwa pepa pyakamingi akali dokope dee akali kamongo lapo akalisa pakinyamange dupwa pipya puu maiyuo nyuo peya. 26 Nepusarataneme akali dusipa minyuo yuu Bapilone kiŋi doko yuu taone Oripila yuu Amate dokona singi peteyamo dokona minyuo peya. 27 Dokona yuu Bapilone kiŋi dokome nakama randa andake maipala pyao kumakana leya.
Dopa pyuo Juta wambu dupwa nakamana yuu yaki nyuo karapusi pyao minyuo yuu wakale peyami. 28 Nepukatenesame wambu dupwa karapusi pyao minyuo peyami pii dupwa dakena pyasi palamo. Baa ee kana yanda ipingi dokopa kiŋi karapala wambu ama malu (3,023) karapusi pyao nyuo peya. 29 Dee banya ee kana akalisa ipisu mange lama kiŋi karo dokopa Jerusaleme piso wambu malu 832 puu maiyuo nyuo peya. 30 Dee baa ee kana akalisa lama ipisu rema kiŋi karo dokopa akali Nepusarataneme wambu malu 745 puu maiyuo nyuo peya. Dokona wambu peparae nyuo pyasapala dokopa 4,600 puu maiyuo karapusi pyao nyuo peya.
31 Kiŋi Jiyoakini ee kana akalisa rema ipisu yanda ipingi yuu gii akalisa lama ipisu kingi paki dokona kana akalisa ipisu lama dokona karapusi dokona palyuo kareya. Kareyamo dokopa ee kana dokona akali Epelemerotake baa Bapilone wambunya kiŋi karapala yuu Juta range kiŋi Jiyoakini baa kando anjiki pyuo karapusi paleyamo doko nyiso nyisa nyiya. 32 Akali Epelemerotake dokome Jiyoakini baa kando anjiki pyuo elya pyuo reto karapala kiŋi menge yuu Bapilone dokona karo Jiyoakinimoo karapusi ingyuo role pyapeta paleyaminyi dupwa yulu maiyamopape baa yulu andake ama wakasa mende maiyuo banya kingi ketae pyambuo piya. 33 Dopa piyamo dokopa Jiyoakini banya karapusi komau dupwa alowa pipala baa lete palyuo karo piyamo yuu gii dusipana kiŋinya nenge nenge rate dokona yuu peparae role pyao piso nao kareya. 34 Yuu gii yaka lao baa palu karo piyamo dokopa baa nenge maiyami dopaleko ingyuo kana bangepe yano piyamo kareyamo dupwa maiyaminyi kapa nao palyuo karo piya.