6
Maka Suku Suku Nana Lao Repe Repe Pii Doko
Maka suku suku nenge wambu dupwame sipurali kando apa pyuo palu karo pingi dokona mana nyerami ingilyamo. Nakamana kamongo mupwa mendepe dee rapu pingi mendepe kara nange. Dopa pilyamopape apunda kana pyaka seramo dokopa naramaŋa lao nenge dupwa panyi kana dokopa nyuo malu palyuo retenge. Yuu gii akipare akali maka suku suku nenge doko luu palu anda serase? Dee baa anjokorape sipurapala lenge rao kararase? 10 Baame lao, Imambu soo nambana kingi kilyanda pyapala luu kuki mee paliru, lara. 11 Dopa lapala ramberaku pyao paramo luu palyuo kararamo dokopa luunya renge dokome baa pendewa nembara ingilyamo.
Bange Yanda Ipingi Nyepo Dusipa Kamongome Epe Kanda Nange
16-19 Kamongome bange yanda ipingi nyepo epe kanda napala daa lalu lao lenge.
Wambu kandamili kandamili lengepe
pii kyambo lengepe
wambu koo pii nalyaminyi kingimi pyao kumungipi
suu pinginya suu pingi kopetame yulu pipuli lao suu pingipi
koo pelana wangu lakapala makando pengepe
mendali kando nembo nembo pii minyuo kyambo lakamingipi
dee akali mendeme banya puu minyingi dupwa pipya pyakandanyi retengepe
dupwana Kamongo doko kando epe kanda nange.