15
Wambu mendepe imbwara ramo dokopa pii anjiki pyuo laramano dokopa imbu singi doko isa para. Dopa piramopape pii poraiyuo lao imbu singi nyerama ramo dokopa isare lopo yangenge dokopa uliyapu nyuo renge dopale ingyuo imbu singi doko andara.
Akali mona angi palenge dokome pii lenge dokopa singinya renge dokona au pyuo penge. Dee akali kopyali dupwame pii lenge doko sane peena ipwa rao bolo pyao popo kau kau lao penge dopale ingingi.
Kamongo dokome yuu muu dupwana peparae apa pilyape lao kando karenge. Namwa yulu koo pilyamanopape panda keyange pilyamanopape baame kando iso karenge.
Pii anjiki pyuo lenge dokome letena renge minyuo epenge. Dee pii kanda nao imbu singi nyuo lenge dokome wambunya mona kwaenyi pyambuo lenge.
Embena rakaneme dopa pii dapa pii lao mana langira doko soo kamba lare ramo doko kopyali minyare. Dee embena rakanena mana pii laramo doko soo nyere ramo doko emba wambu angi mona palenge ingyuo karare.
Akali yulu rolae pingi dupwame nakamana bange dupwa elya pyuo retenge. Dee akali yulu koo pingi dupwame yuu gii mende randa epelyamo dokopa nakamana bange mee pyao nembenge.
Mona angi palenge akali dupwame pii lenge dokopa soo nyinginya renge doko pao raenge. Akali kopyali dupwame pii letaminyi dokopa dopa pii nange.
Akali keyange mona angi palenge dupwame ateŋa letaminyi dokopa Kamongo doko rae maingi. Dopa pilyamopape akali koo pingi dupwame mena pyao kiso mailyaminyi dokopa baame epe kanda nange.
Kamongome akali koo pingi dupwana yulu dupwa rae mai nange. Dopa pilyamopape baame akali mendeme yulu rolae pingi doko kando mona retenge.