22
Emba bange malu retarenepape embena yulu pyuo larene kata dokona embena kingi doko keyange ingyuo ketae pelyamo lao wambu menge dupwame suu pyarami doko mupwa wakasa ingilyamo.
Kamongo dokome kamongope dee pendewape laparae wasiyamo dokome mendali wakasa ingya nalyamo.
Akali poraiyuo suu pingi dokome randa epelyamo dupwa kandapala wanjinyi nembo karelyaminyipa kopyali dupwa kyawame suu lao karapala enakana randa nyingi.
Emba Kamongo doko mupwaŋa lao suu pyao pako inyimungu karapala emba kapa palyuo karo lakandaraminyipa yaku nao kumare ingilyamo.
Embena yongo doko range mona nyere ramo doko wambu yulu koo pingi dupwa nyelana anga piru silyamo dupwana repeta paa napipi.
Dopa pyuo karapala wane doko apa pyuo palyuo karo pisa dokona mana lamai. Dokopa baa ando palyuo karo piramo yuu gii dusipana doko mende kandale lao suu pyale pyale karara.
 
12 Kamongome pii kinyi lenge dupwa angingyuo pena lao karo pii kyambo lenge dupwa rolae ingyuo paa nange doko panenge.
13 Akali maka suku suku nao mee anda petenge dokome lao, Namba neta kamanda dupwana paro ramo doko mena laeneme baa nyuo nara ingilyamo, lenge.
14 Kepo pingi yulu doko kone makange dopale. Dokona wambu lapo Kamongome kando imbwuange dupwa dokona pao lyingi.
15 Wane wanake dupwame mee langa male male lao yulu kopetame pingi. Dopa piminyipape nakamame poraiyuo mana lao pyarami ramo dokopa nakama yulu rolae dupwana mana nyuo piramisa pira.