A JE' JU'UNA', CAJ U YɅN BAT'AN TS'IBTA PEDRO
1 PEDRO
1
Pedro caj u ts'ibtaj a je' ju'una' ti' u yet acsʌ'orirob a tantanxer yʌn u cajarob
A teno' Pedrojen, a jin wʌjtuchi'yʌjiro' Jesucristo. U c'at ya'aric a mac tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'tic u t'ʌn. Caj in ts'ibta techex a je' ju'una', a tantanxer cʌja'anechex quire' caj a wacsex ta worex u t'ʌn C'uj. Rajen caj in ts'ibta techex. Caj in ts'ibta techex, a tantanxer cʌja'anechex ich u ru'umin Ponto. A ti' yʌnechex ich u ru'umin Galacia. A ti' yʌnechex ich u ru'umin Capadocia. A ti' yʌnechex ich u ru'umin Asia. A ti' yʌnechex ich u ru'umin Bitinia. Caj u yʌn bat'an tetechex C'uj ic Tetex C'uj quire' yʌn ba'wir techex. Mʌ' ja wirej, u c'at u qui'quintic a worex. Caj u tetechex ic Tetex C'uj soc u yamtiquechex u Taj'or u Pixam C'uj quir a quibiquex u t'ʌn Jesucristo. Caj u tetechex ic Tetex C'uj quir u jawsic a si'pirex Jesucristo wa ber caj quimij ich cruz. A teno', quij Pedro, quin c'atic ti' C'uj ca' u qui'qui' cʌnan techex C'uj, baxuc, ca' qui'ac a worex ten C'uj soc mʌna' ba' ca tucriquex.
Tan ic pajiquex u ta'quico'onex C'uj
Ca' ij carex ti' C'uj, ra' u Tet ic Jaj Ts'urirex Jesucristo: “Jach caremech C'uj, caj ij ca'arex ti'. A techo' caj a yajquin to'onex soc mʌ' ic sa'tʌrex. A techo' C'ujech, caj ij ca'arex ti'. Ta ts'aja to'onex ij cuxtarex a ric'beno' caj a ric'saj Jesucristo ich u quimirir. Rajen qui' ij corex ic pajiquex u tar Jesucristo quir u ts'ic ij cuxtarex munt q'uin.” Baxuc ca' ij ca'arex ti' C'uj. Tan ic ch'uctiquex u ts'ic to'onex ij cuxtarex munt q'uin quire' raji' tan u qui' cʌnantic ich ca'anan tu mʌ' ju poc'ar. Tu mʌ' ju ts'uts'ur irej u top che' tera'. A rayo' yʌn techex ich ca'anano' quire' ta wacsex ta worex ti' C'uj. Rajen yʌn u muc' C'uj cu cʌnantiquechex quir u ts'ic techex a cuxtarex munt q'uin, a ca pajiquexe'.
Rajen qui'quint a worex baje'rer. Cax ca jamach muc'yajex tu cu tumticob a worex a rac'ob. Mʌ' ja wirej, irej oro cu tumtic yirej. Baxuc techex, irej oro cu tumtic yirej wa cu to'quic, cu yerar a orojo'. A cu tar u tumtic ij corex soc yiric wa taj quij cacsiquex tij corex. A taj caj u yacsaj tu yor, cu muc'tic tu cu tumta'r yor ten u rac'ob. A mac a cu muc'tico', jach tsoy yirir ten C'uj. A orojo' mʌ' munt q'uini'. Mʌ' ja wirej, cu to'ca'r ca' erac quir u ruc'sic yeq'uir. Ca' bin ts'ocac u tumta'r a worex C'uj cu bin ya'aric: Jach tsoyechex. Ca' bin tac Jesucristo, je' a bin cʌjtarex yejer C'uj. Je' a wu'yiquex ya'ara' ten C'ujo': “Tsoyechex, quij, tu ta muc'tex.”
Cax mʌ' a wirmʌnex Jesúsi', caj a yajquintex caj a wacsex ta worex ti'. Rajen jach manan qui'ir a worex, cax mʌ' a wirmʌnexi'. Rajen qui' a worex quire' caj a wacsex ta worex soc a taquiquex a pixamex.
10-11 A ucho' caj ara'b ten u Taj'or u Pixam C'uj ti' yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj, a ba' ca' u ts'ibtob. Caj ara'b ti'ob caj u ts'ibtob: “Bin u caj tar mac quir u muc'yaj soc u taquico'onex quire' u yajo'onex C'uj.” Robob u yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj mʌ' ju najtob a ba' cu tsicbarob ti' Cristo. Rajen caj u cʌxtob u ju'unin u t'ʌn C'uj quire' u c'at yerob mac cu tsicbarob ca' bin tac. Baxuc wa ber ca' bin tac. A ucho', yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj caj u cʌxtob ich u t'ʌn C'uj ca' u najtob bic tabar u taquiquex a pixamex. A ba' cu tsec'ticob mʌ' ju najtob u bʌjiri' yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj. Robob caj u tsec'atob soc je' u tar yʌjtaquir ic pixamex. 12 Yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj cu ts'abʌr u tucurob ten u Taj'or u Pixam C'uj soc ca' ic najtex bic tabar u tar Cristo. Mʌ' raji' ti' u bʌjiri' yajtseq'uirob raji' u t'ʌn C'uj, raji' ti' u jer winic ca' bin tac, to'onex baje'rero'. Mʌ' ja wirej, ra'iri' ti'e' u t'ʌn C'uj cu tsec'tic techexe'. Caj a wu'y. Ra'iri' ti'e', quire' tuchi'bir ten C'uj yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj soc u tsec'tic techex a wu'yex quir a taquiquex a pixamex. Yejer u muc' u Taj'or u Pixam C'uj caj u tsec'tob techex. A rayo' yʌjmasirob u t'ʌn C'uj ca'anan xan u c'at u najticob bic tabar ic taquiquex ic pixamex. Chen mʌ' ju najtob.
C'ujo' u c'at yiric mac u man tu tsoyir
13 Qui'qui' tucrex a ba' ca bin a betexe' soc mʌ' a wacsiquex a si'pirex. Rajen qui' cʌnant a bʌjex. Qui'qui' pajex Jesucristo ca' bin uruc. Je' u ts'ic techex a cuxtarex ca' bin uruc quire' cu yajquintiquechex Jesucristo. 14 Yʌn qui'qui' u'yex u t'ʌn a Tetex. Mʌ' ja wirej, a Tetex C'uj. Mʌ' a manex tu c'asir an bic caj manechex uch. Mʌ' ja wirej, a ray u q'uinino' mʌ' a werex u t'ʌn C'uj uchi'. 15 Rajen ca' a cʌnex C'uj, quire' raji' mʌna' u si'pir. Quire' raji' caj u pʌyechex soc raji' yʌninechex. Rajen caj manaquechex tu tsoyir. Baxuc caj ara'b ten C'uj. 16 C'ʌ'otex tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj tu ju ya'araj to'onex: “Mʌ' a yʌn acsiquex a si'pirex. Baxuqueno', in c'at ca' a cʌnenex, quij C'uj.”
17 Wa ber ca' bin tsicbanʌco'onex yejer C'uj. Ca' ij carex ti' C'uj: “Ic Tetex.” Mʌ' ja wirej, raji' ic Tetex. C'ʌ'otex, a C'uje' ic Tetex bin u ca' yirej a mac a tu yacsaj tu yoro'. Ca' bin tac, taj cu bin yirej wa qui' beyanʌjo'on wa tij qui' quibex u t'ʌn ti' C'uj. Rajen ca' ic sʌjtex C'uj a munt q'uin ti' yʌno'onex ich yoc'ocab. 18 A werex bic tabar caj u taquechex Jesús. Jach co'oj caj u bo'otaj, quire' yejer u q'uiq'uer caj u toc bo'otaj. Mʌ' yejer taq'uini' caj u bo'otaj, quire' a taq'uino' cu rabʌr. Rajen a taq'uino' mʌ' c'ucha'an yor u bo'otic u bo'orir a si'pirexi'. Tu bo'otaj u bo'orir a si'pirex yejer u q'uiq'uer soc u jawsic a si'pirex. Rajen a ba' caj a wu'yex ya'aric a nunquirex uch. Jot, a ba' caj u camsechex a nunquirex uch. 19 Caj quinsa'b Jesús ich cruz. Quinsa'b irej tʌmʌn yuc a jach tsoyo' a cu quinsa'r uch, u bo'orir u si'pir mac. Caj quimij Jesús ich cruz mʌna' c'ʌs si'pir chichin. 20 C'aj techex. Toc ara'b ti' Cristo u tar ten C'uj tu ch'ic chunin uch. Cax mʌ' toy beta'c ru'um uchi'. Toc teta'b Cristo quir u quimin to'onex. Caj c'uchij tu q'uinin a tu p'is u q'uinin C'uj caj tar Cristo caj ij quirex, quij. Mʌ' ja wirej, tarij quir u quimin to'onex. Quir u bo'otic ic si'pirex. 21 Caj a wacsex ta worex ti' Jesucristo baxuc caj a wacsex ta worex ti' C'uj. Mʌ' ja wirej, ric'sa'b Jesús ten C'uj tu quimirir. Rajen ta wacsex ta worex ti'. Ric'sa'b Jesús ten C'uj soc yer mac jach no'j Jesús. Rajen ta wacsex ta worex ti' C'uj quir a cuxtarex munt q'uin quire' raji' ca pajiquex C'uj ca' u ts'a techex a cuxtarex.
22 Baje'rer a techexo', ta wu'yex u t'ʌn C'uj, rajen u yajechex u Taj'or u Pixam C'uj. A baywo' tu jaws a si'pirex, rajen ca qui'qui' yajquintiquechex a wet acsʌ'orirex. Ca' a pacran yajquint a bʌjex. Taj ca qui' yajquint a bʌjex. 23 A techexo' ric'benechex quire' ta quibex u t'ʌn C'uj, raji' cuxriquechex u t'ʌn C'uj. Ric'benechex ire ca' rocha'bechex ten a nʌ'ex. Mʌ' ja wirej, u t'ʌn C'uj mʌ' ju ts'ocar, rajen quic bin cuxtarex munt q'uin. Mʌ' ja wirej, ic tetex, mʌ' ju jach ts'aj ij cuxtarex ich yoc'ocabi' je' ij quiminexe'. 24 Mʌ' ja wirej, ti' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj a cu ya'aric:
Tu cotor mac irej su'uc. Mʌ' ja wirej, tu cotor ju tsoyo' ich yoc'ocab, cu manob irej su'uc u top'. Cu tijir a su'uco', cu jutur u top'. Baxuco'onex, xan, ca' bin quimico'onex mʌ' ju c'ajʌrto'onex ic rac'obex. 25 Barej u t'ʌn C'uj, mʌ' ju ts'ocar munt q'uin yʌn.
Ra'iri' ti' u t'ʌn C'uj, caj tsec'ta'b techex quir a wacsiquex ta worex.