A JE' JU'UNA', CAJ U TS'IBTA PABLO TI' TITO
1
Pablo cu ts'ibtic ti' Tito
A teno' Pablojen, u c'urewen C'uj. A teno' Pablojen, caj u tuchi'ten Jesucristo, Tito. Caj tu tuchi'ten quir in camsic a mac a tu tetajob C'uj. A teno' caj u tuchi'ten quir in yamtic a mac a teta'anob ten C'uj, soc u qui' acsicob tu yorob ti' u t'ʌn C'uj. A teno' caj u tuchi'ten C'uj quir in yamtic ti'ob soc u qui' najticob u t'ʌn C'uj soc u qui' c'ujinticob C'uj. Ca wiric, a teno' quin beyaj ti' C'uj, quire' tan in pajic u q'uinin quir in cuxtar munt q'uin. Mʌ' ja wirej, tu toc araj C'uj:
―Je' in ts'ic tech a cuxtar munt q'uine'.
A C'ujo' mʌ' ju tus. Mʌ' ja wirej, tu ch'ic chunin caj u ya'araj C'uj uch:
―Je' in ts'ic tech a cuxtar munt q'uine', quij.
A baje'rere', caj u toc esa to'on C'uj quir ij quiric bic tabar ij cuxtar munt q'uin. Quire' ij cu'yaj u tsec'tic u t'ʌn C'uj uch. Caj u chich araj ten C'uj, quij Pablo:
―Xen tsec't in t'ʌn.
Baxuc caj u ya'araj yʌjtaquiro'on ten. A je' ju'una' Tito, tin ts'ibtech quire', Tito, irech in pararech quire', caj a wacsa ta wor u t'ʌn C'uj, Tito. Baxuc teno', quij Pablo. In c'at Tito, ca' u yamtech C'uj ic Tet. Baxuc xan in c'at ca' u yamtech Jesucristo ij cʌjtaquir, Tito. In c'at ca' u yajquin tech C'uj, Tito. Baxuc Jesucristo. In c'at ca' qui'ac a wor Tito ti' C'uj baxuc ti' Jesucristo, soc mʌna' ba' ca tucric.
Ti' cu beyaj a Titojo' ich u petenin c'ac'nab. Creta u c'aba'
Tito, quen. Caj in p'ʌtech ta beyaj ich u petenin c'ac'nab. Creta u c'aba' u petenin c'ac'nab. Caj in p'ʌtech ta beyaj Tito soc a toc ts'ocsic in beyaj soc a qui' tajquintic. “Bin in ca' Tito”, quen tech. A techo' quir a tetic u ts'urirob ich a wet acsʌ'orirob tu cu much'quinticob u bʌj. Ca' a tet u jach ts'urirob tu cu much'quinticob u bʌj. Jujuntur u ts'urirob, quire' u tirir ti' u cajar tu cu c'ayob xan. A mac a bin tetbir ten u bʌjob tu cu c'ayob Tito. Arej u tetob a mʌ' u pac'ʌ'rob u pach ten u rac'obo'. Ca' u teticob u ts'urirob tu cu c'ayob, a yʌn turiri' u raq'ue'. A yʌn u pararo', a tu yacsob tu yorobo'. A yʌn u pararo', a mʌ' tan u manob tu c'asir, cax baxuc cu ya'aric u rac'obo' tan u manob tu c'asir, quij. A yʌn u pararo' a cu quibicob u t'ʌn u tete'. A mac bin u ca' tetbir ten u bʌjob tu cu c'ayob. Arej ti'ob ca' u tetob a mac a mʌ' u pʌc' u pachob u rac'obo'. Quire' robob cu bin tetbir quir u beyaj yejer C'uj. Ca' u tetob a mʌ' seb cu p'ujur u yorobo'. A mac a mʌ' ju tucrej tu yorob:
―Jach caremen, a teno'.
Mʌ' u yʌn teticob a cu carchʌjʌre'. A mʌ' ju p'use yorob u rac'obe'. A mʌ' ju nepachtob u taq'uin u rac'obe'. Rajen arej u tetob a cu man tu tsoyir, a cu bin ocar tu ts'urir tu cu c'ayob. Ar u cʌxtob a mac a nanij u yacsic mac tu yatoche'. Cʌxt a mac a tu cʌna C'ujo'. Cʌxt a mac a nemʌ' biqui'. Cʌxt a mac a cu cʌnantic u bʌj ti' a c'aso'. Cʌxt a tetej a mac a cu qui' cʌnantic u tajir u t'ʌn C'uj. A mac a cu man u chiquint u yorob u rac'obo'. A cu camsic u tajir ich u t'ʌn C'uj, cax p'asta'b ten mac, an bic camsa'b a ti'obo'. Tan u camsic ti'ob a ba' taj ti' u t'ʌn C'uj. Bayiri', a c'ucha'an yor u yesic u t'ʌn C'uj ti' a mʌ' u quibicob u t'ʌn C'uj. Cax cu chen nunquicob u t'ʌn C'uj. Jaj ix tʌcoj cu c'axicob tu yorob u tucurob ti' u t'ʌn C'uj a mʌ' tu quibob u t'ʌn C'uj, jaj ix ti' je' u quibicob u t'ʌn C'uj xane'.
10 A baywo' arej ti'ob ca' u tetob u ts'urir an ten bic tin wa'araj tech. Mʌ' ja wirej, yʌn ya'ab mac mʌ' tan u quibicob u t'ʌn C'uj. Tan u chen t'ʌnob. Mʌ' ju tucrob a ba' cu man ya'arob. Tan u tusaricob ti' u rac'ob. Baxuco' aro' mʌ' taj u tsicbar ich u winiquirob judíoji'. 11 Rajen arej ti' u ts'urir a wet acsʌ'orirob a teta'b ten u bʌjobo' ca' u ya'arej ti'ob:
―Ca' u nup'ob u chi'ob.
Mʌ' ja wirej, Tito, tan u rʌc xaxac'ticob u tucurob, a ti' p'eri' cʌjricobo'. Quet yejer u xaxac'ticob u tucurob, tan u tus camsicob ti' u t'ʌn C'uj, quir u jaricob u taq'uin, cax mʌ' taj a ba' cu camsicobo'.
12 C'aj tech wa Tito, a ucho', ti' yʌn yʌjtseq'uir u t'ʌn a cu tar ich u petenin Creta, caj u ya'araj:
―A jin rac'obo' u bur u q'uinin tan u man tus. A jin rac'obo' jach c'as, irob bʌc', ts'ic. A jin rac'obo' jach coch u nʌc'ob. Mʌ' jach c'orob xan.
13 A ba' caj u ya'araj ti' u rac'ob, yʌjtsq'uir u t'ʌn uch taj, quen. Rajen ca' a chich q'ueyob a ti'obo' a mac a cʌja'anob ich u petenin Creta, soc u quibicob a ba' jach tsoyo'. 14 Chich q'uey a ti'obo' soc mʌ' ju cʌnicob a ba' cu sosoc aricob, u winiquirob judío. Quire' aro', mʌ' taj a cu ya'aricobo'. Arej ti'ob soc mʌ' u yʌn quibicob a mac a tu p'uspachtob u t'ʌn C'uj.
15 Mʌ' ra' cu pac'ʌr u si'pirob a ba' camsa'b ten u nunquirob uch. Mʌ' ja wirej, tu cotor ba' tsoy ti' a mac a ruc'sa'b u si'pirob ten C'uj. Chen a mac a mʌ' tsoy yorob, c'as cu tucricob. Raji' cu pac'ʌr u si'pirob a ba' camsa'b ten u nunquir. Quire' mʌ' ju yacsob tu yorob quir u ruc'sicob u si'pirob. Rajen xaxac'a'an u tucurob. Rajen mʌ' yer bic tabar u manob tu tsoyir. 16 Robob cu tus a'aricob:
―In wet manob C'uj.
Chen mʌ' ju manob tu tsoyir, rajen ij quer tus u ca'ob. Mʌ' ja wirej, robob caj p'acta'bobo' ten C'uj quire' mʌ' ju quibicob u t'ʌn mac. Rajen mʌ' ju c'uchur u yorob u manob tu tsoyir.