M̃aki Nalua Nap̃a
PITA
Siriyuia
Visayuena Na Tusi Nene
Suniena plas na tusi nini
M̃aki kiena Pita na lua, Pita siria pan li nalelagaena lala e pogos tai nap̃a navianiena la asike ne, ana kiela vianiena la pe mesmesu re poli, kila nap̃a yaru la ataveve la asum̃a amloru e mlamulena viowa. Ana Pita pisawal pa li nalelagaena la nene vena monar avisuar ruruia vena yaru la nene ve avilovilon kare re kiela sitomena.
Ana na kila woen p̃elaga viowa la nene, monar yaru kilia ruru Ntewa, a monar tam̃an Yesu Kristo, nap̃a kieta Sup̃e, vimi ve suri na sumo e kiena maliena. Li nalelagaena lala e pogos nene, amloge lologena wo nene e yaru la nap̃a apisu Yesu e kilamarala, a nap̃a amloge kiena visena lala, e pogos nap̃a pian ke yaru lala.
Pita siri m̃aki nini vena visirluaen sitomena kiena li nalelagaena lala, komin nap̃a e pogos nene, navianena la nap̃a kiela vianena pe mesmesu re poli, asum̃a apisawal ke asape yoko Yesu tap̃atete si wasup̃ea.
Ana Pita sape Yesu pe p̃asup̃e re polua komin nap̃a Ntewa pe sinenan re yaru tai kovio poli. Naga sinenan sape yaru makega monar avilon kiela sitomena vetan kiela mlamulena viowa lala (3:9). Ana yoko naga monar ve ve piyavi re, Yesu wasup̃e si imi.
Komp̃asnen tusi la na nini
Visena p̃esa 1:1-2
Malena kiena li nalelagaena lala 1:3-21
Navianena la nap̃a kiela vianena piowaga 2:1-22
Yesu yoko wasup̃e sina 3:1-18
1
M̃ak nini, inu Saemon Pita na nesiria, sa nap̃a nepe yar na yum̃aena kiena ne Yesu Kristo, a nepe kiena nalologena. Nesiri ke pim̃asu pan amiu, amiu nap̃a atol naviawaena e naga rui po pap̃isi sa ke ga nap̃a metol sumo. Naga pe Ntewa a pe kieta natamaliaena ita punu ga, naga kila lue ga po pan ita silaga. Sanene, nesitom̃al amiu, nemlen nesape yoko akilia ruru Ntewa kieta Sup̃e nap̃a Yesu va re laa ga wa, vano yoko naga kila kiena lemamiena a sum̃arena ulemamaga e kiamiu malena.
Yesu pio ita vena teve kiena
Yesu po pan ita pap̃isi, nap̃a e m̃areraena na kiena urarena a kiena sinewoena, naga pio ita vena tekilia ruru naga sanene. A pogos nap̃a tekilia ruru naga, naga ga kila sur punu ga e kiena nam̃areraena wa nene, nap̃a kila malena kiena ne Ntewa a kiena p̃elaga wa ule e ita. Yesu kila na tetol nalaena wo la nene nap̃a apowo pap̃isi, tepisu nap̃a taveve ruru nena ga kiena navisaarena lala. A e mrapa nene, tepisu nap̃a naga kila kieta malena pa pranar ke amio malena wa kiena ne Ntewa, a sum̃a miila ita vena toure matan kororak lala na sinenanena viowa lala na yomarava nini. Komin sur ne na nene, monar am̃areran nap̃a akila kiamiu malena lala imi wo la ve sa nene. E naviawaena nap̃a teke e amiu rui, popon asikol si sinewoena. E sinewoena nene, popon asikol si kiliaena amio manmaruaena. E kiliaena amio manmaruaena nene, popon asikol si nawanar ruruena, a e nawanar ruruena nene, popon asikol si sitomena viavi, a e sitomena viavi nene, popon asikol si p̃elaga wa. E p̃elaga wa nene, popon asikol si sitomena wo, a e sitomena wo nene, popon asikol si sinesiena.
P̃elaga wo la punu ga nene, visae asike e amiu, a visae asum̃a akapur ke silaga, yoko kiamiu malena kilia war mras wo la nap̃a kiki vap̃isi. Pona kam na akilia kieta Sup̃e Yesu Kristo rui, a visae p̃elaga la nene ve su re e amiu, yoko tap̃atete nena akila kiena yum̃aena tai. Yar na sanene pe kilamara p̃ala ga, tap̃atete visu kilale suria a kiena sitomen plas ga. Naga sinen p̃esan sape akevan kiena mlamulen marua viowa lala, pe sitom̃al re si sape sike e malena wo tai poli. 10 Erau lala, pe pon re yar ve sanene poli, ana nom̃areran amiu ke nesape kam make veve taaga monar ap̃ionli nap̃a silaga akila yum̃aena wo lala vena avisawal ke asape Yesu pio amiu ape kiena, naga pe pe sur na visokanen re nene poli, a pe pe sur na kirakiraen re m̃ena poli, ana naga pe sur na lelaga. 11 Visae akilakila m̃a sanene, yoko tap̃atete aloru pog tai, a pulutava na vaen loyum̃a e nasup̃enena kiena ne Yesu Kristo nap̃a naga pe kieta Sup̃e a Natamaliaena yoko suwowo ruru nena van amiu. Yoko aworworun ruru amiu vena ava asulue asike amio. 12 Nekilia nesape visena la nene, pe pe urviu re pan amiu poli, komin nap̃a apuarar ruru yam piavi rui. Ana tap̃atete neligan nap̃a monar nevisasawal kap̃aran m̃a visena lelaga la nene van amiu. 13 Naga nene pe yum̃aena na kiau malena, vena iila amiuena vena ve sinemiu ve p̃esan re, a nekilia yoko monar nekila m̃a sanene vano vano-o tol pogos nap̃a kiau malena p̃isi. 14 Sup̃e Yesu Kristo pisawal pan inu rui sape in na ve ve piavi re yoko neligan tasneu nini nevavin, 15 a sumon nene, sineun nesape nesiri plan sur make su ruru sum̃a ga. Ve sanene, visae nevavin, ana mrapa sike p̃a rui vena akilia asitom̃al visena la nene silaga.
Visena kiena Pita amio nalogena tap̃ena lala pe lelaga
16 Imimi nalogena lala mepian amiu mesape kieta Sup̃e Yesu Kristo yoko wasup̃e sina amio kiena pupia nam̃areraena. Ana pe pon re lap̃as avisayu navianena la nene asave nanene na visena na sitomen kien yar ga, pona avisave nanene na sa ga suniena marua ga lala. Mekilia mevisaar van amiu mesape pe sa re nene poli, komin nam̃areraen kiena Yesu Kristo naga pe sur lelaga nap̃a mepisu e kilamaramimi rui. 17  Mat 17:1-5; Mak 9:2-7; Luk 9:28-35Nanua na, mesike memio e pogos nap̃a Ntewa mligan naurarena nae ma e peni sike e naga, a mieluaria, nap̃a kiena visena tai molue kom meta pitomi pisayu naga, sape
“Nanene naga naruu nena napo nap̃a sineu si pap̃isi, nekekaran nena ga naga.”
18 Imimi ke narui memloge pulgon nae ma e peni nap̃a pisawal visena nene, naga nene e pogos nap̃a mesike memio Sup̃e ma e tavie wa nap̃ani. 19 Ana komin sur la nap̃a mepisuia a memloge, mekilia ruru merarava e kiamimi sitomen lala, mesape nanene naga sur lelaga la nap̃a navisawalena nasumo la apisawalia. Kiela visena lala sane kapi vivaga wo tai vena vivagali yemalolo nap̃a tesike ea, ana popon touloyuia ana telavia. Sanene yoko kilologia mrapa van ita vano tol pogos nap̃a legiena viu imi m̃alivin ita, a verue na kolulag vam metava e kieta sinapane vena tegoli kieta sitomen lala.
20 Ana sineun nesape nevisa si sur tai e lepas na visawalena kiena ne navisawalena marua lala nap̃a asirilua sike e Tus Wa. Naga sanini, sa nap̃a navisawalen lala nene, tap̃atete yar tai sum̃alu visave naga taaga kilia ruru kala kinasa. 21 Nanene komin nap̃a visawalena la nene, tap̃atete amolue vetan sitomen ken yaru, ana Ninuna ne Ntewa naga miyum̃ae e la, sumon la vena avisawal visawalena kiena ne Ntewa lala.

1:17 Mat 17:1-5; Mak 9:2-7; Luk 9:28-35