M̃aki Nalua Nap̃a Pol Siri
Pa Pan Li Nalelagaena Wa Lala Nae Garu
TESALONAIKA
Visayuena Na Tusi Nene
Komp̃asnen suniena plas na tusi nini
Yaru lala na sum̃are nae Tesalonaika amloge piowa komin amloge ke visena la mokliu, nap̃a asape Yesu p̃asup̃e rui, a amininuwe kare narui am̃a visena nape nap̃a lelaga. Ana Pol siri kiena m̃aki na lua nini pano pa li nalelagaena la garu Tesalonaika vena visawalen visena na lelaga vani la. Naga pisape yoko Yesu wasup̃e sina, ana sumonia p̃elaga viowa lala monar imi viowa manene la vatanon nasup̃enena kiena yaru tai nap̃a yoko imi m̃alivi, nap̃a kiena kia “Yaru na kilaroen navisaluaena,” a yoko naga visakare Kristo amio li nelagaena lala.
Pol pisawal meraravania sape yaru la nap̃a aulo m̃aki nini monar asum̃alu m̃arera e kiela lelagaena lala, pe suri korena ga visae avane suri viowa la ve moki, pona aloge viowa manenea vap̃isi. A naga sape monar ayum̃ae ga m̃arera vena atol suri la nap̃a limala plasania e kiela maliena lala, sanap̃a naga amio yaru la nap̃a amiyum̃ae ke amio naga, la asum̃a akila kene, a monar akila luwe ga yum̃aena wo lala.
Komp̃asnen tusi la na nini
Visena p̃esa 1:1-2
Pol pisawal sape kekaran la pap̃isi 1:3-12
Pol pian la sape Yesu yoko wasup̃e si ve sanape 2:1-17
Pol pian la e p̃elaga kiena li nalelagaena lala 3:1-15
Visena maro 3:16-18
1
Visena na sumo
Yum̃aena 17:1P̃egas na li nalelagaena lala kiena ne Ntewa Arimata a kieta Sup̃e Yesu Kristo, nap̃a asike e kumali nene Tesalonaika, imimi telu Pol, Saelas a Timote, mekekara pap̃isi navitawe amiuena sina e m̃aki nini. Lemamiena a sum̃arena kiena ne Ntewa Arimata amio kieta Sup̃e Yesu Kristo sike amio amiu.
Pol siar kiena m̃aki e leniena na visaen potena
Sur tai nap̃a popon meyum̃aen silaga, monar mevisa potena van Ntewa vanon amiu kiamimi erau wo lala. A nanagane, mekekaran mesape meyum̃aen sanini, komin memloge ke kiamiu lologena lala, sane kiamiu naviawaena pam manene laa meta sane silaga, a amiu punu ga akekekaran amiu tap̃ena lala pimi keviu manene la. Naga nene po pap̃isi, ana pogos nap̃a mepa metelivi ke puna p̃egas nen li nalelagaena tap̃ena lala kiena ne Ntewa, memieluar amiu ke pap̃isi pan la. Mepisa meraravan ke pan la sane amiu ap̃ar ke p̃elaga m̃arera kiena li nasinekar lala, ana amiu apa ap̃arpoyo ke e yo m̃arera tai nap̃a kila kare amiu pap̃isi, ana pe akukulul re poli, kiamiu naviawaena pe mlor re nenaga.
Pogos nap̃a asum̃al ke m̃arera sanene, mepisu sane pogos nap̃a Ntewa kilologia amiu, naga kila mesmes ruru ga, komin nap̃a pisulup̃ar sane amiu ape yeririna la nap̃a tap̃atete aloru. Nanagane, naga pisulup̃ar rui nap̃a ap̃ar ke naloge viowaena lala komin kiena nasup̃enena, a siraunia yoko naga visu amiu atorokin vaen loyum̃a ea.
Naga, silaga miyum̃ae mesmes ga, a yoko kilamaran viowa van la nap̃a akila piowa pan amiu. Lala akila amiu akus naloge viowaena pap̃isi, ana naga yoko kila p̃isi, naga yoko iila amiu gar ne, a iila imimi m̃ena e nini nap̃a mepane ke sur lap̃asia. Pogos nap̃a tevisu pupia kapi tego ma e sinapane, tekilia tesape kila ke mrapa nap̃a Ntewa ligan lua Sup̃e Yesu ma e peni vitom tano e yomarava, amio kiena navisi m̃arera lala, nap̃a yoko wereplan ita vetan naloge viowaena lala na yomarava. Naga m̃alivi, yoko lip̃ere la nap̃a yepela mavin Ntewa, nap̃a yepela mavin logearen lologena wo kiena ne kieta Sup̃e Yesu.
Naloge viowaena kiena ne la nap̃a yoko akusia, yoko akokovio lue ga narui, yoko akilawo la tap̃atete nena asike amio Sup̃e pogos tai e yo nowo nap̃a kiena m̃areraena miyum̃aenia mon m̃aga. 10 E pogos nap̃a naga m̃alivi, yoko kiena yar wa lala ayeluar vap̃isi, la nap̃a amlelaga ea avisu naga sane po na po pap̃isi, ana amiu amio la akilia ataveve naga. Akilia akila sanene komin amlelaga e kiamimi lologena, ana li tap̃ena la nene, tap̃atete nena atavevea.
11 Mesum̃a mesitomveve m̃a sur la nene pano-o, kila imimi mom̃arera ruruia na lenwo amiuena silaga. Mepiun ke tan kieta Ntewa nap̃a iila amiu vena atorokin malena wa nap̃a naga pio amiyunia. Memlen ke sane kiamiu naliganarena wo la nap̃a sike e kiamiu sitomena vena taveveena, amio yum̃aena wo la nap̃a kiamiu naviawaena kilia kila, yoko Ntewa yum̃ae e kiena m̃areraena vena kila awar mrasa. 12 Memlen ke sanene vena ayeluar kia kiena ne kieta Sup̃e Yesu imi ve keviu likan amiu, a vena akapur manenea amio kiena p̃elaga wo lala. Visae akilia akila sanene vano-o maran taaga amio lemamiena wo kiena ne Ntewa kieta Sup̃e, nane Yesu Kristo, yoko wo na wo.

1:1 Yum̃aena 17:1