M̃aki Nap̃a Pol Siria Pa Pan
Li Nalelagaen Wa Lala Nae Garu
EPISAS
Visayuena Na Tusi Nene
Komp̃asnen suniena plas na tusi nini
Purp̃esnen sitomiena nap̃a Pol pisayuia e m̃aki nini nap̃a naga siria pan li nalelagaena lala garu Episas, nanini visena tai nap̃a siria teke marana na keviu taaga na vetokaki lualima [1:10], nap̃a pisayu na maplarena keviu kiena Ntewa. Pisape Ntewa sinenan sape suri la nap̃a naga kila, yoko aimi aviranar la lele taaga. Naga sinenan sape suri nae mae peni a nae yomarava yoko asikolia ga amio Kristo, nap̃a naga pe p̃arin suri makega. Pupia maplarena kiena Ntewa nene, naga miliganaria sape ve kiena yaru makega na yo punuga aimi aviranar la e p̃egas ve taaga ga e yomarava nini. Visae alelaga e Yesu Kristo, akilia akila sanene, a naga pisa ruru pa yeririna lala kiena Ntewa vena asiar nap̃a akila meraravan maplarena nene e kiela maliena.
E komp̃asnen m̃aki p̃esa nini, Pol pisayu mrapa nap̃a Ntewa arimata miyum̃ae ea vena kilaen yeririna makega aimi ave taaga. Naga pisayu p̃elaga nap̃a Ntewa mligan lua kiena yaru lala, a pisayu nap̃a e Yesu Kristo narina Ntewa, Ntewa piyewo la, a p̃ar plan kiela milamulena viowa ea, kila apimi amesmesu apo. A pisayu m̃ena nap̃a Ntewa mila Ninuna Wa pan kiena yeririna lala, vena kila meraravanen nap̃a yoko naga la sur la van la, sanap̃a naga pisaar sape yoko kila. E komp̃asnen m̃aki na lua, Pol pisa pan la nap̃a yoko aulo m̃aki nini, sape la monar akila meraravan nap̃a ave taaga amio Kristo, e p̃elaga nap̃a akilia asikol la ruru amio li nalelagaena tap̃ena lala.
Pol pis pan la e p̃akaiwa lala, vena kila meraravanen p̃elaga nap̃a yeririna kiena Ntewa lala asum̃a asikol ruru la ke amio Kristo. Naga pisape sum̃are naga sane tas tai, nap̃a Kristo naga pe p̃arunia, pona sane yum̃a tai, nap̃a Kristo naga pe kemrap̃e keyowo po na mrapun yum̃a nena, pona sane sira tai nap̃a Kristo naga pe wona.
Ntewa sinen sii manene yeririna na yomarava la pap̃isi, a yaru la apisu kilia sinesiena nene pim kome Kristo. Pupia sinesiena nene kiena Ntewa miyuri sitomiena kiena Pol, ana naga pisawal kiena lelagaena e Kristo e m̃aki nini. M̃aki nini kila meraravan p̃elaga kiena Kristo nap̃a sinen sii ita pap̃isi, mare vena ulplan ita, viyewo ita, sum̃a iila ita e kiena lemamiena, a kila ita temesmesu ruru nena ga e marana Ntewa.
Komp̃asnen tusi la na nini
Visena p̃esa 1:1-2
Kristo a kiena sum̃are 1:3—3:21
Malena viu e Kristo 4:1—6:20
Visena maro 6:21-24
1
Pol siar kiena visena pan la
Yum̃aena 18:19-21, 19:1Inu Pol, nap̃a Ntewa ga naga mligan inu vena neve yaru nalologonen Lologena Wo kiena ne Kristo Yesu, inu nesiri lum̃aki nini pim̃asu pan amiu, amiu li nalelagaena lala nae pupia pulkumali nap̃a Episas, nap̃a amiu apiawa m̃arera e Kristo Yesu.
Inu nemlenwo amiu ke nesape p̃isi na lemamiena a sum̃arena kiena ne Ntewa Arimata a amio m̃ena ga kiena ne Yesu Kristo kieta Sup̃e, sum̃a amio amiu.
Ntewa naga visa ruru ita e Kristo
Popon nap̃a ita teyeluar Ntewa, nap̃a naga Ntewa kiena ne kieta Sup̃e, Yesu Kristo, a naga pe Arimana m̃ena ga, vanon nap̃a ita, nap̃a tepe taaga temio Kristo, ana Ntewa naga kila po pap̃isi pan ita e navisa ruruena wo lala nae ma metava. Nanene naga sa nap̃a pogos nap̃a yomarava nini naga pere wa, ana Ntewa naga pisaar ita p̃isi rui vena ita teve taaga temio Kristo, vena ita teve kiena, a vena kieta malena ikik ruru wo e marana, nap̃a pe kororaki re e poli. Nanua sumo laa rui, kome pupia kiena sitomena, ana Ntewa naga mliganar ita vena kuslua ita sane narina lala, kome Yesu Kristo. Suri nene, Ntewa naga kila sane mesmesun e ya nap̃a naga pisu sape po, a naga kekaran m̃ena ga pap̃isi nap̃a naga kila. !Teyeluar Ntewa vanon kiena pupia lemamiena nene a vanon m̃ena ga nalakorenanena wo nene nap̃a naga mla korenan ga pan ita, nap̃a pimi kome narina nap̃a naga sitom pap̃isi!
Kolosi 1:14Tana ne narina nene mlau, ana vanon suri nena nene, ita nap̃a tepe taaga temio Kristo nene, Ntewa naga pure plan ita, nap̃a naga piewo kieta mlamulena viowa lala. !Lelaga p̃a, lemamiena kiena ne Ntewa e ita keviu manene pap̃isi, naga pa re laa na wa! Ntewa naga pe manmarua pap̃isi wa, a naga pisu kilale make suria, ana naga kekaran nap̃a tam̃an ita tekilia kiena sitomena tai nap̃a naga sane navisawanena tai pan ita sumo. Naga kila sitomena nene pimi merarava ruru e ita narui, a kiena sitomena nene, nayum̃aenen suri wo la ve moki imi m̃alivi ga e Kristo. 10 E sitomena nene narui na, Ntewa naga sikol ruru suri punu ga va lele taaga, nap̃a naga sii la sike ma e peni, a e m̃ena ga e yomarava nini, la aimi lele taaga vatanon Kristo, ana Ntewa naga yum̃aen ruru make suri punu ga torokin kiena sitomena nene, vano vano kilamake ruru ga e kana pog nena naapo.
11 Ana p̃isi na suri punu ga monar imi m̃alivi mesmesun nena ga nap̃a Ntewa naga sitom ruru ke pisape kila. Ana vena taveve kiena sitomena nene nanua sumo, naga pisaar imimi le Israel lala vena imimi meve kiena, nap̃a imimi meve taaga memio Kristo. 12 Imimi ne nanini, Ntewa naga mliganar imimi vena imimi nap̃a memligan p̃esan kiamimi sitomena m̃arera e Kristo, a visae sanene, popon imimi monar meieluar Ntewa silaga, komin naga po pap̃isi.
13 Ana amiu yeririna tap̃ena m̃ena ga lala, nap̃a pe ape le Yu re la poli, amiu amloge visena lelaga nene p̃isi rui, nanene Lologena Wo nap̃a amiu atol kiamiu natamaliaena e naga, a amiu amlelaga e Kristo p̃isi rui, ana amiu apimi ape yeririna kiena ne Ntewa p̃isi rui. A vanon nap̃a amiu na ape kiena, Ntewa naga mligan kana kile na suri nene tai e amiu, nap̃a naga mla Ninuna Wa pan amiu, sa nap̃a naga pisaaria. 14 A Ninuna Wa nene, naga sane komsus nen navisaarena na sumo kiena ne Ntewa e ita, vena ita tekilia ruru tesape metavan Ninuna nene, p̃isi na ita tokus lalimana punu ga ve kieta, nanene na e pogos nap̃a Ntewa naga wereplan yeririna lala ava puna, nanene na la ga nap̃a naga pul plan la p̃isi rui ana la ape kiena. !Ita teyeluar Ntewa, pe mias naga po pap̃isi!
Leniena Kiena ne Pol
15-16 Komin suri ne la nanene, silaga e kiau leniena lala, nesum̃a nesitom̃al amiu luen ga, a nepisa luen ga potena pan Ntewa vanon amiu. P̃elaga nene, nesiar e pogos nap̃a nemloge nap̃a amiu apiawa m̃arera ke e Yesu, kieta Sup̃e, a nap̃a asitom manene m̃ena ga nalelagaena wa tap̃ena lala, ana pimi tol nanagane, nesum̃a nemlen ke sanene. 17 Sila ga nap̃a nesum̃a ga nemlen ke pa Ntewa, nap̃a naga pe Ntewa kiena ne Yesu Kristo kieta Sup̃e, a nap̃a naga pe Arimata nap̃a pe naurarena keviu, nesum̃a nepiun ke tania vena naga ligan Ninuna na manmaruaena nap̃a Ninuna na kipianena van amiu, vena akilia Ntewa va ve keviu laa sane.
18 A nesum̃a nepiun ke tania vena naga vike kiamiu sitomena lala, vena avisu kilale kiena yomerarava, vena akilia suri nene nap̃a Ntewa naga pio amiu vanonia, a nap̃a kiamiu sitomena monar m̃arerania vena atol suri nena. Suri la nene, naga lalimana la nene nap̃a pe kiamiu, sa nap̃a suri wo la moki nap̃a Ntewa naga kila ruru sike na, naga pe kiena ne nalelagaena wa lala. 19 A amio m̃ena ga naga, monar avisu kilalea a monar akilia ruru pupia nam̃areraena kiena ne Ntewa, nap̃a naga sum̃a miyum̃ae ke e kieta malena lala, nap̃a ita temlelaga e naga. 20 Nanene naga nam̃areraena keviu ke ga nene nap̃a Ntewa naga miyum̃ae ea e pogos nap̃a naga pisirlua Kristo sum̃alu mali sina ga e marena, ana nap̃a siraunia, naga p̃ere naga pa mligan naga teke tano e kiena lepas marua ma e peni. 21 Nam̃areraena nene, naga pa laa metavan m̃areraena tap̃ena lala, amio m̃ena ga suri m̃arera tap̃ena lala, amio yerkawa tap̃ena lala, amio nasumonena tap̃ena lala nae ma e peni. Kia kiena ne Kristo naga mon manene laa metavan make kia tap̃ena lala, pe e re ga e yomarava nini poli, ana e m̃ena ga e yomarava tap̃ena nene nap̃a yoko imi. 22  Kolosi 1:18Ntewa naga mligan suri la punu ga asike vatano e lana ne Kristo rui, a naga mligan lua Kristo pa e kiena sum̃are wa, ana naga pe p̃arin suri la punu ga. 23 A kiena sum̃are wa nene, naga sane tasnena ne Kristo, nap̃a naga pule ruru e Kristo, a nap̃a Kristo ga rui naga pule ruru e suri punu ga e yo punu ga.

1:1 Yum̃aena 18:19-21, 19:1

1:7 Kolosi 1:14

1:22 Kolosi 1:18