M̃aki Nap̃a
SUT
Siriyuia
Visayuena Na Tusi Nene
Suniena plas na tusi nini
M̃aki kiena Sut, Sut siri e pogos nap̃a navisawalena a navianiena la moki asum̃aga nap̃a la asape amlelaga e Yesu, ana kiela vianiena la pe mesmesu re poli. Ana komin suri ne nanene naga pisa pan li nalelagaena lala, vena monar avisuar ruruia vena yaru la ne sanene ve akom re varaun la, vena akila la aloru. M̃aki na plas ga nini, kana sitomiena naga maran taaga amio m̃aki kiena Pita na lua, nap̃a sape li nalelagaena lala monar atarar p̃elaga na lelagaena nap̃a Ntewa mila panila m̃arera, nap̃a yoko sike sike luwe vano ve uro re.
Komp̃asnen tusi la na nini
Visena p̃esa 1-2
P̃elaga a vianena kiena navianena piowa, a kiela nakoaena 3-16
Visena na kilap̃egeen li na lelagaena lala 17-23
Visena maro 23-25
1
Visena p̃esia
Mat 13:55; Mak 6:3Inu Sut, nap̃a nepe yaru na yum̃aena kiena ne Yesu Kristo, a nepe wenla Semes, nesiri m̃aki nini pim̃asu. Nemligan pimi pan amiu yeririna la nap̃a Ntewa arimata pio amiu ape kiena rui, nap̃a naga sitom amiu pap̃isi, a nap̃a asike vatanon navisuar ruruena kiena ne Yesu Kristo. Kiau leniena nesape sineyeena, sum̃arena, a sitomena, la aim aule e amiu, asum̃a aim ave keviu manene laa silaga.
M̃aki nini na e lepas kiena ne la nap̃a apilon kare ke visena kiena ne Ntewa
Erau lala, sumo sineun nesape nesiri m̃aki tai van amiu vena visawalen sitomena lap̃asa e lepas na natamaliaena nap̃a ita punu tetolia, ana nanagane ga ne visena tai kom pun amiu pimi tol inu, ana nepisu sane monar nesiriyu suri tap̃ena nene narui.
Nemloge sane suri lap̃as pe po manene re poli, ana nesape nevisa van amiu aviawa m̃arera, am̃areran nap̃a atarar ruru kieta nalelagaena. Kieta nalelagaena nene, Ntewa mligan pitomi pan li nalelagaena wa lala nasumo e pogos ta rui, ana pe nakepuen re si poli pona pe naliganen re si tap̃ena mon metavan poli. Ana suri nap̃a nemloge, nepisu sane yaru la nap̃a apimi ap̃arpran amiu, la akepu ke kieta nalelagaena rui. La nene, pe mesmesun re awarpran amiu poli, apim vinau ga, pe akom re e pulutava poli, ana nanagane asike pun amiu rui. La nene ape nasinekareen kieta nalotena, la pe sinelan re Yesu Kristo nap̃a naga taaga pe Yerkawa a pe kieta Sup̃e. Ntewa pisape sanene, sape e kiena lemamiena, naga kekaran viewoen kieta mlamulena viowa lala, ana la nene apilopu ke sina ga kiena visena, asum̃a apisa ke asape visae sanene, akilia akila mlamulena viowa ya nap̃a la sinelania, pe pe sur re tai poli, yokorena Ntewa viewo la wo ga ne. Visena nene piowa pap̃isi, a la nap̃a asum̃a apisa ke sanene, Visena Wa pisaar kiela nakoaena nanua sumo rui.
Yeririna viowa la nene yoko monar atol nakoaena
Popon asitomyuli la p̃as nap̃a akila piowa sanene, ana Ntewa mla ruru nena nakoaena pan la. Suniena la nene apian ruru amiu e rui, pona sinemiu p̃esan yo rui, ana yoko nevisa si van amiu.
Nasumo, naga le Israel la nanua amiyum̃ae korena garu Isip. Ntewa tamalia pupia p̃egas nen yeririna la nene, p̃ere plan la sina ga garu Isip, ana siraunia, la mok liu nap̃a apilopu m̃asila pania, ana naga m̃e plan la amarmare.
A nalua, naga navisi la nap̃a asup̃es ma e peni. Ntewa mligan la e yo wo tai nap̃a mon meta rui, ana pe sinelan re poli, sinelan asape akus ke sina ga lelena, ana kila sanene narui naga piar la e sen lala, nap̃a tap̃atete akekapil vetan la pogos tai. Naga kila lelela tap̃ena e yemalolo, kuan plan la apa asike ea asum̃a vano-o tol pupia nakoaena e Legiena Maro.
A natelu, naga le Sotom lala amio le Komora lala, amio yaru tap̃ena lala na pulkumali la nap̃a lavisin la. La m̃ena ga sa ke ga navisi la nene, kiela sitomena la pa laa metava. Pe ataveve ruru re p̃elaga mesmesu nap̃a Ntewa mligan sike e ita poli, ana asum̃a akila ke ga nap̃a yerm̃ene pa p̃ere ke sina ga yerm̃ene, ana nasinenanena na kororak la ne sanene keviu manene la pu la silaga. Ana monar tesitom ruru ya nap̃a pimi m̃alivin la nene. Pupia kapi kekan la, ana asum̃a atol ke nakoaena nene na wa e kapi tap̃ena nap̃a ve vito re tano pogos tai.
Yaru viowa la nene la apano-o apiowa manene laa
Ana yaru viowa la nene nap̃a apim asike amio amiu, la m̃ena nene akila ke mlamulena piowa sa ke ga. Asum̃a apisu ke sur viowa lala e kiela m̃eniena lala, ana ya nap̃a la apisuia, sinelan asape akila. Akila suri piowa la e tasnela lala, akovenlua ga visena kiena yaru nap̃a sape visli van la, a asum̃a apitalia kare ke nam̃areraena wo tap̃ena la nap̃a tap̃atete tevisuia. Nakilol 12:7Ana nam̃areraena tap̃ena la nene pe nakirakiraen re nena amio poli. Tekilia tevisu nap̃a P̃arnavisi M̃aikel, pogos nap̃a pepeyu ke amio Yermare, sape lalua nene ane yoko kus tasnena ne Mosis, ana pe pis re piowa pan poli. Pona tesitom ke tesape naga popon visa visena m̃arera pona visena na sinekarena lala van yo, ana naga pe pisa re poli, pisa ga pisape “Ntewa Namava yoko vis van ko na wa.” 10 Ana yaru la nene, apis piowa a apisin sinemimiena e suri punu ga. Suri la nap̃a akilia pona sur nap̃a pe akilia re poli, ana la apisayu kare pa piowa ga. Kiliaena nap̃a la atolia, maran taaga ga amio kiliaena kiena ne suri mali, nap̃a suri ya nap̃a mloge sape kila, po pona piowa ga, ana kila ga narui. P̃elaga piowa la nap̃a asum̃a akila ke nene, kila sane kiela vianena lala pe na visokanen ga, pe mesmesu re poli, tap̃atete nena sum̃alu.
Yaru viowa la nene akila kare yum̃aena na sum̃are lala
11 La asum̃a amlulu ke mrapa namarena nene nap̃a yaru nene Ken mlilu nanua sumo, komin nap̃a naga sinen kar wenla. Ana yaru viowa la nene amligan la asike m̃ena e yo viowa nene nap̃a Navisawalena Pelam̃a mligan naga se sumo, komin naga pisa visena nap̃a pe mesmesun re vena tauluen kilavaru e poli, ana kiena visena kila yeririna kiena ne Ntewa lala apa amlotun ntewa tap̃ena. A ta sina, amloru apito akovio e pulus nen porotano nap̃a Kora nasumo pito kovio ea, na nene e pogos nap̃a porotano nap̃a naga sum̃alu sike ea purp̃aia, komin nap̃a naga kawe visena kiena ne nasumonena nap̃a Ntewa naga mliganaria.
12 A pogos nap̃a aim lele taaga vena kilaen kinanena naviranaren kiamiu sinewo, ana la nene asike sane piam̃e tai nap̃a tapolou m̃eke vatanon sive, nap̃a visae waa va la lavisinia yoko va velan ga m̃eke ea. Akila kare ga kamiu kinanena la nene, nap̃a akinan kar ga pap̃isi, amun wii pano-o akilalu p̃arila, am̃aaga pap̃isi, a pe asitom re yaru tap̃ena poli, pe asitom re sur ta poli.
Yaru la ne sanene sa ga lul nap̃a lagi kus pa p̃aro ga, pe mligan ruru re kana yua pitomi kove kata lokove poli. La sa ga laki tai nap̃a atelua mon m̃aga menunu, vanon pe p̃ar re mras poli. 13 La sa ga pupia sive nap̃a p̃an wowoia kuan kana sirpup amio lakee pe kororaki ga pa sike ura. La sa ga verue nap̃a mlai e sinapane, nap̃a asu yam plas ga p̃isi na akokovio make sina, apa asulue e pupia pupumalo na yemalolo.
Navisawalena Inok nasumo naga pisayu yaru la ne sanene rui
14 Asitomyuli m̃ena visawalena tai kiena ne yermarua Inok nanua susumo laa rui, nap̃a naga molue kome lus olua kiena ne Atam. Naga pisayu ke yaru viowa la ne sanene narui, nap̃a naga pisa sanini, pisape “!Avisuaria! Yoko Ntewa Namava vitom amio kiena navisi wa la ve tenario, 15 vena lip̃ereen yaru viowa na kilaen mlamulena nap̃a pe amlogear re naga poli. Yoko naga la nakoaena van la komin kiela yum̃aena naviowaena na p̃arm̃arera, a komin kiela visen viowa na sinekar la nap̃a akoven e marana.”
16 La nap̃a apim asike pumiu, visena nene torokin la nenaga, vanon la ape yar na vis mumuena, la ape yar na kaween visena e sur punu ga, la ape yar la nap̃a sinelan la ga, a la ape yar na vilavenen visaen pupia visena lala. Ana visae sinelan atol sur tai pumiu, monar avisuar ruru la, vanon la ape yar na visen kiki a ape yar na visruruena m̃ena ga.
Nalologena la m̃ena apisayu yaru la ne sanene
17 Ana amlilu kiau erau lala, popon asum̃a asitomyu m̃ena ya nap̃a nalologena lala kiena ne Sup̃e Yesu Kristo apisape yoko imi m̃alivi na wa. 18  2Pit 3:3Asum̃a apisa ke pan ita apisape “E pogos maro, yoko yar la avitalia lele kare yum̃aena kiena ne Sup̃e amio kiena yeririna lala. Yoko akila p̃arila, akila ga ya nap̃a kiela nasinenanena viowa la sinelania.” 19 Yaru la ne sanene la asape kiela p̃egas ga naga po, asape la ga amiyum̃ae ke e Ninuna, ana sineun nesape nevisawal van amiu nesape la amiyum̃ae ke ga e sitomena na yomarava nini, Ninuna Wa pe su re nena e la nene poli.
Visena na iilaaren li nalelagaena lelaga lala
20 Ana amiu, kiau erau lala, popon kiamiu yum̃aena e kieta lelagaena wa naga sum̃a m̃arera lilue va metava. Monar alen silaga e nam̃areraena kiena ne Ninuna Wa. 21 Aligan ruru amiu asu luen ga vatano e sinesiena kiena ne Ntewa, a ava ruru amiu asum̃a avisu ga Sup̃e Yesu Kristo, vano-o nap̃a naga, e kiena sineyeena, wereplan amiu ava e malena na pe luas re poli.
22 Yaru nap̃a sitom p̃ele ga, aiila naga vena kiena sitomena imi m̃arera sina. 23 La moki na sanene asum̃a e is nen kapi, lavis akekapil avito e narui, ana avitap̃ilin aure plan la, atamalia la. Popon sinemiu ye yaru lala, ana lap̃as nap̃a apiowa laa sane, amaraun la towe m̃a ga. Kiela mlamulena a kiela namnamena, tol make ga kiela malena a kila kare kiela p̃elaga punu ga, a sum̃a e tasnela make ga, a monar ve ave erau manene re amio la, alon la towe m̃aga.
Visena maro: Leniena na yeluaren Ntewa
24 Ana teyeluar Ntewa, nap̃a naga kilia tarar ruru ita vena ve telor re, vano-o naga were ita teva tesum̃alu tese e kiena naurarena wa, nap̃a kieta malena ikiki ruru wo e marana, a tetol pupia kekarena. 25 Memieluar ko Ntewa na mava, nap̃a ko ga taaga ope Natamaliaena. Mepisirilua kiom̃a kia, komin nam̃areraena a puriukawaena a nasup̃eena naga pe kiom̃a ga. Memieluar ko pimi kome Yesu Kristo kiamimi Sup̃e, siar e pogos la nakonua rui, pimi tol nanagane, vano-o ve uro re, sanene.

1:1 Mat 13:55; Mak 6:3

1:9 Nakilol 12:7

1:18 2Pit 3:3