Lologena Wo Kiena Ne
Yesu Kristo Nap̃a
MAK
Siriyuia
Visayuena Na Tusi Nene
Komp̃asnen suniena plas na tusi nini
Tusi nini, “Lologena Wo Kiena Ne Yesu Kristo Nap̃a Mak Siriyuia”, naga siari e visena tai nap̃a sape lologena wo nene, naga lologena wo kiena Yesu Kristo, narina Ntewa. Mak kilologia nap̃a Yesu pe yaru na yum̃aena kiena ne Ntewa, a kiena visena m̃areraena sike ea. Tekilia tevisu kiena m̃areraena pogos nap̃a piyan ke yeririna lala, a m̃eneplan m̃ena yermare lala, a nap̃a warplan milamulena viowa kiena yaru lala. Yesu pisawal kiena kia tai, sape naga Narina Yeririna, nap̃a naga pimin tam̃an kiena maliena vena warplanen milamulena viowa kiena yaru lala, vena akilia aure matan nalogeviowaena, yepela melala.
Mak pisayu manene yum̃aena kiena Yesu pa laa sane, amio kile lala nap̃a naga myum̃aenia, taulu nap̃a pisayu kiena visena lala.
E tusi nini, Mak pisayu p̃esan Yoane Nakeena amio kiena yum̃aena, a nap̃a Yoane kee Yesu. Siraunia, pisayu nap̃a Yermare tap̃ali Yesu. A siraun m̃ena suniena plas na visena nene, naga pisayu yum̃aena kiena Yesu la narui nap̃a kila ruru yaru la nap̃a amai apimi apowo sina a nap̃a naga piyan ke yeririna lala. Pogos nap̃a Yesu kila kiena yum̃aena lala, silaga kiena nalogena la asum̃a akilia ruru naga amio kiena p̃elaga lala pa laa sanene.
Ana e pogos nene, yaru lap̃as pe akekaran re Yesu poli, sinela kar Yesu pap̃isi. Marana na maro la na tusi nini apisayu malena kiena ne Yesu e kiena legiana olua na maro e yomarava nini, a pupia suri nap̃a pisayuia, nane kiena marena, a nap̃a mali sina.
E marana na keviu 16, yaru moki asitom asape Mak naga siri tusi nene tol ga marana na ve tokaki orelu, ana marana na ve tokaki la ne siraun nene, pona yaru tap̃ena naga siria yo.
Komp̃asnen suniena la nap̃a sike e tusi nini
Yum̃aena kiena Yoane Nakeena 1:1-13
Yum̃aena kiena Yesu garu Kalele 1:14—9:50
Yesu molue Kalele pa Yerusalem 10:1-52
Legiana olua na maro kiena Yesu nap̃a kila kiena yum̃aena Yerusalem, a yo make la nap̃a lavisin Yerusalem 11:1—15:47
Yesu mal sina 16:1-8
Yesu pimi m̃alivin kiena nalogena lala a naga pa mae peni 16:9-20
1
Yoane Nakeena sike e yokorena pisawal ke visena kiena ne Ntewa
Na nene Lologena Wo kiena Yesu Kristo nap̃a narina Ntewa. Suniena na Lologena Wo nini siar e Yoane Nakeena, sa nap̃a Visena Wa kiena ne Ntewa pisayu naga konua rui e visena tai nap̃a Navisawalena Aisea pisawalia, nap̃a Ntewa pisa pisape
“Naga pe yaru tai nalologonen kiau visena,
nap̃a nemligan naga sumon ko, pe na kilaruruen mrapa lala kiom̃a mekiki ruru wo. Mal 3:1
Ana naga sum̃a piovion ke e yokorena, piovion ke pisa ke pisape
‘Amiu na monar akila ruru mrapa lala kiena Sup̃e Ntewa, amesmes ruru wo,
vena naga kilia yali ea imi kate e kiamiu malena lala.’ ” Ais 40:3
Sanene narui, Yoane Nakeena pimi kate e yokorena lepas nap̃a Yutea, ana mlologon ke visena kiena ne Ntewa pan yeririna lala. Naga pisawal ke pan la pisape “Amiu monar avilopu amiu e kiamiu mlamulena viowa lala, aimi, vena nekee amiu e wii nakeena, p̃isi na Ntewa viewo amiunia.” Ana p̃isi na yeririna la moki nae Yerusalem amio nae pulkumali tap̃ena e lepas nap̃a Yutea, la apa amiyagogan Yoane, ana la apisa plan ke kiela naviowaena lala pania, ana naga kee la e wii nap̃a Yortan.
Ana pogos nap̃a Yoane Nakeena sike e yokorena sanene, naga kila sa ga yermarua navisawalena tai na konua rui nap̃a Elaisa, sa nap̃a pe miyen re kulsota la nap̃a po poli, ana m̃ana kulkota ape ga e vilulus nen sur mali tai nap̃a kiena kia kamel, ana kulka na m̃ep̃ena amiyum̃aen e narin kulus nen puluk tai. A kana kinanena e yokorena nene, naga kurpo ga ne amio kopululus nen lago na yom̃arua, nap̃a kiki sane purutevi. Ana pisaar pan yeririna lala, pisa pisape “P̃isi na yar tai, nap̃a puryuna m̃arera taulunu, naga yoko siraun inu imi. Yar nene, naga to laa metavan inu, in na pe netorokin re poli nap̃a neulounia neyen plan kiena kulus nen lana, pona nekila si yum̃aen tai ne sanene vania. In na nesum̃a nekee amiu e ga e wii, ana yoko naga kee amiu e Ninuna Wa.”
Yoane kee Yesu
Matiu 3:13-17; Luk 3:21-22
Ana Yesu mligan pulkumali nap̃a Nasaret, e lepas nap̃a Kalele, pimi e lepas nap̃a wii nae Yortan, ana Yoane kee e wii nene. 10 Ana pogos nap̃a kee pae Yesu, Yesu sum̃alu, molue e wii pa metava, ana veraga ga ma e peni pietava pania, naga m̃al Ninuna ne Ntewa pitomi ke tano sa ga manu nap̃a lom̃e, pitomi mesmes ga koan te naga. 11  Mat 3:17, 12:18; Mak 9:7; Luk 3:22Ana lala amloge Ntewa nae ma e peni pis pitomi, pisape “Ko, ko ga taaga ope naruu wawa, ana nepinaia ko pap̃isi. Sineu si ko, nekekaran ko pap̃isi.”
Yermare tap̃ali Yesu
12 Ana e pogos m̃a ke nene, Ninuna Wa p̃ere Yesu naga taaga pa laa perina sane e yokorena, 13 ana Yesu sum̃a e nene tol legiena lualima yam vari, nap̃a Yermare tap̃ali naga pap̃isi. Yesu sike amio sur mal tetan lala e lele nene, ana navisi kiena ne Ntewa lala apimi apisuar ke naga.
Yesu siar kiena yum̃aena garo Kalele
Matiu 4:12-17; Luk 4:14-15
14 Ana siraunia, apim atarar Yoane Nakeena, ap̃ere pa akotawea e yum̃a naloge viowaena. Ana pogos nap̃a Yesu mloge lologena nene, petan yo p̃asup̃e pato si lepas nap̃a Kalele, ana siar e pogos nene, naga mlologon Lologena Wo kiena ne Ntewa.
15  Mat 3:2Ana pogos nap̃a naga mlologon ke, pisa ke sape “Nanagane na, Ntewa kilia sane pe pog mesmes nap̃a monar avilopu amiu narui. Navesup̃enena kiena ne Ntewa naga pimi ke pun amiu narui, monar avilopu amiu, alelaga e Lologena Wo nini.”
Yesu pio yar na wereen ika la vari
16 Ana siraunia, Yesu naga sum̃a mialoro ke e is nen pupia lapa nae Kalele, m̃al yaru la lua nawereen ika, nane Saemon amio wenla Antru, lalua asum̃a ap̃ere ke kiela lilivi. 17 Ana Yesu pisa pan la, pisape “Amiu lua aim atavevenu. Yoko nekila amiu ave li nawereen yeririna lala aim ave kiau.” 18 Ana veraga ga lalua nene amligan kiela lilivi lala, ataveve Yesu.
19 Ana Yesu mial pali laa sane, kirawal narina ne Sepeti la luoka, nane Semes amio wenla nap̃a Yoane. Lalua atotano ke e pulus nen kiela waa, akila ruru ke kiela lilivi lala. 20 Ana pogos nap̃a Yesu kirawal lalua nene, pio la, vena la m̃ena ataveve naga, ana asum̃alu, amligan arimala Sepeti naga m̃eke e waa amio kiena yaru nayum̃aena lala, lalua ataveve Yesu.
Yesu pilelua ninuna viowa tai
Luk 4:31-37
21 Ana Yesu amio kiena yaru lala amial apa atol pulkumali nap̃a Kapeneam, ana e Legiena Wa, apa e yum̃a nalotena, ana Yesu naga pian yeririna lala e Visena Wa kiena ne Ntewa. 22  Mat 7:28,29Ana la nap̃a amiyagogania amilan pap̃isi, komin nap̃a amloge navianena kiena ne Yesu naga pe tap̃ena, pe sa re navianena kiena ne kiela navianena la poli, komin Yesu naga kiena urmi po, puriukawaena kiena ne Ntewa teke ea.
23 Ana e pogos nene, yaru tai nap̃a ninuna viowa teke e naga sike amio la, 24 kila yar nene, naga m̃am̃aaga kare ga pap̃isi, naga pis pa Yesu, pisape “?Yesu nae Nasaret, kiom̃a ya ne teke e imimi? !Po ko na opimin osape okila kare imimi! In na nekilia ko pa rui, ko na ope Yar Nowo Wa kiena ne Ntewa.”
25 Ana Yesu pis m̃arera pan ninuna viowa nap̃ane, pisalup̃ar pania, pisape “!E, ko na ve ovis re! !Oure vetan yar nene nanagane ga ne!” 26 Ana ninuna viowa nap̃ane kila yepen yar nene miokamarmare, m̃aaga keviu yam si tai, p̃isi na molue petania pure pano.
27 Ana yar la nae yo nene amilan sur nene pap̃isi, asum̃a apisasayu ke Yesu, asape “?E, sanape na sanene? ?Navianena viu si tai nene, pona yar ne? Yar nene, naga puriuna kawa pap̃isi ne, pis ga pan ninuna viowa lala, ana amlogearia.” 28 Ana komin sur ne la nanene narui, akekarania, apisa ruru kia wo kiena Yesu pa e yo lala pa p̃ar punu yo punu ga e lepas nae Kalele.
Yesu kila ruru anenane wona Saemon Pita, amio yeririna tap̃ena si lap̃asia
Matiu 8:14-15; Luk 4:38-39
29 Ana Yesu amio yaru ne la nini, Semes amio Yoane, a Saemon amio Antru, lala amolue petan yum̃a na lotena, apa e yum̃a m̃ana ne lalua nene Saemon amio Antru, nanene e pulkumali m̃a ke ga nap̃a Kapeneam. 30 Ana e um̃a m̃ana lalua nene, anenane wona Saemon naga mai m̃eke ea, yepena pisusun, momalio ke e m̃ana tog, ana lalua apisawal pa Yesu. 31 Ana Yesu pa tarar limana sira marua nene, tarlua tom̃alu e m̃ana tog, ana yepena pimi manin sina, naga sum̃alu, pa piran kala kap.
32 Ana e m̃a nena e legiena nene ko yepekilavi, pogos nap̃a Legiena Wa p̃arovia, sane mrae pito kovio pa rui, yeririna lala ap̃ure yar la nap̃a amai, a la nap̃a yermare la asike e la, apim pu Yesu, 33 ana la moki manene la, sa nap̃a lavisi la punu ga nae kumali nene apim asum̃alu e mratava na yum̃a nene. 34 Ana Yesu kila ruru yeririna la moki nap̃a amain inanena tap̃ena lala, a m̃ene plan yermare la moki petan yar lala, pisawo yermare lala sape ve avisa re si sur tai, komin akilia pa rui sane naga pe Navisaarena kemua lelaga kiena ne Ntewa.
Yesu mlologon ke e yo lala lepas nae Kalele
Luk 4:42-44
35 Ana kolulagi, pogos nap̃a lakaporo pe kokoreko re poli waa, Yesu sum̃alu, naga taaga mial petan um̃a, ana pa e yo m̃ano tai, mlen pa Arimana. 36 Ana siraunia, yeririna la apimi akale si naga um̃a, ana Saemon la am̃a re si naga poli, la apa akalea. 37 Lala akale m̃a pano-o, am̃al naga e yo nap̃ane, apisa pania, asape “Yeririna tap̃ena la moki apimin akale ko ke.”
38 Ana Yesu pisape “Ee, nekilia m̃a ga. Ana peraga, monar teva m̃ena ga e pulkumali tap̃ena lap̃as nap̃a sike ga waa, vena nekilia nelologon m̃ena Lologena Wo nene van la. Sur ne na nene, in na nepetan ma ne nepitom nesike e yo nene.”
39  Mat 4:23, 9:35Ana p̃isi na Yesu pato mialoro ke e yo punu ga garo Kalele, mlologon ke e yum̃a na lotena kiena le Yu lala, pile plan ke m̃ena yermare lala moki petan yeririna lala.
Yesu kila ruru yaru tai nap̃a leperosi se yepena miania
Matiu 8:1-4; Luk 5:12-16
40 Ana yaru tai nap̃a leperosi sike e yepena pimi puna Yesu, kinai tano puna, piun m̃areran tania, pisape “Awis, visae ko na otam̃an ga, nelelaga sane ko ga okilia okilarurunu, neikiki sina.”
41 Ana Yesu sinena miye manene yaru nap̃ane, naga pe maraun re sape visae tol lae naga vanon kiena inanena, ana naga mligan limana te naga, pisape “Inu netam̃ania, nanagane monar yepem̃a ikiki sina.” 42 Ana veraga ga yepena miania, leperosi nene p̃isi petan yepena, naga mekiki sina. 43-44 Ana Yesu m̃areran pania, pisa pisape “Omloge ke ne, ovano ve ovisawal re suri nene wa, ana nanagane ga ne ova okom puna yaru wa vena naga kilia visuveve yepem̃a. P̃isi na monar ova okila lotena va Ntewa a okila m̃ena kup̃ap̃aena na ikikiena nene nap̃a Mosis pisa, sape yaru monar kila vanon sur na sa nene, ana p̃isin sur nene, yar wa kilia visawalia sape nanagane na leperosi naga p̃isi.” Ana Yesu pitetalia naga pano.
45 Ana pogos nap̃a yaru nene pano, pa pisayu sur la nene pan yeririna lala punu ga, kila sane visena nene pa p̃ar punu yo, pano-o kila sane Yesu pe mial re si pa loyum̃a e pulkumali tap̃ena la poli, komin visae vano, yoko yeririna la ve moki aiminia. Naga sum̃a ga perinan pulkumali lala, ana yeririna lala asum̃a apetan ke kiela pulkumali lala, apimi puna.

1:11 Mat 3:17, 12:18; Mak 9:7; Luk 3:22

1:15 Mat 3:2

1:22 Mat 7:28,29

1:39 Mat 4:23, 9:35