Ka An-anayan no Sulat ni
Huan
Tongod to Soini no An-anayan no Sulat ni Huan
Si Huan no suguanon ni Hisu Kristu ka nigsulat to soini. Malasi nigdumaruma si Huan ki Hisus no kai pad sikandin to tano. Di to pogsulat ni Huan, buyag on sikandin. No nigsulatan din ka mgo nigtuu no dio to agad hondoi no mgo lunsud to ugpaan to Malintok no Asia.
Ian to nigsulat si Huan kandan su duon mgo otow no og-anad to kono no litos tongod ki Hisu Kristu. Sikandan, waro nigtokod to si Kristu, nohimu no otow no duon tu-tuu no lawa no ogkoiling to lawa ta. Woy nig-anad sikandan to kono no Im-imanan to mgo Koot-otawan sikandin no ogkohingaranan ki Kristu. Woy songo nig-anad sikandan to kono og-awoson no og-ongkoran ta ka mgo batasan ta no maroot.
Sikan ian to duon impatokod ni Huan to mgo nigtuu oyow ogkataga sikandan ko tu-tuu ian to nohimu sikandan no mgo anak to Magboboot. Woy duon impatokod din to oyow ogkataga ran ko tu-tuu ian no sakup to Magboboot ka mgo otow no og-amut woy ko og-anad kandan. Woy duon pad impohitaga ni Huan kandan oyow ogtokoron dan ka agad hondoi no ig-anad to mgo otow, ko dio ogligkat to Gimukud to Magboboot woy ko ogligkat to mgo otow woy ko busow no sakup ni Satanas. Woy innangon ni Huan to og-awoson to ogparakdakoloy ki to goinawa ta.
Ka Ignangon to Soini no Sulat
Ka kabinunsuran to ignangonnangon ni Huan 1:1-4
Ka otow no og-ugpo to kaawangan woy ka og-ugpo to karusiloman 1:5 – 2:29
Ka batasan no oglitos to pogtuu ta to Magboboot 3:1-10
Ka pogparakdakoloy to mgo nigtuu 3:11-24
Ka igpatokod ta to tu-tuu woy ka ubat no nangnangonon 4:1-6
Ka dakol no goinawa to Magboboot kanta woy ka igparakdakoloy ta to mgo nigtuu 4:7 – 5:5
Ka immalogot to Anak to Magboboot si Hisu Kristu 5:6-12
Ka igpohitaga to mgo nigtuu to ogpamminog to Magboboot kandan 5:13-21
1
Ka Kinagian no Ogbogoy to Kouyagan
Soini ka igsulat ku kaniu tongod ki Hisu Kristu no ian ogngaranan to Kinagian.* Ian to nighingaranan si Hisus to Kinagiansu sikandin ka lagboy no igpohitaga kanta to Magboboot.
Duon tahan si Hisus no waro pad nohimu ka soini no kalibutan. Di sikanami no mgo suguanon din, nigdinog koy to kagi rin woy namolmologan noy on ian to pogpitow noy kandin, woy songo nakagongon koy to lawa rin. Si Hisus ka ogpohitaga kanta to pogkouyag no nigligkat to Magboboot, No si Hisus dod ka kouyagan no impohitaga kanami. Sikandin, dio tahan nig-ugpo to Magboboot no ian Amoy ta di nighondiid to kanami. Nigkita noy on sikandin no ian ka ogbogoy kanta to sikan no kouyagan ta. No sikan ian to ogpakamalogot koy to sikan no kouyagan no waro katamanan no impohitaga to Magboboot kanami. Ian to ignangonnangon noy kaniu ka sikan no nigkita noy woy to nigdinog noy su oyow ogpakaamut kow kanami to sikan to maroyow no pogdumaruma noy to Magboboot woy ka Anak din no si Hisu Kristu. Ka dangob no tuud noy to ogsulat kaniu su oyow ogdakol on ka igkarago tanow.
Ka Pog-ugpo ta to Kaawangan
Soini no nangnangonon noy kaniu, nigligkat dio ki Hisus. No ka innangon din kanami no songo ignangon noy kaniu tongod to Magboboot to waro tagu no agad nokoy no maroot dio to kandin. Tibo dio to kandin, kaawangan. Sikan ian, ko maroot ka mgo batasan ta, ian ogkounawaan to oghipanow ki rod to karusiloman, no kono no tu-tuu ko ignangon ta to duma ta to, “Maroyow ka pogdumaruma ku to Magboboot,” su ubat do duon ka ogkagion ta, no ka mgo batasan ta, waro mokounug to tu-tuu ian no nangnangonon. Di ko oghipanow ki dio to kaawangan unawa to Magboboot no tahan nig-ugpo to kaawangan, ogmaroyow ro ka pogdumaruma tanow, no ka langosa ni Hisus no ian Anak to Magboboot ka iglinis to goinawa ta oyow ogkaawo on ka mgo salo ta.
Ko ogkagi ki to, “Wa man salo ku,” og-ubatan ta ro ka kanta no goinawa, no ka tu-tuu no nangnangonon, waro nig-ugpo to goinawa ta. Di ko ignangon ta to Magboboot ka mgo salo ta, ogpasayluon din ka salo ta. Ian su maroyow ka Magboboot no ogkasaligan ta sikandin to og-awoon din on ka agad nokoy no maroot no nakatagu to goinawa ta. 10 Di ko ogkagi ki to, “Waro a makasalo,” ogkounawa to oghimuon ta ka Magboboot no ubaton su wa ki nigtuu to kagi rin tongod to duon salo ta.

*1:1 Ian to nighingaranan si Hisus to Kinagiansu sikandin ka lagboy no igpohitaga kanta to Magboboot.