Ka An-anayan no Sulat ni Pablo ki
Timoteo
Tongod to Soini no An-anayan no Sulat ki Timoteo
Si Timoteo, nigligkat to probinsia to Malintok no Asia. Ka inoy ni Timoteo, Hudiu, di ka amoy rin, Ginirigu. Nigtuu on si Timoteo ki Hisus su nigdinog sikandin to innangonnangon ni Pablo no nigpanumbaloy si Pablo dio to kandan. Pogkalugoy, nigdumaruma si Timoteo ki Pablo no nigbulig kandin to pog-alap-alap din to Maroyow no Nangnangonon tongod ki Hisus dio to agad hondoi no lunsud no dio to kandan. Sikan ian, dio to goinawa ni Pablo, nounawa ko si Timoteo ka anak din lagboy.
Ko diad on woy si Pablo to lunsud to Episu, niggalat din si Timoteo dio to kandan oyow ogka-anad din ka mgo otow no nigtuu ki Hisus no dio to Episu woy ka marani no mgo ugpaan. Ko nokouma on si Pablo to ugpaan to Masidunia, impaalap din ka soini no an-anayan no sulat din ki Timoteo. No to soini no sulat, innangon din ki Timoteo to og-awoson to ogsaparan din ka mgo otow no og-anad to nangnangonon no kono no tu-tuu. Woy innangon din kandin ka batasan no og-awoson to mgo otow no ogkaalam din no mgo pogbuyagon to mgo otow no nigtuu on ki Hisus. Woy innangon dod ni Pablo ka batasan no oglitos no oghimuon to mgo talagbulig kandan woy ka litos to mgo boi no asawa to sikan no mgo talagbulig.
Ka Ignangon to Soini no Sulat
Ka kabinunsuran to ingnangonnangon ni Pablo 1:1-2
Ka batasan no litos no oghimuon to mgo pogbuyagon woy ka mgo talagbulig kandan 1:3 – 3:16
Ka duma no innangon ni Pablo tongod to talabau ni Timoteo 4:1-6 woy 21
1
Ka Batasan no Oglitos to mgo Otow no Ogtuu
Ka soini no sulat, ogligkat kanak no si Pablo, no suguanon a ni Hisu Kristu su nigbobootan a to Magboboot no talagpangabang kanta. Woy nigbootan a rod ni Hisu Kristu no ian im-imanan ta. Igpaalap ku sikoykow, Timoteo, no ogkounawa ka to lagboy no anak ku to pogtuu ki Hisus. Ogbuyu a to Magboboot no Amoy ta woy si Hisu Kristu no Lagboy no Igbuyag ta oyow ogbuligan woy ogkohoy-uan ka woy to oyow ogbogayan ka ran to maawang no goinawa now.
Ka Bohog ni Pablo Tongod to Ubat-ubat no Pog-anad
Timoteo, doromdoma nu ka innangon ku koykow nokani no nighondio a to Masidonia, to og-awoson to dio ka pad og-ugpo to lunsud to Episu oyow ogkasaparan nu ka mgo otow no og-anad to tinuuan no kono no tu-tuu. Woy nangoni nu sikandan to oyow oglingawan dan on ka mgo nangnangonon no waro pulus woy ka ogpalista to mgo ngaran to mgo kaap-apuan dan ko hontow buwa, su ian do ogkoumaan to sikan ko ogpakatag-an do duon sikandan ko hondoi longod ka tu-tuu ian no nangnangonon no ogmaal-ap-apuloy on. Ka sikan, kono ogpakabulig ko nokoy ka igpasabut to Magboboot kanta no ogligkat to pogtuu ta kandin. Ka tuud ku to soini no igpasapad ku kandan su og-awoson no ogdakolon dan ka goinawa to duma ran no ogligkat to maawang no goinawa ran woy to waro salo dan to Magboboot, woy ogligkat dod to pogtuu ran no kono oglimanglimang. Ian su duon mgo otow no nakasuwoy to sikan no in-anad noy no ogmaal-alukuyoy on to waro pulus. Agad to ogkoiniatan dan no ogpang-anad to Balaod no inggalat dongan ni Moisis di waro dan sabuti ka ig-anad dan woy ka lagboy no igpangbaghot dan.
Nataga ki to maroyow ka sikan no Balaod no inggalat ni Moisis ko kono oghalinon ka tu-tuu no lituk din. Di songo nataga ki to, ka Balaod, waro nohimu no igtambag to mgo otow no maroyow so batasan dan, di ian nohimu oyow ogkoudlingan ka mgo otow no kono ogpaagad-agad woy ka oglop-ang to Balaod, unawa to mgo otow no kono ogtuu to Magboboot, woy ka makasasalo woy ka kono ogtahud kandin woy ka oghimatoy to inoy woy ko amoy ran, woy ka ogpambunu 10 woy ka ogpanlibug, woy ka ogmool-olinoy, woy ka ogmandakop, woy ka mgo ubaton, woy ka mgo otow no nangon to kono no ogmalogot, woy ka agad hontow no oghimu to agad nokoy no kono ogkaayun to tu-tuu ian no tinuuan. 11 Ka soini no in-anad ku, nigligkat to sikan no Maroyow no Nangnangonon no impatalipun to Magboboot kanak. Sikandin ka mabogbog no litos to ogsayoon ta.
Ka Igkarago ni Pablo to Pogkohoy-u to Magboboot
12 Ogsayoon ku si Hisu Kristu no Lagboy no Igbuyag ta no nigbogoy kanak to dayagang to oyow ogpakatood a no oghimu to soini no insugu din. Ian su nigdoromdom sikandin to litos a rin no ogkasaligan, no sikan ian to nighimu a rin no suguanon din. 13 Nokani, nigmaroot ku ka ngaran din woy nigdootdootan ku sikandin woy nigbaybayaran ku ka mgo otow no nigtuu kandin. Dokad di, nohoy-uan a rod nasi to Magboboot su waro a pad nigtuu no waro a pad mataga to maroot ka oghimuon ku. 14 Sikan ian to, ka Lagboy no Igbuyag ta no si Hisu Kristu, dakol ian lagboy ka ingkohoy-u rin kanak no nabogayan a rin to pogtuu ku kandin woy to dakol no goinawa ku to mgo duma ku su ligkat to nasagboka ad on kandin.
15 Tu-tuu ian ka soini no nangnangonon no litos no ogtuuon ta to waro igduwaruwa ta, to nighondii si Hisu Kristu to soini no tano oyow ogkapangabangan din ka mgo otow no makasasalo. No sikanak, labow ka kanak no salo to duma no makasasalo no otow 16 dokad di to nohoy-uan a rod nasi oyow ogpakitoon ni Hisu Kristu ka mgo otow no waro nigtuu kandin to malayat ka goinawa rin kanak no duon dakol no salo. Ian su ogkoiniatan din to oyow songo ogtuu on sikandan woy to oyow songo ogkabogayan on to kouyagan no waro katamanan. 17 Ungod ta ogsayoon woy ogtahuron ka Magboboot. Sagboka ro sikandin no Magboboot no ian Lagboy no Igbuyag ta woy waro katamanan to pogsugu din. Kono ogkakitaan sikandin woy songo kono ogkamatoy.
18 Soini, Timoteo, ka igsugu ku koykow no anak ku to pogtuu no ogkaayun to sikan no impanangon to Magboboot nokani tongod koykow, su sikan ka igmanokal to goinawa nu kuntoon oyow maroyow ka pog-atu nu to agad nokoy no ogpakaatang to tu-tuu ian no pogtuu ta. 19 Sikan ian, layun nu gongoni ka pogtuu nu woy paagad-agad ka to tibo no natagaan nu no tu-tuu ian su duon mgo otow no wa nigpaagad-agad to natagaan dan no tu-tuu ian. No ligkat to sikan, naraat on ka pogtuu ran poron. 20 Si Himiniu woy si Alihandro ka ngaran to daruwa no nohonduon to sikan. Imbogoy ku sikandan ki Satanas oyow ogkabaybayaran no ogkaanad sikandan to kono dan ogmarooton ka Magboboot.