Ka Igkatolu no Sulat ni
Huan
Tongod to Soini no Igkatolu no Sulat ni Huan
Ka soini no igkatolu no sulat ni Huan, impaalap din to alukuy rin no si Gayo. Si Gayo, nig-alap to songo punduk no mgo nigtuu. Nigsayo ni Huan si Gayo su malasi nigpakoon to mgo nigtuu no nig-alap-alap to Maroyow no Nangnangonon dio to duma no mgo lunsud. Woy nigsayo din si Dimitriu. Di duon imbohog ni Huan kandin su duon otow no si Diotripis su maroot atag ka batasan din to mgo otow no og-alap-alap to Maroyow no Nangnangonon.
Ka Ignangon to Soini no Sulat
Ka kabinunsuran to ignangonnangon ni Huan Birsikulu 1-4
Ka pogsayo ni Huan ki Gayo Birsikulu 5-8
Ka maroot no oghimuon ni Diotripis Birsikulu 9-10
Ka maroyow no oghimuon ni Dimitrio Birsikulu 11-12
Ka mohuri no ignangonnangon woy ka panuguntugun ni Huan Birsikulu 13-15
1
Ka soini no sulat, nigligkat kanak no songo pogbuyagon to mgo otow no nigtuu ki Hisu Kristu. No igpaalap ku koykow, Gayo no indakoli ku to goinawa ligkat to pogtuu ta to tu-tuu ian no nangnangonon.
Sulod, nataga a to maroyow ka goinawa nu to tangkaan to Magboboot. No ogbuyu a kandin oyow ogmaroyow ka pog-ugpo nu woy ka lawa nu.
Duon mgo otow no duma ta to pogtuu ki Hisu Kristu no nigdatong kai to kanami. No dakol ka ingkarago ku su nignangonan koy ran to og-ay-ayaran nu oggongoni ka tu-tuu no nangnangonon woy og-unug on ian ka batasan nu to sikan ian no tu-tuu no nangnangonon. Waro duma no igkarago ku no ogkounawa to sikan no igkarago no ogligkat to ogdinogon ku, tongod to mgo otow no nohimu no anak ku to pogtuu, to ogpaagad-agad sikandan to soini no tu-tuu ian no nangnangonon.
Sulod, maroyow ka batasan nu to mgo duma ta to pogtuu su agad to waro nu pad matilala, maroyow man ka pogsagman nu kandan. No to pog-uli dan, nanangonan dan ka mgo nigtuu kai to sikan no dakol no ingkohoy-u nu kandan. Maroyow ko ogbuligan nu rod sikandan to mgo og-awoson dan dio to dalan su litos ian ko ogbuligan ta ka mgo otow no ogtuman to sugu to Magboboot. Ian su ian ingkohipanow ran su ogtuman ian to sugu din, woy su waro nigpurut sikandan to agad nokoy dio to mgo otow no waro nigtuu ki Hisus. Sikan ian, maroyow ko sikanta no nigtuu ka ogbulig to sikan no mgo otow oyow ogkaalap dan ka soini no tu-tuu ian no nangnangonon.
Si Diotripis woy si Dimitriu
Duon sulat ku no impaalap ku dio to mgo otow no nigtuu ki Hisus no dio to kaniu. Di waro mogsagman si Diotripis su kono ogpaagad-agad to katondanan ku. Ian su ogkoiniatan din ko sikandin doka ogpakaalap to mgo otow. 10 Sikan ian, ko ogpakatood a no ogpanumbaloy dio to kaniu, ignangon ku ka tibo no oghimuon din, woy ka mgo maroot no igbayung kanak. Kono no sikan doka oghimuon din su ko duon mgo otow no nigtuu ki Hisus no ogpanumbaloy poron dio to kandan, kono ogpasoloron ni Diotripis dio to baloy rin woy ogsaparan din ka duma rin no mgo otow no ogkoiniat poron no ogpasolod to sikan no magaliug dio to kandan no baloy. No ko duon otow no ogpasoloron to baloy ran ka sikan no mgo otow no nigtuu no ogpanumbaloy poron, konad on ogbogoy ni Diotripis no og-amut sikandan to mgo duma ran no ogsimba.
11 Nò sulod, kono ka og-unug to sikan no mgo maroot no mgo oghimuon din. Di ian nu ro unuga ka mgo maroyow no hinimuan. Ka mgo otow no oghimu to maroyow, sikandan ka nakagongon to Magboboot. Di ka otow no maroot ka oghimuon din, waro nigtokod to Magboboot.
12 Di tongod ki Dimitriu, agad hontow, ogpakapamalogot to maroyow no otow sikandin. No ogkatagaan ta ka sikan su ka batasan din, og-unug on ian to tu-tuu ian no nangnangonon. Songo ogpakapamalogot a to maroyow ian sikandin. No nataga ka to tu-tuu ian ka igmalogot ku.
Ka Igpanuguntugun ni Huan
13 Dakol dod poron ka igsulat ku koykow di kono a ogkoiniat to ogmalayaton ku. 14 Ian su og-iman-iman a to ogpakapanumbaloy a no ogkita a to langlanguwan nu no ogkaayun ki no ogmaal-alukuyoy.
15 Nò, ogbuyu a to Magboboot oyow ogbogayan din sikoykow to maawang no goinawa. Ka mgo duma ta kai to kanak, ogpangumusta koykow. Woy ogbuyu a koykow to oglogoblogob a no ogpangumusta to mgo duma nu.