PAOT TE KÕMẼN KONOX YÕG KUXA MÃM KA'OK XOP PU KAX'ÃMI'
1
Ũgmũn Paot, ha Topa tep-tup, pu Yeyox Kunnix nũgkutnã', yĩk mũn xik xape Tĩmõn te nũhũ tappet kax'ãmi', kõmẽn xexka Konox yõg tikmũ'ũn pu kax'ãmi', Konox yõg kuxa mãm xop pu kax'ãmi'. Yã Kunnix te yũmũ'ã hã' xape xe'e', yĩy yũmũg xape kamah. Pũyã Topa yũmũg Tak 'ãmũtik pip, nũy 'ãkuxa mãmmã', nũy xa hãmmaxnã'.
Tu Topa pu hãm'ãktux, nũy kuxa mãm ka'ok xop max'ax 'ãktux
'Ũgmũ'ãte yũmũg Tak Topa max 'ãktux, 'ĩhã nõm pu hãm'ãktux 'ãxop 'ãxape xop pupi', yã Topa te yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix hã' Tak. 'Ãkuxa mãm ka'ok Yeyox Kunnix kopah, tu Topa yõg tikmũ'ũn xohix putup pax, hak mũ'ãte' yũmmũg. Hõmã 'ãxop te hãm'ãpak max'ax 'ãpak hãmãxap, hu hãmmax hip, nũy 'ãhi xe'e mõ kuma mõg, hu 'ãkuxa mãm ka'ok, xi' nõy putup pax 'ĩhã' hip, nũy hãpxip punethok 'ĩhã pexkox yõg hãpxop pop. Yã Topa te hãm'ãpak max'ax hã tikmũ'ũn xohix ha hãmmaxnãhã', yĩ' hep xop xohix pu hãm'ãktux, yã kama 'ãxop te hãm'ãpak, tu Topa te' xohix ha hãmmaxnã'ax 'ãpak, ha kaxĩy Topa te xa hãmmaxnãhã', 'ĩhã' xupak, ha hõnhã hãmmaxnã kamah. Ha yũmũg xape 'Epap te xa hãmyũmmũgãhã', tuk mũg pupi hãpxopmãhã', tu Kunnix pu hãpxopmã punethok, tuk mũ'ã Topa Koxuk 'ãktux, ha xa ka'ogãhã', nũy kuxa mãm xop xohix putup pax, yĩy 'Epap tek mũ'ã' xuktux.
Hak mũ'ãte' xupak, tu Topa tu' xak, pu 'ãxop pu hãmyũmmũgã', xayĩy hãmyũmmũg xe'e', nũy yã Topa putup, xayĩy 'ãxop yũmmũg, nũy Topap-tup'ax yũmmũg, hu yãy Koxuk te xa hãmyũmmũgãhã', 10 xayĩy hãpxopmã max, ha Topa te 'ãptup, xa hãpxopmã max mõ kuma 'ãmõg, tu mõktu yã Topa yũmmũg xe'ẽgnãg. 11 Topa ka'ok xe'ẽgnãg, tu 'ãka'ogãp-tup, xayĩy nõã'tot, 'ĩhã 'ãkuxa hittup, 12 hu yũmũg Tak Topa pu hãm'ãktux, hu: “'Ãmax Topah, xatek mũg ka'ogãhã', 'ũ pexkox yõg hãpxop pop, yĩy 'õg tikmũ'ũn xohix mũtik pop,” kaxĩy. Yã Topa te nõm hãpxop xex pexkox kopah, nũy yãy yõg xop pu' popmã'. Yã' popmãp-tup yãy yõg tikmũ'ũn pu', nõm te Topa pu' yĩpkox pip. 13 Hõmã yũmũg kuxa kummuk, yã hãpkoxtap putuk yũmũg kuxa kopah, pãyã yũmũg Tak Topa te yũmũg kuxa maxnãhã', tu yũmũg nũnnãhã yãy kutok hah. Yã yãy kutok mõ'yãy xe'ẽgnãg, 'ũk-tok yãp-xehnãg tu', puyĩy 'ũk-tok Yeyox Kunnix yũmũg xat, nũy 'ũkpẽnã max. 14 Tu yũmũg pupi' xok tap, nũy yũmũ yõg hãpkummuk mĩy'ax xaxogã', pu tu kux.
Tute Kunnix 'ãktux
15 Tikmũ'ũn 'ũm te Topa pẽnã hok, ha Kunnix te yãy Tak Topa pa putuk xe'ẽgnãg, tuk-tok te mãxap, hak-nãy tu Topa te hãpxop xohix mĩy. 16 Yãk-tok mũtik Topa te hãpxop xohix mĩy, tu tu hãpxop xohix xat'ax, tu hãpxop pẽnã'ax mĩy, xix hãpxop pẽnã hok mĩy kamah, xix pexkox yõg xexka xop mĩy, xi' yõg xat'ax xop xohix mĩy. Topa tek-tok mũtik mĩy, xik-tok pu' mĩy hãpxop xohix. 17 Kunnix xip tap, 'ĩhã Topa te pexkox mĩy, xix hahãm, xix hãpxop xohix mĩy, tu nõm mũtik hãpxop xohix xex max, pu tu pip ka'ok. 18 Ha Kunnix te' kuxa mãm ka'ok xop hãp-tox. Yã tikmũ'ũn putox te yãy yĩn xat, nũy tu pẽnã max, ha kaxĩy Kunnix te' kuxa mãm xop xat, nũy tu pẽnã max, tu nõm xop hĩnnãhã', yã Topak-tok te mãxap, tu putpu' hi tap, nũy hãpxop xohix hã tu xexka xe'ẽgnãg. 19 Yã Topa tek-tok putup, yã Topa xe'ẽgnãg kamah. 20 Yĩy Topa te hãmpe'paxex, tu yãy kutok nũ'kutnãhã' hãm tu', pu tu xok mĩpkupnix tu', nũy tu' gãy nãm xop xohix nõã', puyĩy Topa hã tu xape'. Tu pexkox yõg gãy xop nõãp-tup kamah, puyĩ' xohix yã Topa hã tu xape'.
21 Hõmã Topa tu 'ãpip hãptox hah, tu 'ãyĩpkox 'ohnãg, tu Topa hã 'ãpuknõg, 'õg hãpxopmã'ax kummuk tu', xix hãpe'ãpaxex kummuk tu 'ãpuknõg, 22 pa Topak-tok xok, ha hõnhã' Tak te xa hã' xape, nũy yãy keppa 'ãnũnnã', tu 'ãkuxa tupmãhã', tu 'õg hãpkummuk mĩy'ax xaxogãhã', nũy 'ãmax 'ãktux. 23 Yĩy Topa yõg putat hã 'ãmõg ka'ok, hu' xak hok. 'Ãxop te hãm'ãpak'ax max 'ãpak, ha xa' hipmãhã', xayĩy pexkox yõg hãpxop pop, hu' xaxok hok. 'Ũgmũn Paot te hãm'ãpak'ax max 'ãktux pax, tu hãpxexka yõg xop xohix pu' xuktux, hu hãpxopmãhã'.
Paot te' kuxa mãm ka'ok xop pupi hãpxopmãhã'
24 Tuk xũy 'ãxop pupi', nũy Kunnix pupik xũy, huk kuxa hittup, Kunnix xop pupik xũy tu'. Yã Kunnix hã yũmũg yĩn puxet, ha yũmũg xat, nũy yũmũg pẽnã max, yãy yĩn pẽnã max putuk. 25 Topa tek mũn yãykutnãhã', nũy mõgkutnã' Kunnix yĩn xop hah, nũy Topa pupi hãm'ãktux, nũy xa hãm'ãktux xohix 'ãktux. 26 Hãmyãxatamuk xohix punethok hã Topa te hãmpe'paxex, tu' yĩy 'ohnãg, pa hõnhã' kuxa mãm ka'ok xop pu' hãmyũmmũgãhã', yã hãm'ãktux xe'e'. 27 Topa te' hep xohix xop pu hãmyũmmũgãhã', tu hãm'ãktux'ax xe'e' yũmmũgãhã', ha hãm'ãktux nũhũ', hu: Kunnix te 'ãkuxa kopa' xip, nũy xa' popmã pexkox yõg hãpxop xohix, yĩy 'ãxop yãyhãp-tup max xe'ẽgnãg, Kunnix putuk. 28 Ha kaxĩy 'ũgmũ'ãte hãm'ãktux, tu Kunnix 'ãktux tikmũ'ũn xohix pu', tu hãmyũmmũg, nũy hãmyũmmũgã max, nũy 'ãmõgã Topa hah, xayĩy 'ãkuxap-xet Kunnix mũtik, nũy Topa hã 'ãtix tap, 29 yĩy 'ãte hãpxopmã punethok, ha Kunnix tek ka'ogãhã', ha 'ãte hãpxopmãhã' punethok.