1 JON
KUIMP TEPA IK KɄⱠ
Ya Buk Ei Nga Puⱡ Ei:
Mon kʉⱡ ropa mondpa pili wamp mbʉ ronduⱡ ngurum, ei ik mbo wu kol ropa mormin mbʉ nga rʉp etʉk muⱡʉi!
Ya Buk Ei, Nam Ndi Rurum:
Ya buk ei, nombuⱡa rung wu Jon ndi rurum.
Mon Ropa Nam Ngurum:
Ya mon kʉⱡ, Eisiya rapa tenda, wamp mbʉ ngurum.
Ui Nant Ila Rurum:
Mon ei, pana 85 mba 95 AD, ei nga ruk ting ila moⱡpa, mon ei rurum, ei Episis kona ila.
Ik Ronduⱡ: 1Jon 5:13
Enim Got kangʉm nga mbi ila mondʉk pʉtmʉn uⱡ ei ndi, uⱡ nga kʉnt nga kont mul uⱡ ei, tʉk tek mormun. Ei nga, enim pilik muⱡeing nʉmp mon ei, rop ngunt.
IK PENG KɄⱠ
Rump
1:1-1:4 - Jon ndi, mon kuimp tepa rurum ei, Got nga ik ei ndi, wamp kont mundrum
1:5-1:10 - Tʉn Got nga rʉⱡang ila ʉndmin
2:1-2:17 - Nuim Kraist ei, tʉn nga tʉpa rʉpʉndi wu ei morum
2:18-2:29 - Kraist nga el rui wu
3:1-3:10 - Tʉn Got nga kangambuⱡa raⱡpʉn muⱡʉmin
3:11-3:24 - Nim ndi, wamp ʉngʉn ti, numan ngui
4:1-4:6 - Muⱡnga kupa ei kʉn, muⱡnga kol ei kʉn
4:7-4:21 - Got ei, wamp numan ngui uⱡ ei nga Puⱡ Wu
5:1-5:12 - Got kangʉm ei, mʉn mʉndi uⱡ ei nga Puⱡ Wu ei
5:13-5:21 - Uⱡ nga kunt nga kont mul uⱡ ei
1
Jon Ndi, Mon Kuimp Tepa Rurum Ei, Got Nga Ik Ei Ndi, Wamp Kont Mundrum
Unt kuimp tepa, puⱡ puⱡ mondpa uⱡ pitim ei, tʉn kʉndʉrmʉn. Wote, ki raⱡ ndi ʉmbʉrmʉn, tʉn nga mong raⱡ ndi kʉndʉrmʉn, wote kum raⱡ ndi, Kont Mba Mul Ik ei pitmʉn. Kont mul uⱡ ei, etpa mot nduⱡnga, kandpʉn enim kʉn ik nʉtmʉn. Ei uⱡ nga kʉnt nga kont mul uⱡ ei, Tipam kʉn moⱡpa urum. Ei tʉn kʉn etpa mot nduⱡnga kʉndʉrmʉn. Tʉn ndi, uⱡ kandpʉn, pilpʉn itmʉn uⱡ nimbʉ, enim kʉn tʉp tenda etpʉn moⱡpʉn, kundpʉn nʉnmʉn ku. I etmin uⱡ ei, tʉn kʉn Got Tipam kʉn, kangʉm Jisas Kraist kʉn, numan pʉtmbʉⱡ ei mel, enim kʉn tʉn kʉn, numan tenda pangga. Tʉn mon rop ngonmʉn ei, enim kʉn tʉn kʉn, numan kai pepa kʉndʉk etangga, nimbun mon rop ngunmʉn.
Tʉn Got Nga Rʉⱡang Ila Ʉndʉmʉn
Tʉn Got Kangʉm nga ik pilpʉn tʉtmʉn mbʉ, enim kundʉp nʉnmʉn. Got Wu Rʉⱡang Pi ei morum. Rumbʉⱡ ti, elim kʉn muⱡi nambrʉm, mon! Tʉn Got kʉn tʉp tenda etpʉn moⱡpʉn, ik nʉtmʉn ku nimbun, wote rumbʉⱡ mul uⱡ mbila ʉndmʉn ndam, tʉn nga ik nʉtmʉn ei kʉn, wote nombuⱡa andʉrmʉn uⱡ mbʉ kʉn, mba kol etʉm. Wote, elim rʉⱡang ila morum ei mel, tʉn rʉⱡang ila nombuⱡa ʉndmʉn ndam, tʉn nga ʉngʉnʉl mbʉ kʉn, numan tenda pʉtmʉn. Wote, Got nga Kangʉm Jisas nga mema ei ndi, tʉn nga uⱡ kit mbʉ kil ngumba, tʉn etpa eng nondrʉm. Wote, tʉn uⱡ kit mat iti natʉtmʉn nimʉn ndam, tʉn ndi, tʉndun tʉp ik kuldamina, wote ik kupa ei, tʉn kʉn pi nʉpʉmba. Wote, tʉn nga uⱡ kit mbʉ, Got kʉn nimbun para ndumʉn ndam, elim nga nimba mʉi rurum uⱡ ei, pilpa uⱡ kun kai mbʉ etpa, tʉn nga uⱡ kit etmin mbʉ, pendpa kelpa, tʉn etpa eng nondʉmba. 10 Tʉn uⱡ kit iti natʉtmʉn nimʉn ndam, tʉn Got kʉn ik kol ropʉn nʉtmʉn wote, elim nga ik kupa ei, tʉn kʉn pi napʉtʉm mon!