3
Pol Ke Ballage Ra Lopatokonakana Re Ngae Tesalonaika Ta Ri Kavang
Iala na kolingamangng memena ngallo nge Karais, mangng ka bai ta ronga ka pangamologa laekia minakai roma: Miau ngaka kava te Nutu te mangng ta pangamologa ae Avolau kanna nge sasa bolvole ba nge rave gia bolinglaungana raumana basema ine rave gia bolinglaungana ngaliua nge miau pala. Ba ngaka ballage Nutu ta i taongamuga kamangng ba ravunglele mangng nga ragau matantana reke sosoali kamareame. Iau ka role minmina kurumea, ragau papatu ka sana loreapatokona. Avae Avolau ke sane la kanga ita, ba i ke la pangaginggingi miau ba nge kelapatalimasi te miau ta bainae Satan sane nge baisoali miau. Ba mangng ka lomangngpatokona te miau kurumea pagiungamiaungana kala nge Avolau. Minmina na mangng ka lomangngmatana roma, miau kaka tataokurumea pangamologa reke gingging ra mangng tungtungu rea te miau. Ba ka lomangngmatana roma, miau kaka la kumangng minmina tale. Ba mangng ka balaglage Avolau ta i nge tunge lomatana te miau ta baina miau ngaka kelapatokone Nutu matengraumanangana kamiau. Ba ka kavkave ta i kalaunga miau ta loangakurumea bainga ae Karais pakosining kia ine maisgingging ba ke tolea maenangme.
Pol Ke Role Gingging Ka Ra Lopatokonakana Re Ngae Tesalonaika Ta Ri Sana Nga Omoreasa Lili
Kolingamangng memena, mangng ka la roleng gingging kamiau nge Iesus Karais A Avolaukita giana roma, ngaroma kolingamiau te ngallo nge Karais nga omonasa lili ba nga sana omona ta i taongakurumea pangalomatana ra miau ka ravu rea nge mangng, na miau ngaka momopatali nga agau laeala. Iau ka role minmina kurumea, miau muni ka lomiaumatana roma, ka i a bainga e pe ta loangakurumea bainga ra mangng pakosining ki te miau. Mangng ka sana omomangngsa lili ka ina mangng mommo ngaliua nge miau pala. Ba mangng ka sana kaninnia kaning ra mangng sana kolkoli rea bole. Ke sa. Mangng ka kumkuma ba ka tumvugvugu ka rigo ba ka kae ta baina mangng sana nga pulia maenang nga te e nge miau. Ava baingamangng laeala ina mangng kuma minmina ka sana mirana roma, mangng ka sana kamangng gingginga ta balinglaga miau ta kalaunga mangng ka oru ra mangng mate rea. Ke sa. Mangng ka kamangng gingginga ta balinglaga miau ta kalaunga mangng ka orume, ava mangng ka kuma minmina ta pangakosining miau ka bainga e pe ta miau loangakurumea. 10 Mangng nga role gingging ta miau ngaka kuma minmina kurumea, ka ina mangng mommo kala nge miau pala, na mangng ka role gingging tapu kamiau roma: “Ngaroma agau te sana nga omona ta i kumangng, na i sane nge kani bole.”
11 Mangng ka role minmina kurumea, mangng ka longo roma, ragau palu nge miau ka omoreasa lili. Ke sane ke kumkuma ka otte. Ke sa. Keke tota ka kaoreame ta oru rae ragau pattoto kanrea mana. 12 Na nge Iesus Karais A Avolaukita giana mangng nga role gingging ka ragau nginngina ba nga ballaga rea ta ri tarang masi ba kumangng ka ri muni kamareame ta ravung karea kaning. 13 Ba mangng nga role ka miau pattoto ra kolingamangng memena ngallo nge Karais roma, sana nga omomiausa ta kumangng ka bainga reke pepe.
14 Ba ngaroma agau te nga sana omona ta i longa ta potong ra mangng pa rea nga lau laekia, na miau ngaka kelapatokone roma, ka i a agau matana e meimia. Ba ngaka momopatali nge i. Ngaka kuma minmina ta baina i nga balenglengea ka baingana. 15 Ava sana ngaka kele ma i a agau e soali raumana. Ke sa. Ngaka kele ma i a kolingamiau te, na ngaka tunge pangamologa e gingging te i ta pangatupunge.
16 Iala na, mangng ka balaglage Avolau a i a momongpengana puna ta i muni nge tungtunge momongpengana te miau ka kaeme kinung nga orume kinung reke lele nge miau. Avolau nge momo kala nge miau kinung. 17 Iau ae Pol ka papaꞌe sinro laekia te miau ka kamau muni. Ka i a killa e nga laume kinung ra iau pa rea. Ka i a baingau e nga pange laume. 18 Iau ka kavkava te Nutu ta lopengana ae Iesus Karais A Avolaukita a i tungtungumane nge momo kala nge miau kinung.