Lau Ae Pol Paꞌe Ta Re Ngae
Epesus
Kana Turunglomatana
Pol ke paꞌe lau laekia ka ine mommo nga pulangkala (3:1; 4:1), na ke tunge ta agau te a giana nge Tikikus. Na ngarume nae Tikikus ke loa kia ta ragau ra loreapatokona te Karais reke momo nga maga kunna e bollau ae Epesus (6:21-22).
Lau laekia ka ina lua. Nga ina e kapunu Pol ke role roma, Nutu ke baꞌe Iesus Karais a i a tuna ta ravunglelenge ragau ra ri ra Iura ba ragau ra sana ri ra Iura bole. Ke baꞌe tuna ta baina ragau kinung reke pagiu rea kala nge Karais nga ri ra ragau barana kena mana. Minmina na ngallo nge Karais Nutu ke rongo ka kalingpala e momo pala ngaliua nga ragau ra Iura ba ragau ra sana ri ra Iura.
Nga lau ina a lua Pol ke role ka ra lopatokonakana ta ri ngeke bali ka girea ta maulingarea e pala ina ri sana loreapatokona te Karais tale. Ke role ta ri ngeke pulivalakale baingarea reke sosoali ra ri ke kuma ki pala, na ngeke lupage maulingarea a pau ngallo nge Karais ma i a lungapaga ae ri.
Nga lau laekia Pol ke patenikale pangamologa palu minakai roma: Ragau reke pagiu rea kala nge Karais ka tongarea kena ma bale ae Nutu, bae Karais ka i a lollo kena a kana ka gingginga ta maisinggingging ka bale laeala (2:19-22). Ba bole, ragau nginngina ra loreapatokona te Karais ka tongarea kena ma mira kena mana, bae Karais ka i a mira laeala kunna (4:1-16). Ba muni, ragau ra loreapatokona te Karais ka tongarea kena ma avale te, bae Karais ka i a avale laeala natale (5:22-32).
1
Ka iau ae Pol a iau a aposel te orae Karais Iesus kanna kurumea Nutu lonangana.
Iau ka papaꞌe lau laekia te miau ra ragau rae Nutu reke tupu raka momo ngae Epesus. Ka papaꞌe te miau raka loatunanne Karais Iesus.
Iau ka kavkave Nutu a i ae Tamara ta i kala nge Iesus Karais A Avolaukita ngeke tunge lopengana ba momongpengana ae ri te miau.
Nutu Ke Kavitulu Ita Raumana Kurumea Pagiungarangana Kala Nge Karais
Ita ngaka kalapage Nutu a i a Iesus Karais A Avolaukita tamana bae Nutu ae i. Ka i ae Nutu e kavitulu ita ka orume kinung re nga kalaunge kannura nga momongarea nga tava. Ke kavitulu ita kurumea pagiungara kala nge Karais. Ba bole, pala nganige ka ine sane koipage oru re nga mogalo laekia e ngape tale, na i ke toro ita ba ke pagiu ita kala nge Karais. Ke toro ita ta baina nga ita ra ragau reke tupu nga raguna, ba ragau onra sana agau te totorong ta i patongo rea ka bainga te e soali. Nutu ke materaumana ita, minmina na i ke potopita pala nganige raumana ta i patongo ita ka goe rae i mannangana kurumea pagiungara kala nge Iesus Karais. Ba i ka lonangana ba ka lonasereng ta kumangng minmina. Ke potopita pala nganige raumana ta i patongo ita ka goe rae i ta baina ita ngaka kalapage kurumea tungngana mana ka lopengana ae i e bollau raumana te ita. Ka i a lopengana a i tungumane te ita kurumea pagiungara kala nge Tuna a i materaumane. Ita ra lorapatokona te Karais kaka pagiu ita kala nge i. Minmina nae Nutu ke kolilele ita kae Tuna totona ine osurure baingara reke sosoali ka lopengana ae i e ponu raumana a i tungtungumane. I ke kelingia lopengana laeala ae i raumana nge ita, ba ke tunge lomataname kinung reke pepe te ita. I ke papote lonangana te ita. Ka i a lonangana a ragau sana loreamatana kia pala ore loakurumea oru ra i mate rea ta kumangng ki kae Karais. 10 Ba ngarume, nga ina kae ra i puli rea ngeke rongo tapu, na i ke la kumangng kurumea lonangana laeala, na ke la ulongpisiginge orume kinung reke momo nga tava ba nga mogalo laekia ngape nge Karais.
11 Bae Nutu ke toro mangng kurumea pagiungamangng kala nge Karais bole. Nutu e kumkuma ka orume kinung kurumea lonamatanangana e lolakurumea lonangana ke toro mangng kurumea potongpita a i kuma kia pala nganige raumana. 12 I ke kuma minmina ta baina mangng ra ragau re kapunu ta lomangngpatokona te Karais nga bai ka orume kinung ta ri kiningpataenge Nutu giana e bollau raumana. 13 Ba miau bole kaka pagiu miau kala nge Karais ka ina miau ka longe pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia. Ka i a pangamologa e pe e ta Nutu ravunglelengana kamiau. Ba ka ina miau lomiaupatokona te Karais, nae Nutu ke pulia killa ae i nge miau ta pangakosining roma, ka miau ra ragau rae i. Ke pulia killa ae i nge miau ine tunge Kannu E Tupu te miau. Ka i a Kannu E Tupu a Nutu patokala pala ta i tungnge. 14 Ke tunge Kannu E Tupu te ita ma i a tunga e kapunu ore patokala ta kavingtulu ra i la tunga rea te ita ngarume. Ba tunga laeala e kapunu ke la momong ta nge lele nga inae Nutu la ronga ka kumangngana e nga kolinglelenge ragau ra kanna. Minmina na orume kinung keke la kiningpataenge Nutu giana e bollau raumana.
Pol Ke Kava Te Nutu Ta I Kavingtulunge Ra Lopatokonakana Reke Momo Ngae Epesus
15 Minmina na, ka ina iau longe pangamologa e ta lopatokona ae miau te Iesus Avolau ba pangamologa e ta baingamiau e nga matengraumanange ragau kinung rae Nutu onreke tupu, na iau ka kavkava te Nutu te miau. 16 Iau ka sana pannpanna ta kalangapage Nutu te miau ka ina iau laugaliliu te miau nga kavang rae iau. 17 Ka balaglage Nutu a i a Nutu ae Iesus Karais A Avolaukita bae Tamara e ngailu raumana ta i tungnge lomatana e pe e te i te miau. Ba ka balaglage ta i pangapotange i muni te miau ta baina lomiaumatanangana e te i nge umma ta leleng bollau muni. 18 Ba bole, iau ka balaglage ta i tungnge lomatana te miau ta baina miau nga lomiaumatana masi ka oru ra miau ka momalla tao kurumea Nutu kiungana kamiau. Ba nga lomiaumatana masi ka kavingtulu reke pepe raumana onrae Nutu patokala ta i tunga rea ta ragau rae i reke tupu ngarume. 19 Ba iau ka balaglage ta i tungnge lomatana te miau ta baina miau nga lomiaumatana masi ka gingginga ae i ore umma ta kalaunga ita ra lorapatokona te i. Ka i a gingginga ore kavesia ginggingame kinung. Gingginga laeala ka tongana kena ma gingginga e bollau raumana 20 orae Nutu kuma kia ine pasigipage Karais nga mateng, ba ke patare nga bavana nga kamana e pe ngallo nga mallena nga tava. 21 Minmina nae Karais ka i e ngailu raumana nga kelangpatalime kinung, ba ka i e ngailu raumana nga ravollalau kinung. Ba ka i e ngailu raumana nga orume kinung ginggingngarea, ba ka i e ngailu raumana nga ragau kinung ba kannume kinung reke taoamugmuga. Ba giana ka i e ngailu raumana nga giame kinung onreke patpato rea. Bae Karais ka sana i e ngailu raumana nga oru nginngina reke momo ka kae kokorai re sonrau mana. Ke sa. Ka la i e ngailu raumana nga oru nginngina kinung nga kae re ngarume bole. 22 Bae Nutu ke pulia orume kinung ngape nge Karais kaena sianame. Ba ke pulia ta i e kapunu nga orume kinung ta ragau ra loreapatokona te i. 23 Ka ri rae Karais mirana. Ka ri ra mira orae Karais paponue ka i muni. Ke paponue ri kinung ba ke momo ngallo nge ri kinung.