6
Ragoeme Ngeke Longlongo Te Tamarea Bae Nareamemena
Miau ra goeme ngaka longlongo te tamamiau bae namiaumemena basema ina miau ka longlongo te Avolau. Ngaka kuma minmina kurumea, ka i a bainga a Nutu lonasereng kia raumana. Bangapaga ae Nutu kanna ke role roma, “One ngo alapage tamang bae name.” Ka i a bangapaga e kapunu e patokala ta kavingtulunge agau e lolakurumea bangapaga laeala. Bangapaga laeala ke role ta one ngo alapage tamang bae name “ta baina momongang nge pe ba nge gavili nga mogalo laekia e ngape.”
Ba miau ra ra goeme tamarea memena sana ngaka pasigipage iu nge ri. Ke sa. Ka kaeme kinung nga momong ngareangana kala nge miau, na ngaka patuptupu rea ba ngaka potpoto rea kurumea Avolau lonangana ta nge lele nga ina ri nge bollau.
Ragau Ra Kumangngatulu Ngeke Longlongo Ta Ravollalaukerea Memena Ba Ravollalau Ngeke Ellapatali Masi Ta Ra Kumangngatulu Ra Kanrea
Miau ra kumangngatulu ngaka longlong ta ragau ra ri ra ravollalaukamiau memena nga mogalo laekia e ngape. Ngaka alapagpaga rea ba ngaka ulopisigsigi miau muni ngape nge ri ka lomiaume mannangana. Miau ngaka kumkuma basema miau ka kumkuma ka kumangng ae Karais kanna. Sana ngaka longlongo te ri ta pangaloserengkala rea ka ineke ella te miau ka matarea kanname mana. Ke sa. Ngaka longlongo te ri basema ra kumangngatulu rae Karais kanna onreke kumkuma ka Nutu lonanganame ka loreame mannangana. Miau ra kumangngatulu ngaka matea raumana ta kumangng masi ka kumangng ra ravollalaukamiau memena ke tungu rea te miau. Ava sana ngaka kuma minmina ta pangaloserengkale ragau. Ke sa. Ngaka kuma minmina ta pangaloserengkale Iesus Avolau. Miau ngaka kuma minmina kurumea, ka lomiaumatana tapu roma, ngaroma agau te nge kuma ka kumangng e pe, nae Iesus Avolau ke la tungnge alang e pe te i kurumea kumangng laeala a i kuma kia. Ke la tungnge alang e pe ta agau a i a akumangngatulu ba ke la tungnge alanga e pe ta agau a sana i a akumangngatulu bole. Ba miau ra kumangngatulu ravollalaukerea memena ngaka kumkuma ka bainga nginngina ta ra kumangngatulu ra kanmiau bole. Ba sana ngaka botalala rea ka kaomiauginapitangana kerea. Sana ngaka kuma minmina kurumea, ka lomiaumatana tapu roma, Avolaukerea ba Avolaukamiau a i kena mana ke momo nga mallena nga tava, ba nga kelangana ka ragau ka sana te ngailu nga tetoto.
Ita Ngaka Balvali Ka Nutu Ginggingngana.
10 Ba pangamologa a kanau a ronga minakai roma, miau ngaka maisgingging ka pagiungamiaungana kala nge Avolau. Ba ngaka rave gingginga nga ginggingngana e bollau raumana. 11 Ngaka lupage orume kinung re nga baling rae Nutu tungu rea ma ri ra lungapaga rae miau. Ngaka kuma minmina nga baina miau nga kamiau gingginga ta meisingginggingkale Satan kumangngana re nga patugungtao. 12 Ngaka kuma minmina kurumea, ita ka sana ka balvali kala nga ragau. Ke sa. Ita kaka balvali kala nga kelangpatalime, ba reke bollalau, ba oru reke gingginga onreke kelapatantali ta osuguna e momo nga mogalo laekia e ngape. Ba ita kaka balvali kala nga kannu reke sosoali re nga malle nga tava. 13 Minmina na miau ngaka lupage orume kinung re nga baling rae Nutu tungu rea ta baina nga kamiau gingginga ta baling masi nga ina kae e soali nge lelekala miau. Ba nga ina miau nga kuma ka oru nginngina kinung tapu, na kaka la meisinggingging. 14 Minmina na miau ngaka meisgingging ka lungapaga ngamiaungana ka lomatana e te Nutu ora kaomannmannangana kia ma i a ligongpita ae miau. Ba ngaka meisgingging ka lungapaga ngamiaungana ka Nutu patongana kamiau ka ragau ra baingareame ke tupu ma i a galiau e nga mautumiaume. 15 Ba ngaka meisgingging ka kaliangga ngamiaungana ta pulingmalagange pangamologa e pe e ta Nutu momongkinungngana kala nga ragau reke pagiu rea kala nge Karais. Ngaka kaliale kaliangga laeala nga kaemiau puname ma i a kesingsilagi rae miau. 16 Ava sana ngaka lupage oru nginngina mana. Ke sa. Ngaka kapite galiau e nga lopatokona bole ta baina nga kamiau gingginga ta pangamatenge giome kinung reke toto onrae Satan kanna. 17 Ba ngaka kure kurung e nga baling a i a Nutu ravunglelengana kamiau. Ba ngaka kapite resalla a matana lua ae Kannu E Tupu kanna a i a pangamologa onrae Nutu kanna. 18 Ba nga kaeme kinung, na miau ngaka kavkava te Nutu ka kavang ba balinglaga matantana kurumea Kannu E Tupu taongamugangana kamiau. Ba nga ina miau ngaka kumkuma minmina, na ngaka ella miau masi ba sana ngaka pannpanna ta kavang te Nutu ta i kalaunge ragau kinung rae i reke tupu.
19 Ba miau ngaka kavkava te Nutu te iau bole. Ngaka kava roma, nga ina iau nga bai ta pangamologa ta ragau, nae Nutu nge tunge pangamologa te iau. Nge tunge pangamologa te iau ta baina iau sana nga matautau ina iau nga turupotpote talung e nga pangamologa e pe e te Karais. 20 Ba iau ka momo ikia nga pulangkala kurumea Nutu bangana kau ta pulingmalagange pangamologa laeala e pe. Ngaka kava te Nutu ta i kalaunga iau ta baina iau sana nga matautau ta pulingmalagange pangamologa laeala e pe, ba pangamologangaume ngeke loakurumea pangamologa rae Nutu matea ta iau roleng rea.
21 Iala nae, Tikikus a i a kolingamangng a mangng materaumane ba akumangngatulu te e kumkuma ka kumangng ae Iesus Avolau kumangngana mannangana ke la turunglomatana te miau ka orume kinung, ta baina miau nga lomiaumatana ka momongau nakai. 22 Ba kurumea ollaeala mana, na iau ka baꞌe te miau ta baina miau nga lomiaumatana ka momongamangng ba i nge palopea lomiaume.
23 Iau ka kavkava ta Nutu a i a Tamara kala nge Iesus Karais A Avolaukita nge tunge momongpengana te miau ra kolingamangng memena ngallo nge Karais. Ba ka kavkava ta i nge paginggingia lopatokona ae miau ba palingmatengraumana ngamiaungana kamiau. 24 Lopengana ae Nutu nge momo kala nga ragau kinung onreke materaumane Iesus Karais A Avolaukita ka matengraumana ore sane rongrongo.