^
Pilipai
Pol Kavangana Te Nutu Ta Ra Lopatokonakana Re Ngae Pilipai
Oru Reke Pepe Rae Nutu Kuma Ki Ka Pol Momongana Nga Pulangkala
Ita Nga Tongara Kena Me Karais Ore Ulopisigia I Muni
Ra Lopatokonakana Te Karais Ka Tongarea Kena Ma Mata Nga Tava Reke Toakala
Pol Ke Bai Ta Bange Timoti Ta I Kelange Ra Lopatokonakana Reke Momo Ngae Pilipai
Nutu Ke Patoe Ragau Ka Ra Baingareame Ke Tupu Kurumea Lopatokona Ae Ri Te Karais
Pol Pangamologangana E Nga Pangagingginge Ra Lopatokonakana Re Nga Pilipai
Pol Ka Lonape Ka Ra Lopatokonakana Re Ngae Pilipai Kurumea Tunga Ra Ri Ke Ba Ki Te I