2
Ita Nga Tongara Kena Me Karais Ore Ulopisigia I Muni
Minmina na iau ka bai ta balinglaga miau roma, pagiungamiaungana kala nge Karais ke paginggingia lomiaume, o ke sa? Bae Karais matengraumanangana kamiau ke palopea lomiaume, o ke sa? Ba miau kaka kelapatokone Kannu E Tupu momongana kala nge miau, o ke sa? Ba kaka kanimaia lonana ae Karais, o ke sa? Ngaroma minmina, na iau ka bai ta balinglaga miau ta pangaponunge lomarapaga ae iau mannangana ka momongamiaungana nga lovaingana kena mana. Ba iau ka bai ta balinglaga miau ta pangakosining ka bainga kena e nga matengraumanange ragau pattoto, ba ta momong ka lomatana kena, ba ta kumangng kinung ta kumangng ka kumangng kena. Miau sana ngaka matea ta ulongpataea miau muni ngailu nga ragau pattoto. Ba sana ngaka matea raumana ta ragau kiningpataea giamiaume. Ke sa. Kenakena nge miau nge ulopisigsigia i muni ba nge ulopataetaea tetoto ngailu nge i. Kenakena nge miau sane nge kumkuma ka oru reke kalaue i muni mana. Ke sa. I nge kumkuma ka oru reke kalaue ragau pattoto bole.
Lovaingana ae miau nga tongana kena mana ma lovaingana ae Karais Iesus minakai roma:
I ka i a Nutu sinna,
ba i bae Nutu ka tongarea kena mana, ava ke sane kele ollaeala ma i a otte ta i kamongpitange.
Ke sa. I ke pagianasaꞌe i muni,
na ke rave akumangngatulu sinna,
na ke lele ma agau.
Ba ka ine lele ma agau,
na i ke ulopisigia i muni
ba ke longo te Nutu ine ballage ta i ngatangng ta i mateng—ava ke sane ballage ta i ngatangng ta i mateng mana. Ke sa. Ke ballage ta i ngatangng ta i mateng nga maiskovu.
Minmina nae Nutu ke tunge malle te i ore ngailu raumana nga malleme kinung,
ba ke tunge gia te i ore ngailu nga giame kinung.
10 Ke tunge gia te i ore ngailu nga giame kinung ta baina orume kinung ngeke paro banu ineke longe Iesus giana,
orume kinung reke momo nga Nutu mallena nga tava ba nga mogalo laekia e ngape,
ba orume kinung reke momo ngape nga mogalo laekia e ngape.
11 Ba ke tunge gia te i ore ngailu nga giame kinung ta baina kaome kinung ngeke turupota roma, Iesus Karais ka i ae Avolau,
minmina nae Nutu a i a Tamara ke la ravunge gia e bollau raumana.
Ra Lopatokonakana Te Karais Ka Tongarea Kena Ma Mata Nga Tava Reke Toakala
12 Minmina na kolingau memena ra iau materaumana miau, iau ka bai ta balinglaga miau ta longa te iau sonrau basema ina miau ka longo te iau ka kaeme kinung re pala. Ava sana ngaka longo te iau ina iau momo kala nge miau mana. Ke sa. Ngaka kavesia baingamiau laeala e pala, na ngaka longo te iau raumana sonrau ina iau sana momo kala nge miau. Ka bai ta balinglaga miau ta kumangng kaligi ka mataungamiaungana ba mammalu ngamiaungana ta pangakosining roma, Nutu ke ravulele miau ka kaomanna. 13 Ngaka kuma minmina kurumea, ka i a Nutu e kumkuma ngallo nge miau ta baina miau nga lomiaungana ta kumangng ba ngaka kumkuma kurumea lonangana e pe.
14 Nga orume kinung ra miau ka kumkuma ki, sana ngaka lola ka kaomiaume ki. Ba sana ngaka patente ka pangamologa. 15 Ngaka kuma minmina ta baina miau ngaka pakosining roma, ka miau ra ragau ra agau te sane totorong ta patongo rea ka bainga te e soali, ba ragau ra baingareame ke lelle. Ngaka pakosining roma, ka miau ra goe rae Nutu onre sane ke kumkuma ka bainga te e soali ina miau ka mommo ngaliua nga ragau reke momomauli sonrau onreke kampalpililiue pangamologa a kaomannmannangana kia beke tataokurumea bainga reke sosoali raumana. Momongamiaungana ngaliua nge ri nga tongana kena ma mata reke taokala nga tava. 16 Ngaka kuma minmina ina miau ka turupotpote pangamologa e te Karais ore tungtunge mauling ta baina iau nga mulia nga kae ae Karais ngarume. Ka la mulianga roma, pirangau ba kumangngau ngaliua nge miau ke sane ke rongo mana. 17 Ba bole, ngaroma totogu nge maling ma i a tunga ore nga tungnge te Nutu kala nga tunga ba kumangng onrae lopatokona ae miau, na iau ka la logumarapaga ba serenga kala nge miau. 18 Ba miau bole nga lomiaumarapaga ba ngaka sereng kala nge iau.
Pol Ke Bai Ta Bange Timoti Ta I Kelange Ra Lopatokonakana Reke Momo Ngae Pilipai
19 Ava ngaroma Iesus Avolau nga lonangana, na iau ka bai ta bange Timoti te miau bolvole. Ka bai ta bange te miau nga baina iau bole nga kanimaia serenga nga ina iau nga longe turung e ta momongamiaunganame. 20 Iau ka la bange Timoti kurumea, ka sana balingau tetoto ora tongana kena me i. Omea ka lomangng kena mana ta kalingpa ka pamaume ta kalaunga miau. 21 Ka sana balingau tetoto ora tongana kena me i kurumea, ri kinung keke matea ta ri loangakurumea ri muni loreamatenganame. Ke sane ke matea ta loangakurumea Iesus Karais lonamatenganame. 22 Ava miau ka lomiaumatana tapu kae Timoti roma, ke pakosining ka i muni baingana reke pepe. Ka lomiaumatana roma, baingana ine kuma kala nge iau ta loanga ka pangamologa e pe e te Karais ka tongana kena ma goe baingana nga kalaunge tamana. 23 Minmina na iau ka bai ta bange te miau bolvole, ava ka bai ta laumatanangana pala ka taru nge lele nge iau. 24 Ba ka laupatokona te Avolau roma, iau bole ka la atung te miau bolvole.
25 Ava sonrau na iau ka matea raumana ta bangagaliunge Epaproritus te miau. Ka i a kolingau ngallo nge Karais, ba kumangngkena ae iau, ba abalingkana ae Karais kanna kala nge iau. Ba bole, ka i a agau a miau ka baꞌe ka pangamologa ba agau a miau ka baꞌe ta kalaunga iau. 26 Ka laungana ta bange kurumea, i ke matea raumana ta kelanga miau kinung muni. Ba ke kanimaia maenang ina lonamatana roma, miau kaka longe turung e ta soaling e lele nge i. 27 Ba ka kaomannmannangana roma, i ke soali raumana ba ke kokoro ta i mateng, avae Nutu ka lonananne. Ba ka sana lonananne Epaproritus mana. Ke sa. I ka lonananna iau bole ta baina iau sana nga kanimaia lotani ba lotani muni. 28 Minmina na iau ka matea raumana ta bange te miau ta baina nga ina miau nga kele muni na miau nga lomiaumarapaga, ba maenang laekia a iau kanimaimaia te miau nge alaleng isura. 29 Minmina na miau ngaka rave ka lomiauserengngana ta ka i a agau e pagiue kala nge Avolau bole. Ba ngaka tunge alangpaga te i kala nga ragau ra tongarea kena me i. 30 Iau ka role minmina kurumea, i ke kokoro ta i mateng kurumea kumangngana ka kumangng ae Karais kanna. Ba ke sane matau ta mateng ta baina i nge rongo ka kumangng a miau ka tunge te i ore nga kalaunga iau.