3
Nutu Ke Patoe Ragau Ka Ra Baingareame Ke Tupu Kurumea Lopatokona Ae Ri Te Karais
Iala na kolingau memena ngallo nge Karais, miau nga lomiaumarapaga nga pagiungamiaungana kala nge Avolau. Ke sane baililli ta iau pangamuni ka pangamologa kena ra iau pa rea te miau pala. Ke sa. Ke la kalaunga miau ta kelanga masi te miau.
Ngaka ella miau masi ta ragau nginngina ra goanga onreke bai ta bongatalala miau ta loangakurumea bainga e nga totongtaliu. Ri ka tongarea kena ma gaune ra mukurea ba ka ri ra ragau reke kumkuma ka kumangng reke sosoali. Iau ka role minmina kurumea, ri ka loreangana roma, ka ri ra ragau rae Nutu kurumea loangakurume ngareangana ka bainga e nga totongtaliu. Ava ke sa. Ka ita ra ragau rae Nutu mannangana onreke kalapagpage Nutu kae Kannu ae Nutu. Ba lopatokona ae ita ka puna nge Karais Iesus. Ka sana puna nga killa a ita ka kuma kia nga mirara. Ava ngaroma agau kumangngana ka kumangngme nge kalaue ta i leleng tupu nge Nutu raguna, na ala iau a agau e tupu mannangana.
Pala na iau ka kavesia ragau nginngina ra loreapatokona ta kumangng ra ri ke kumkuma ki. Iau ka role minmina kurumea, keke tototaliue mirau ka kae a lima ba mologi ngarume nga nau toangapisigingana kau. Ba ka iau ae Israel te e nga galiau ae Bensamin. Ka loakurumea Israelme baingareame mana. Ba ka iau a Parisio te, minmina na iau ka loakurumea bangapaga rae Moses kanna raumana. Ba bole, iau ka gingging raumana ta loangakurumea sisiukamangng memena baingareame, minmina na iau ka pamiralalia ragau ra loreapatokona te Karais. Ba nga kelangaungana kau, ka iau a agau a baingana tupu ore sane karitaue bangapaga te orae Moses kanna.
Pala na iau ka kele oru nginngina ma ri ra oru reke la kalaunga iau ta leleng tupu nge Nutu raguna. Ava iau ka sau ka oru nginngina ta baina iau nga laupatokona te Karais kasikena. Ba ke sane minmina mana. Ke sa. Iau ka kele oru nginngina kinung ma ri ra mosmosime mana ba ka sau ki ta baina iau nga rave oru e bollau raumana nga orume kinung. Ka sau ki ta baina iau nga laumatana kae Karais Iesus A Avolaukau. Iau ka kele orume kinung ma ri ra mosmosime mana ba ka pulivalakala rea ta baina iau nga rave Karais, ba nga pagiu kala nge i. Minmina nae Nutu ke pato iau ka agau a baingana tupu nga raguna. Ava ke sane pato iau ka agau a baingana tupu kurumea loangakurume ngaungana ka bangapaga rae Moses kanna. Ke sa. Ke pato iau ka agau a baingana tupu kurumea lopatokona ae iau te Karais. Ka i a patong ae Nutu tunge ta agau te kurumea agau laeala lopatokona ae i te Karais. 10 Iau ka matea ta iau nga laumatana kae Karais ba nga laumatana ka gingginga e bollau raumana e nga sigingpagangana nga mateng. Ba bole, ka matea ta iau nga kanimaimaia miralali rae Karais kanimai rea ba nga tongau kena me i nga matengana. 11 Iau ka bai ta kumangng minmina ta baina iau nga lele nga sigingpaga nga mateng ngarume.
12 Iau ka sana rorole roma, iau ka rave oru nginngina tapu. Ba ka sana rorole roma, ka iau a agau e pe bavakena tapu. Ke sa. Pala nae Karais ke rapita iau, na ke puli iau ta iau a agau a kanna. Minmina na iau ka kumkuma kaligi basema apirangkana ore pirpira kaligi ta pirang rongana. Iau ka kuma minmina ta baina iau nga laumatana kae Karais ba nga taomasi kurumea. 13 Kolingau memena ngallo nge Karais, nga kelangau kau muni, ka sana laungana roma, iau ka rave oru nginngina tapu. Ke sa. Ava oru kena a iau kumkuma kia minakai roma: Iau ka laupogpoge oru ra iau kavesi rea tapu. Ba ka umma kaligi ta leleng nga oru reke momo lagamuga nge iau. 14 Iau ka pirpira kaligi ta leleng nga pirang rongana ta baina iau nga rave kuru e nga pirang, a i a Nutu kiungana kau lakailu ta mallena kurumea pagiungaungana kala nge Karais Iesus.
15 Minmina na ita kinung raka matua tapu nga oru rae Karais kanna ngaka lolakurumea lomatana kena laeala. Ba ngaroma miau nga kamiau lomatana matana tetoto, nae Nutu ke la pangapotange lomatana laeala a iau rorole te te miau bole. 16 Ava ita ngaka tatao tale kurumea taonga a ita ka loramatana kia tapu.
17 Kolingau memena ngallo nge Karais, miau ngaka pagiu kala nga ragau pattoto reke tatao kurumea bainga ra iau kumkuma ki. Ba ngaka ellakurumea ragau reke tatao kurumea taonga a mangng pakosining kia te miau. 18 Iau ka role minmina kurumea, ragau papatu taongareangana ke pakosining roma, te ri Karais matengana nga maiskovu ka i a oru a sana puna. Iau ka rolea pangamologa laeala te miau pa papatu tapu ba ka rolea sonrau muni ka matau kanna menangana. 19 Ka ri ra ragau reke la loanga ta oru soalingana ba ragau onra loreamatengana reke sosoali ka ri ra nutu ae ri. Ba ka ri ra ragau reke murara ka baingarea ra balenga, ba keke pulpulia ramarea nga oru re nga mogalo laekia e ngape. 20 Ava nge ita, ka ita ra ragau re nga Nutu mallena nga tava. Ba ita kaka ella ba kaka momalle Aravunglelekana a i a Iesus Karais A Avolaukita atungngana nga malle laeala. 21 Na i ke la kamongpiliunge mirara ra likireasa ta ri nga tongarea kena ma mirana a kana ka olamana e toakala. Ke la kumangng minmina ka ginggingngana e bollau raumana kumangngana. Ka i a ginggingngana a kana ka gingginga ta ulongpisiginge orume kinung ngape nge i bole.