4
Minmina na kolingau memena ra iau materaumana miau ba ka matea raumana ta kelanga miau, miau ngaka maisgingging ngallo nge Avolau minmina. Ka miau ra lomarapaga ae iau puna ba alang e pe e nga kumangng a kanau. Ka miau ra ragau ra iau materaumana miau.
Pol Pangamologangana E Nga Pangagingginge Ra Lopatokonakana Re Nga Pilipai
Iau ka la balinglage Iuoria riluae Sinike gingging ta ri pangatupunge maenang laeala e momo ngaliua nge ri. Ngeke patupe kurumea pagiungareangana kala nge Avolau. Ka kaomanna. Ba bole iau ka bai ta balinglaga one a one a balingau mannangana ta one kalaunge ravale lua nginngina. Ngo kalau rea kurumea, ri keke kuma kaligi kala nge iau ta loanga ka pangamologa e pe e te Karais ta ragau. Keke kuma kala nge Klemen ba kumangngkena pattoto rae iau onra giareame ke momo nga lau e nga mauling.
Miau re ngae Pilipai nga lomiaumarapaga ka kaeme kinung kurumea pagiungamiaungana kala nge Avolau. Iau ka la roleng minmina muni roma, nga lomiaumarapaga! Miau ngaka pakosining ta ragau kinung roma, ka miau ra ragau ra malongkana. Iesus Avolau atungngana ke kokoro. Sana nga lomiaupupu ta otte. Ke sa. Nga orume kinung miau ngaka balaglage Nutu ka kavangamiaungana te i ba kalangapaga ngamiaungana kia. Ngaka turupote balinglaga rae miau te i. Minmina na momongpengana ae Nutu ore bollau raumana nga lomataname kinung rae ita ke la kelangpatali masi ta lomiaume ba ramamiaume kurumea pagiungamiaungana kala nge Karais Iesus.
Ba bole, iau ka la roleng kamiau ra kolingau memena ngallo nge Karais roma, miau ngaka pulpulia ramamiaume nga oru ra kaomannmannangana ki, ba oru reke tunge alangpaga. Ba ngaka pulpulia ramamiaume nga oru reke tupu, ba oru reke lelle, ba oru re nga pangaloserengkala, ba oru re nga kalangapaga. Ba ngaroma nga oru e lelle mannangana o oru e pe mannangana, na ngaka pulpulia ramamiaume nga oru matana nginngina. Miau ngaka lolakurumea oru ra iau palomatana miau ki ba oru ra miau ka ravu rea nge iau. Ba bole, ngaka lolakurumea oru ra miau ka longo rea ba ka kela rea nge iau. Ngaka lolakurumea oru nginngina, nae Nutu a i ae Nutu ore tungtunge momongpengana ke la momong kala nge miau.
Pol Ka Lonape Ka Ra Lopatokonakana Re Ngae Pilipai Kurumea Tunga Ra Ri Ke Ba Ki Te I
10 Lomarapaga ae iau ke bollau raumana ba ka kalapagpage Avolau kurumea, sonrau na miau ka lomiauvavai muni ta kalaunga iau. Ka kaomanna, pala na miau kaka bai ta kalaunga iau, ava ka sana ka kalipa ka pamau ta kumangng kia. 11 Ava iau ka sana paꞌe pangamologa laeala ta roleng roma, iau ka moro ta kau oru ba ka matea agau te ta i kalaunga iau. Ke sa. Iau ka palomatana iau ta momong ka lauserengngana nga taru reke lele nge iau. 12 Ka laumatana ka pamau e nga momong ka lauserengngana nga ina iau nga moro ta kau oru, ba ka laumatana ka pamau e nga momong ka lauserengana nga ina iau nga kau oru papatu bole. Ka laumatana ka pamau e nga momong ka lauserengngana nga orume kinung reke lele nge iau. Ka laumatana ka pamau e nga momong ka lauserengana nga ina iau nga matekau ba nga ina iau nga ponu bole. Ka laumatana ka pamau e nga momong ka lauserengana nga ina iau nga kau oru papatu ba nga ina iau nga moro raumana ta kau oru bole. 13 Pamau laeala ka i a pamau e nga kelanga te Karais ta i kalaunga iau ta kumangng ka orume kinung ka gingginga a i tungtunge te iau.
14 Ava iau ka laupe kamiau ina miau ka bai ta pagiunga kala nge iau nga maenang kokorai reke lele nge iau. 15 Ba miau re ngae Pilipai ka lomiaumatana bole roma, pala ka ina iau lola nga taliungaungana e kapunu ta pulingmalagange pangamologa e pe e te Karais ta ragau ba ka kaꞌe Masaronia, na ka sana ra lopatokonakana ginungarea te muni pagiu kala nge iau ta kalaunga iau ka kau oru. Ke sa. Miau kasikemiau kaka kalau iau. 16 Iau ka role minmina kurumea, ka ina iau mommo ngae Masaronia tale bole nga maga kunna ae bollau ae Tesalonaika, na miau kaka ba ka tunga pa papatu ta kalaunga iau. 17 Ava iau ka sana rorolea pangamologa laeala ta roleng roma, iau ka matea ta ravunge tunga nge miau. Ke sa. Iau ka matea ta kavingtulu rae Nutu tungu rea te miau kurumea baingamiau e nga tunga oru ta ragau pattoto nge umma ta leleng papapatu raumana. 18 Ba iau ka bai ta turunglomatana te miau roma, sonrau, na iau ka sana moro ta otte. Tunga rae miau onrae Epaproritus atu ki te iau keke pepe tapu, ba keke kalau iau raumana. Ka tongarea kena ma tunga ra koirea lolo reke tungtungu rea te Nutu. Ka tongarea kena ma posi reke bali rea onrae Nutu lonape ki. Ka ri ra tunga onreke pepe raumana nge Nutu raguna. 19 Bae Nutu ae iau a kana oru papatu raumana ke la pangaponung miau ka orume kinung re nga kalaunga miau kurumea pagiungamiaungana kala nge Karais Iesus.
20 Ita ngaka kinpataetaea Nutu a i ae Nutu ae ita ba Tamara passavele. Ka kaomannmannangana.
21 Iala na, miau ngaka tunge sinro ae iau ta ragau kinung reke tupu rae Nutu onra ri ra ragau rae i kurumea pagiungareangana kala nge Karais Iesus. Kolingara memena ngallo nge Karais reke momo nakai kala nge iau keke ba ka sinro nga ri te miau. 22 Ragau kinung rae Nutu reke tupu onreke momo nakai keke ba ka sinro nga ri te miau. Ba ragau rae Nutu reke tupu oreke momo nga bale ae Sisa a i a kelangpatali nga inaekia keke matea raumana ta banga ka sinro nga ri te miau bole. 23 Lopengana ae Iesus Karais Avolau tungtungumane nge momo kala nge miau.