Salecebaicne
Yengele Siduc
1
Yenge Tili Asu badaingte
O Teofilus, na esecne yowa kwelengkegeleiba, yogo Yesudi fungkelu bole bawec ailu mic-yowaine wedunolewec. Luk 1:3 Ye boleine bagacgu damengngine bangkale welewec iwa salecebaicne esecne bawosaecebawec, yenge Tili Asule kucka bole-aling mimiloc aiyelelu honocmengka* Honocmeng yogo Wapongte mac. fewec, yogolec siduc esecne hocne kwelengkegeleiba. Mrk 16:19; Luk 24:49-51
Ye doic sugucne ngagelu homackacni hatacmac gboliyelu fangke hadeng 40le kwelina yeuctiyac fike-sang aiyelelu pasi fungine fungine balu Wapongte ngani-damongte Ngani-damong fungine ye yanguc, monic ye ngic-ngigac mac monickacni nganilu damongebalu gawec. Ilec Wapongte ngani-damong ye ingucne, Wapong ye ngic-ngigacfocine damongebame gacaigaing. fungine edocebalu weduyelelu gawec. Aiyeleme yenge pasi yogo nganilu ye foinac gagac, inguc ngage-motoibong. Luk 24:36-49; Sale 10:41 Ailu yengeholec ngiye-fangkec ailu yowa yanguc edocebawec, “Ngenge Yerusalem biyac mi hegiledaing. Mamacte mimipang yowa edocngebabe ngageibong, yogolec noine fikenale wangec gadabiyeng. Luk 24:49; Yoh 14:16-17; Sale 2:33 Yogo yangucte, Yohane ye misa biyachac lowayelewec, nga yabac, dameng mi daliweme Wapongti Tili Asu lowangeledaicte.” Mat 3:11
Aime kpaduckelu ngiyeibong yengi uwacnoibong, “Sugucne, ga yakumac dameng yagowahac Israel ngic-ngigac hatacmac kpaducnubang nonge nongileng himongte ngictauholec Ngictau yenge esecne himong damongkelu gaibong. Yenge ngic sugucne sasawa gaibong yengele sugucne. Yenge hudu-baba ngic damongfocngineng nga mimocto-mimocto ngic yengele sugucne. ailu ganoga, me?” Luk 24:21§ Dameng iwa Israel ngic-ngigac yenge Roma yengele bagewa gaibong. Ngic-ngigac bocyac yenge Roma hegilelu yengilangkocni ngic monicti damongebanogale ngagelu gaibong. Yenge yowa miibong, yogo Mesiadi bole yogo banale miibong.
Inguc mibong yanguc edocebawec, “Mamac ye kuc sasawainedi hifa nga wenac ailu dameng fungine fungine lowec fagac, dameng yogo yeuc sugu ngagegac. Ilec damengte ngage-ngage mi ngeleicne. Mrk 13:32 Ngagegaing, Tili Asudi ngengele kwelewa haulu kuc ngeleme ngenge siduc-mimifocne aidaingte. Nga ngenge Yerusalem yawa ailu Yudeya** Yerusalem taon ye Yudeya prowins kwelina ngiyewec. nga Samaria prowins ailu himong mendengine sasawa hikelu siducne milu gabong andoeyackedaicte.” Mat 28:19; Luk 24:48
Yesu honocmengka fewec
Mrk 16:19-20; Luk 24:50-53
Yesu ye inguc edocebame Wapongti ye dongenginang balu fewec. Feme kaguwadi dongengineng hedickeme bafewec.
10 Bafeme yenge basackelu sawawa ngani domaebongka ngic yaeckang ngakpinginec kwalac-kwalac benangti biyac iwahac fikelu domaiboc. 11 Domalu yanguc edocebaiboc, “Galili prowinswacni ngic, ngenge omale dongengineng sawawa hilalu domagaing? Wapongti Yesu bame hegilecngebalu honocmengka fegac. Ailu ye feme nganigaing, ye hocne gacgu silicine ingucnehac kwesidaicte.” Mat 26:64; Luk 21:27
Ngic monic Yudasle ame bafuwaibong
12 Aime salecebaicne yenge Oliwa kupic feinacni hefaliye walu Yerusalem hikeibong, Yefe yogo ye 1 kilomita ngama ingucne. Luk 24:50-53 13 Yerusalem hikelu mac kweline monic witina ngiye-fangkec ailu gaibong, iwa felu ngiyeibong. Ngiyeibong, yengele wac-aling yanguc:
Pita,
Yohane,
Yakobos,
Endru,
Filip,
Tomas,
Batolomeu,
Mataio,
Yakobo Alfaiusle madec,
Simon ye Selot wackeibong,
nga Yudas Yakobole madec. Mat 10:2-4
14 Ngic yogo yenge hocne kwele moniyang ailu mimiloc bole duduhuc balu gaibong. Inguc aiyebongka Yesule nenggac Maria, nga ngigac Yesu balaibelu gaibong, ailu Yesu gbafocine, yenge ngic yogo yengeholec momoc galu mimiloc bole balu gaibong.
15 Hadeng gocna Yesule agofocine 120 ngama ingucne kpaduckelu ngiyeebongka Pitadi hewacnginang domalu yanguc edocebawec, 16 “Agofocne, ngagening, Yudasdi ngic mengocebame hikecgu Yesu baibong, yele hocne Tili Asudi biyachac Dawidile micka yowa lome Wapongte hibiwa kwelengkewec, yogo noine fikewec, yogolec inguc aiwec. Mige 41:9 17 Yudas esecne salecebaicne nongileng aling ailu gawec, ye nongileng momoc Sugucnele bole banangte minoleicne.” Inguc miwec.
18 (Ngic yedi aibaba sowacnele moneng balu bole himong monic fuli bawec, iwa hikelu hehomame hodocti hau kweme gobeine fouckeme hahungngine himongka wayackewec. Mat 27:3-8 19 Aime yogolec siduc Yerusalem ngic-ngigac sasawadi ngageibong, himong yogolec wacine yowanginang yefe Akeldama wackeibong, fungine yanguc, Himong sac wawecka.)†† Kebangine 18-19 yogo Pitadi yowa nebocine miwec me yowa fungine gocne Lukadi taockelu kwelengkewec, yogo ngic gocne ngage-yaec aicaigaing.
20 Yanguc miwec, “Miti Geewa Yudasle yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Ye mac-himongine kisi ailu fame ngic monicti iwa mi ngiyedaic.’ (Miti Gee 69:25)
Ailu hatacmac yanguc,
‘Ngic monicti yele ameine bole badaic.’ (Miti Gee 109:8)
21-22 Ilec ngic monic yele ameine bawosaedabeleng. Yohanedi Yesu misa lowacnome boleine fungke balu nongilengkolec lec-welec ailu gacgu Wapongti bame honocmengka fewec, dameng iwa ngic nongilengkolec gaibong, ngic yogo yengele hewackacni ngic monic bawosaeme yedi nongilengkolec momoc galu Yesu homackacni fangkewec, ilec siduc momoc midaicte.” Mat 16:19; Mrk 1:9; Yoh 15:27
23 Pitadi inguc mime ngic yaeckang bafuwacepaibong: Monic wacine Yosefe Basabas wackelu gaibong, ye wacine monic Yastus, ailu agoine Matias. 24 Bafuwacepalu yanguc milu milockeibong, “O, Sugucne kwelewa ngani-ngani fileine, ga ngic yaeckang yago yekelacni weni yogo bawosaelu edalicnubang nganinang. 25 Nganibeng yedi salecebaicne bole balu Yudasle ameine bole badaicte. Yudas ye bole yogo hegilelu yeicne yefe monicka hikewec.” 26 Inguc milu milockelu bawosaecepanogale wac kwelengkelu lobong Matiasle wac fikeme salecebaicne 11 yengeholec taockeibong.

1:1: Luk 1:3

*1:2: Honocmeng yogo Wapongte mac.

1:2: Mrk 16:19; Luk 24:49-51

1:3: Ngani-damong fungine ye yanguc, monic ye ngic-ngigac mac monickacni nganilu damongebalu gawec. Ilec Wapongte ngani-damong ye ingucne, Wapong ye ngic-ngigacfocine damongebame gacaigaing.

1:3: Luk 24:36-49; Sale 10:41

1:4: Luk 24:49; Yoh 14:16-17; Sale 2:33

1:5: Mat 3:11

1:6: Ngictau yenge esecne himong damongkelu gaibong. Yenge ngic sugucne sasawa gaibong yengele sugucne. Yenge hudu-baba ngic damongfocngineng nga mimocto-mimocto ngic yengele sugucne.

1:6: Luk 24:21

§1:6: Dameng iwa Israel ngic-ngigac yenge Roma yengele bagewa gaibong. Ngic-ngigac bocyac yenge Roma hegilelu yengilangkocni ngic monicti damongebanogale ngagelu gaibong. Yenge yowa miibong, yogo Mesiadi bole yogo banale miibong.

1:7: Mrk 13:32

**1:8: Yerusalem taon ye Yudeya prowins kwelina ngiyewec.

1:8: Mat 28:19; Luk 24:48

1:11: Mat 26:64; Luk 21:27

1:12: Luk 24:50-53

1:13: Mat 10:2-4

1:16: Mige 41:9

1:18: Mat 27:3-8

††1:19: Kebangine 18-19 yogo Pitadi yowa nebocine miwec me yowa fungine gocne Lukadi taockelu kwelengkewec, yogo ngic gocne ngage-yaec aicaigaing.

1:21-22: Mat 16:19; Mrk 1:9; Yoh 15:27